Quyết định 1940/QĐ-UBND

Quyết định 1940/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1940/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính đường thủy nội địa Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1940/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-BGTVT ngày 22/7/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Website VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG (02 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát

(Số hồ sơ TTHC: 285885)

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

(Sở Giao thông vận tải 05 ngày làm việc; UBND tỉnh 05 ngày làm việc)

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công, số 36 Trần Phú, phường 4, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ về việc quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;

- Quyết định số 1363/QĐ-BGTVT ngày 22/7/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

2

Thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát

(Số hồ sơ TTHC: 285886)

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

(Sở Giao thông vận tải 05 ngày làm việc; UBND tỉnh 02 ngày làm việc)

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công, số 36 Trần Phú, phường 4, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ;

- Quyết định số 1363/QĐ-BGTVT .

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa

(Số hồ sơ TTHC: 285884)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công, số 36 Trần Phú, phường 4, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ về việc quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

- Quyết định số 1363/QĐ-BGTVT ngày 22/7/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1940/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1940/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2019
Ngày hiệu lực11/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(28/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1940/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1940/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính đường thủy nội địa Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1940/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính đường thủy nội địa Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1940/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành11/09/2019
        Ngày hiệu lực11/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (28/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1940/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính đường thủy nội địa Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1940/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính đường thủy nội địa Lâm Đồng

            • 11/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực