Quyết định 194/QĐ-TCHQ

Quyết định 194/QĐ-TCHQ năm 2013 bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 194/QĐ-TCHQ năm 2013 bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 194/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG MỘT SỐ MÃ LOẠI HÌNH QUẢN LÝ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 02/TCHQ-QĐ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý rủi ro hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 02/TCHQ-QĐ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan. Cụ thể gồm:

Số TT

Nhóm loại hình

Mã loại hình

Tên loại hình

Tên viết tắt của loại hình

Ghi chú

1

NKD

NKD05

Nhập đầu tư kinh doanh

NDT-KD

Thuộc Phụ lục I Quyết định 02/TCHQ-QĐ

2

NGC

NGC21

Nhập gia công tự cung ứng

NGC-CU

Thuộc Phụ lục II Quyết định 02/TCHQ-QĐ

3

NTA

NTA10

Tạm nhập NPL vào KCX để gia công

NGCCN

Thuộc Phụ lục VI Quyết định 02/TCHQ-QĐ

4

NTA12

Mua hàng của nội địa (xí nghiệp KCX)

NKD-MND

5

NTA29

Tạm nhập hoán đổi xăng dầu tái xuất

NTHDXDTX

6

XTA

XTA20

Tái xuất (hàng tạm nhập tái xuất)

XTX-HTN

7

XTA29

Tái xuất hoán đổi xăng dầu tạm nhập

XTHDXDTN

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý rủi ro hải quan, Cục trưởng cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 194/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu194/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2013
Ngày hiệu lực22/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 194/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 194/QĐ-TCHQ năm 2013 bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 194/QĐ-TCHQ năm 2013 bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu194/QĐ-TCHQ
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Công Bình
       Ngày ban hành22/01/2013
       Ngày hiệu lực22/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 194/QĐ-TCHQ năm 2013 bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuất

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 194/QĐ-TCHQ năm 2013 bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuất

           • 22/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực