Quyết định 1936/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1936/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra và quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1936/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1936/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ THẨM TRA VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiểu dự án:

Hệ thống thủy lợi Tắc Giang - Phủ Lý
(Hợp phần công trình thủy lợi nội đồng do Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Hà Nam quản lý)

Dự án:

Thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2 (ADB3)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-BNN-TC ngày 09/4/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;
Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-BNN-XD ngày 28/04/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư: Hệ thống thủy lợi Tắc Giang - Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi Tắc Giang - Phủ Lý thuộc dự án Thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2 (Hợp phần công trình thủy lợi nội đồng do Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Hà Nam quản lý) là: 24.400.000 đ (Hai mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng). Chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Hà Nam căn cứ vào dự toán được duyệt, số lượng thực tế, chế độ hiện hành liên quan đến tổ chức công tác thẩm tra để quyết định các khoản chi cụ thể, đảm bảo đầy đủ chứng từ tài chính hợp pháp để quyết toán.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam, Giám đốc Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Hà Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Ngô Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH TIỂU DỰ ÁN: HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC GIANG-PHỦ LÝ (PHẦN BAN QLDA NN&PTNT HÀ NAM QUẢN LÝ)
(Kèm theo Quyết định số 1936/QĐ-BNN-TC ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Định mức (đồng)

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

24.400.000

 

1

Chi trả thù lao cho các thành viên

 

 

 

14.600.000

Theo danh sách ký nhận

 

Các thành viên trực tiếp thẩm tra và người chủ trì phê duyệt

Buổi

121

100.000

12.100.000

 

Các thành viên khác

Buổi

50

50.000

2.500.000

2

Chi phí họp hội đồng thẩm tra

Đợt

3

 

2.400.000

Trong đó định mức chi họp: chi cho lãnh đạo là 150.000 đ/buổi, người tham dự 100.000 đ/buổi. Thanh toán theo danh sách ký nhận.

3

Chi phí cộng tác viên, kế toán văn phòng (nếu có)

 

 

 

2.400.000

Theo danh sách ký nhận của cộng tác viên hoặc hợp đồng khoán gọn và kế toán văn phòng (nếu có)

4

Chi mua sắm trang thiết bị, công tác phí, tàu xe, thuê xe đi thực địa (hoặc mua nhiên liệu)

 

 

 

2.800.000

Vé, giấy đi đường, báo giá, hợp đồng, hóa đơn tài chính

5

Chi phí lập biên bản thẩm tra, dự thảo quyết định, pho to, in ấn, văn phòng phẩm, nước uống, phục vụ khác

 

 

 

2.200.000

Ký nhận, hóa đơn theo quy định

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1936/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1936/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2010
Ngày hiệu lực14/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1936/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 1936/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1936/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1936/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNgô Anh Tuấn
        Ngày ban hành14/12/2010
        Ngày hiệu lực14/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1936/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1936/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra

            • 14/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực