Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT

Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT 2020 Kế hoạch hoạt động Chính phủ điện tử


ỦY BAN QUỐC GIA VỀ
CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/QĐ-UBQGCPĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-UBQGCPĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBQGCPĐT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020.

Điều 2. Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia, về Chính phủ điện tử theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm điều phối trong việc bảo đảm thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, c
ác Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ q
uan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Thành viên
UBQG về Chính phủ điện tử;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, UBQGCPĐT (
03b).

CHỦ TỊCH
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 194/QĐ-UBQGCPĐT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch y ban Quc gia về Chính phủ điện tử)

Stt

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Thời gian hoàn thành

Kết quả dự kiến

Ghi chú

I

Xây dựng, hoàn thiện thể chế

1

Cho ý kiến về Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông

Quý I/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (Ủy ban)

 

2

Cho ý kiến về dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ Công an

Quý II/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

3

Cho ý kiến về Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

Bộ Thông tin và Truyền thông

Quý III/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

II

Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử và các hệ thống thông tin đổi mới phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp

1

Cho ý kiến về việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư

Bộ Công an

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

2

Cho ý kiến về việc nâng cấp Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông phục vụ hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị

Bộ Công an

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

3

Cho ý kiến về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Bộ Tư pháp

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

4

Cho ý kiến về việc xây dựng Hệ thống tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật

Văn phòng Chính phủ

Quý III/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

5

Cho ý kiến về việc xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

6

Cho ý kiến về việc xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án đầu tư; tiếp tục triển khai, hoàn thiện các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đầu tư công, giám sát đánh giá đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

7

Cho ý kiến về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

8

Cho ý kiến về việc triển khai Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

9

Cho ý kiến về việc xây dựng cơ sdữ liệu không gian địa lý quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

III

Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ quá hạn theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ (Nghị quyết số 17/NQ-CP)

1

Cho ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy đnh về việc sử dụng các thiết bị, máy móc đối với các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử để bảo đảm an toàn thông tin mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Quý II/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

2

Cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý III/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

3

Cho ý kiến về Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

Bộ Công an

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

IV

Công tác kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

1

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại các Bộ: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

- Trưởng đoàn: Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết s 17/NQ-CP

 

2

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Trưởng đoàn: Phó Chủ tịch Ủy ban

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

3

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Công an

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

4

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Hải Phòng

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

5

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

6

Kim tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Btrưởng B Giáo dục và Đào tạo

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

7

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

8

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

9

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại các tỉnh: Điện Biên, Sơn La

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

10

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại các tỉnh: An Giang, Quảng Bình

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

11

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

V

Các hoạt động khác

1

Tổ chức các cuộc họp của Ủy ban

Tổ công tác giúp việc Ủy ban (Tổ công tác)

Năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp

 

2

Phổ biến, tuyên truyền về tình hình triển khai, kết quả xây dựng Chính phủ điện tử

Tổ công tác; các bộ, ngành, địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí

Năm 2020

 

 

3

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này

T công tác

Năm 2020

 

 

4

Tổng kết hoạt động năm 2020 và xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2021

T công tác

Tháng 12/2020

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 194/QĐ-UBQGCPĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu194/QĐ-UBQGCPĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2020
Ngày hiệu lực23/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 194/QĐ-UBQGCPĐT

Lược đồ Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT 2020 Kế hoạch hoạt động Chính phủ điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT 2020 Kế hoạch hoạt động Chính phủ điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu194/QĐ-UBQGCPĐT
        Cơ quan ban hànhỦy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành23/03/2020
        Ngày hiệu lực23/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT 2020 Kế hoạch hoạt động Chính phủ điện tử

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT 2020 Kế hoạch hoạt động Chính phủ điện tử

              • 23/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực