Quyết định 194/QĐ-UBND

Quyết định 194/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và quy định hiện hành cho cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 194/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch cải tiến hệ thống quản lý chất lượng Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VỀ XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ, CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀ CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CHO CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 19/2014/QĐ-TTg áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng">26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Tiếp theo Kế hoạch số 2822/KH-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 3790/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018;

Theo đề nghị ca Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 119/TTr-SKHCN ngày 26/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quyết định việc thành lập đoàn kiểm tra theo quy định. Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra: Sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ chi cho hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018 theo các quy định hiện hành. Trường hợp các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra cải cách hành chính tỉnh năm 2018 thì thống nhất lồng ghép nội dung kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 với kiểm tra công tác cải cách hành chính (Sở Khoa học và Công nghệ cử công chức đủ điều kiện tham gia là thành viên Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX
(NNT)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên)

TT

Tên cơ quan chịu sự kiểm tra về HTQLCL

Đơn vị kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Thông qua hồ sơ và báo cáo

Tại trụ sở cơ quan

1.

Văn phòng UBND tỉnh

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

2

Sở Tài chính

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

4

Sở Nội vụ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

5

Thanh tra tỉnh

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

7

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

8

Sở Giao thông vận tải

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

9

Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

10

Sở Y tế

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

11

Sở Xây dựng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

12

Sở Ngoại vụ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

13

Sở Tư pháp

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

14

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chi cc Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

15

Sở Công Thương

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

16

Sở Thông tin và Truyền thông

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

17

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

18

Ban Dân tộc

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

19

Sở Khoa học và Công nghệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Quý III - IV

20

UBND huyện Mường Ảng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý III - IV

21

UBND huyện Tuần Giáo

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý III - IV

22

UBND thành phố Điện Biên Phủ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý III - IV

23

UBND huyện Mường Chà

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý III - IV

24

UBND huyện Mường Nhé

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý III - IV

25

UBND huyện Nậm P

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý III - IV

26

UBND huyện Điện Biên

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý III - IV

27

UBND huyện Điện Biên Đông

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý III - IV

28

UBND huyện Tủa Chùa

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý III - IV

29

UBND thị xã Mường Lay

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý III - IV

30

Chi cục Quản lý thị trưng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý II

31

Chi cục Kiểm lâm

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý II

32

Chi cục Lâm nghiệp

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý II

33

Chi cục Thủy lợi

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý II

34

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

-

Quý IV

35

Chi cục Dân số - kế hoạch hóa Gia đình

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý II

36

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý II

37

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý II

38

Chi cục Bảo vệ môi trường

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý II

39

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và thủy sn

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý II

40

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý II

41

Chi cục Văn Thư - Lưu trữ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý II

42

Ban Thi đua khen thưởng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý II

43

Ban Tôn giáo

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

X

Quý II

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 194/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 194/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/03/2018
Ngày hiệu lực 07/03/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 194/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 194/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch cải tiến hệ thống quản lý chất lượng Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 194/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch cải tiến hệ thống quản lý chất lượng Điện Biên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 194/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Lê Văn Quý
Ngày ban hành 07/03/2018
Ngày hiệu lực 07/03/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 194/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch cải tiến hệ thống quản lý chất lượng Điện Biên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 194/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch cải tiến hệ thống quản lý chất lượng Điện Biên

  • 07/03/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/03/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực