Quyết định 1941/2010/QĐ-UBND

Quyết định 1941/2010/QĐ-UBND điều chỉnh khoản 2 Điều 5 Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 1046/2010/QĐ-UBND

Quyết định 1941/2010/QĐ-UBND thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo đã được thay thế bởi Quyết định 345/2012/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế và được áp dụng kể từ ngày 30/03/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1941/2010/QĐ-UBND thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1941/2010/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 29 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 5 CỦA QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO, NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG SINH SỐNG TẠI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1046/2010/QĐ-UBND NGÀY 12/7/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 1046/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Th­ương binh và Xã hội Cao Bằng tại Tờ trình số 1059/TTr-SLĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 5 của Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 1046/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng như sau:

“ 2. Sở Tài chính: căn cứ danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và số thẻ bảo hiểm y tế đã phát hành cho đối tượng, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp gửi Sở Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm y tế (do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý - quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009) theo khoản 1 và khoản 9 Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Những Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 1046/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng không được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động- Thư­ơng binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ tr­ưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, Thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1941/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1941/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2010
Ngày hiệu lực08/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/03/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1941/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1941/2010/QĐ-UBND thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1941/2010/QĐ-UBND thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1941/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýNguyễn Hoàng Anh
       Ngày ban hành29/10/2010
       Ngày hiệu lực08/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/03/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1941/2010/QĐ-UBND thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1941/2010/QĐ-UBND thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo