Quyết định 1941/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1941/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hòa giải thương mại Sở Tư pháp Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1941/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 84/TTr-STP ngày 22/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải thương mại tại Phụ lục I.

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại Phụ lục II.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm đăng tải công khai đầy đủ Danh mục, nội dung cụ thể từng TTHC trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở và niêm yết công khai tại cơ quan; gửi nội dung TTHC đến Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập lên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và gửi Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, kiểm soát thực hiện; thực hiện đăng nhập các TTHC được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy định pháp luật và nội dung công bố tại Quyết định này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử nội bộ giải quyết TTHC và đăng tải công khai nội dung cụ thể TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế lĩnh vực hòa giải thương mại đã được công bố tại Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, TTHC(Thu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tuấn

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm, cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

01

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Nộp hồ sơ và nhận kết quả theo một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

- Qua hệ thống bưu chính;

- Nộp và nhận kết quả trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Không

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

02

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Nộp hồ sơ và nhận kết quả theo một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

- Qua hệ thống bưu chính;

- Nộp và nhận kết quả trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Không

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

03

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm

Nộp hồ sơ và nhận kết quả theo một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

- Qua hệ thống bưu chính;

- Nộp và nhận kết quả trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Không

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

04

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Nộp hồ sơ và nhận kết quả theo một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

- Qua hệ thống bưu chính;

- Nộp và nhận kết quả trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Không

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

05

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị

Nộp hồ sơ và nhận kết quả theo một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

- Qua hệ thống bưu chính;

- Nộp và nhận kết quả trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Không

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

06

Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động

05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực

Nộp hồ sơ và nhận kết quả theo một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

- Qua hệ thống bưu chính;

- Nộp và nhận kết quả trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Không

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

07

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Nộp hồ sơ và nhận kết quả theo một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

- Qua hệ thống bưu chính;

- Nộp và nhận kết quả trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Không

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

08

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị

Nộp hồ sơ và nhận kết quả theo một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

- Qua hệ thống bưu chính;

- Nộp và nhận kết quả trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Không

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

09

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo của chi nhánh

Nộp hồ sơ và nhận kết quả theo một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

- Qua hệ thống bưu chính;

- Nộp và nhận kết quả trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Không

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Lưu ý quy cách thực hiện và quy ước viết tắt trong quy trình:

- Khi chuyển hồ sơ giấy: Chuyển đầy đủ Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh); Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh) và kèm theo hồ sơ của công dân (trong quy trình viết gọn là “Hồ sơ”).

- Khi phân công xử lý hồ sơ, chuyển tiếp hồ sơ từ bộ phận này sang bộ phận khác xử lý: Phải ký, ghi rõ tên người phân công/người chuyển tiếp, người nhận trên Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu 04). Đồng thời, phải xử lý phân công/chuyển tiếp trên phần mềm điện tử, trùng khớp với việc chuyển trên Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu 04).

- Xử lý việc dừng giải quyết hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu thông tin, chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát Thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi chuyển đến (tại bước B4) phải ban hành Thông báo bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo đúng mẫu (Mẫu số 07 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh); trừ trường hợp phát sinh bổ sung hồ sơ theo quy định pháp luật diễn ra sau bước B4.

+ Trường hợp không đủ cơ sở để giải quyết theo quy định: Ban hành Thông báo trả hồ sơ không giải quyết (Mẫu số 08 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh).

+ Việc ký ban hành thông báo Mẫu số 07, Mẫu số 08: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang trực tiếp xử lý, thẩm định tại các bước của quy trình giải quyết các thủ tục hoặc ủy quyền cho cơ quan, đơn vị cấp dưới có thẩm quyền trực tiếp ký ban hành thông báo.

- Quy ước viết tắt trong Quy trình giải quyết:

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, viết tắt là: “Mẫu số 01”.

+ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, viết tắt là: “Mẫu số 04”.

+ Thông báo bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, viết tắt là: “Mẫu số 07”.

+ Thông báo trả hồ sơ không giải quyết, viết tắt là: “Mẫu số 08”.

+ Các bước trong quy trình, viết tắt là: “B1, B2, B3...”.

+ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, viết tắt là: “Trung tâm”.

+ Phòng HCTP&BTTP, viết tắt là “Phòng HCTP&BTTP”.

1. Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

Bước 1: Nhận hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm

- Thực hiện quét và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Cá nhân, Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 1;

- Mẫu số 4.

Bước 2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (bản giấy/điện tử) về Sở Tư pháp xử lý

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

04 giờ làm việc

- Mẫu số 1;

- Mẫu số 4;

- Hồ sơ.

Bước 3: Phân công xử lý hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh và phân công xử lý hồ sơ

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

02 ngày làm việc

- Mẫu số 02

- Mẫu số 03

- Hồ sơ

Bước 5: Dự thảo văn bản

Dự thảo văn bản ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

01 ngày làm việc

- Dự thảo văn bản ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 6: Xem xét Dự thảo và trình Lãnh đạo Sở ký văn bản

- Xem xét Dự thảo văn bản ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do;

- Trình Lãnh đạo Sở Dự thảo Văn bản ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

01 ngày làm việc

- Dự thảo Văn bản ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 7: Ký văn bản và chuyển văn thư Sở phát hành văn bản

- Ký Dự thảo văn bản ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do;

- Chuyển văn thư Sở vào số phát hành văn bản

Phó Giám đốc Sở phụ trách

01 ngày làm việc

- Văn bản ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 8: Phát hành văn bản

- Vào số văn bản,

- Gửi văn bản ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh

- Lưu trữ hồ sơ

Văn thư Sở Tư pháp/Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

04 giờ làm việc

Văn bản ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Bước 9: Trả kết quả cho công dân

- Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức của Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

04 giờ làm việc

- Văn bản ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 05.

2. Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm

- Thực hiện quét và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Cá nhân, Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

Bước 2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (bản giấy/điện tử) về Sở Tư pháp xử lý.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 3: Phân công xử lý hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh và phân công xử lý hồ sơ.

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng và Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

04 ngày

- Mẫu số 02

- Mẫu số 03

- Hồ sơ

Bước 5: Dự thảo văn bản

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

03 ngày

- Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 6: Xem xét dự thảo văn bản và trình Lãnh đạo Sở ký văn bản

- Xem xét Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Trình Lãnh đạo Sở ký Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

03 ngày

- Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 7: Ký văn bản và chuyển văn thư Sở phát hành văn bản

- Ký Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Chuyển văn thư Sở vào số phát hành văn bản

Phó Giám đốc Sở phụ trách bộ phận

03 ngày

- Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 8: Phát hành văn bản

- Vào số văn bản,

- Gửi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh

- Lưu trữ hồ sơ

Văn thư Sở Tư pháp/Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

04 giờ làm việc

Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Bước 9: Trả kết quả cho công dân

- Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức của Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh

04 giờ làm việc

- Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại.

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 05

3. Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm

- Thực hiện quét và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Cá nhân, Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

Bước 2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (bản giấy/điện tử) về Sở Tư pháp xử lý.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 3: Phân công xử lý hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh và phân công xử lý hồ sơ

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng và Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

02 ngày làm việc

- Mẫu số 02

- Mẫu số 03

- Hồ sơ

Bước 5: Dự thảo văn bản

Dự thảo Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

01 ngày làm việc

- Dự thảo Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 6: Xem xét dự thảo văn bản và trình Lãnh đạo Sở ký văn bản

- Xem xét Dự thảo Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Trình Lãnh đạo Sở ký Dự thảo Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

01 ngày làm việc

- Dự thảo Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 7: Ký văn bản và chuyển văn thư Sở phát hành văn bản

- Ký Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Chuyển văn thư Sở vào số phát hành văn bản

Phó Giám đốc Sở phụ trách bộ phận

01 ngày làm việc

- Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 8: Phát hành văn bản

- Vào số văn bản,

- Gửi Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh

- Lưu trữ hồ sơ

Văn thư Sở Tư pháp/Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

04 giờ làm việc

Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Bước 9: Trả kết quả cho công dân

- Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức của Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh

04 giờ làm việc

- Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 05

4. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm

- Thực hiện quét và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Cá nhân, Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

Bước 2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (bản giấy/điện tử) về Sở Tư pháp xử lý.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 3: Phân công xử lý hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh và phân công xử lý hồ sơ

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng và Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

02 ngày

- Mẫu số 02

- Mẫu số 03

- Hồ sơ

Bước 5: Dự thảo văn bản

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

02 ngày

- Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 6: Xem xét dự thảo văn bản và trình Lãnh đạo Sở ký văn bản

- Xem xét Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Trình Lãnh đạo Sở ký Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

02 ngày

- Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 7: Ký văn bản và chuyển văn thư Sở phát hành văn bản

- Ký Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Chuyển văn thư Sở vào số phát hành văn bản

Phó Giám đốc Sở phụ trách bộ phận

02 ngày

- Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 8: Phát hành văn bản

- Vào số văn bản.

- Gửi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh để trả kết quả giải quyết cho công dân.

- Lưu trữ hồ sơ.

Văn thư Sở Tư pháp/Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

04 giờ

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Bước 9: Trả kết quả cho công dân

- Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức của Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh

04 giờ

- Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 05

5. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm

- Thực hiện quét và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Cá nhân, Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

Bước 2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (bản giấy/điện tử) về Sở Tư pháp xử lý.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 3: Phân công xử lý hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh và phân công xử lý hồ sơ

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng và Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

04 giờ làm việc

- Mẫu số 02

- Mẫu số 03

- Hồ sơ

Bước 5: Dự thảo văn bản

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

04 giờ làm việc

- Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 6: Xem xét dự thảo văn bản và trình Lãnh đạo Sở ký văn bản

- Xem xét Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Trình Lãnh đạo Sở ký Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

01 ngày làm việc

- Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 7: Ký văn bản và chuyển văn thư Sở phát hành văn bản

- Ký Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Chuyển văn thư Sở vào số phát hành văn bản

Phó Giám đốc Sở phụ trách bộ phận

01 ngày làm việc

- Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 8: Phát hành văn bản

- Vào số văn bản.

- Gửi Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh để trả kết quả giải quyết cho công dân.

- Lưu trữ hồ sơ.

Văn thư Sở Tư pháp/Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

04 giờ làm việc

Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Bước 9: Trả kết quả cho công dân

- Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức của Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh

04 giờ làm việc

- Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại/Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 05

6. Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm

- Thực hiện quét và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Cá nhân, Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

Bước 2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (bản giấy/điện tử) về Sở Tư pháp xử lý.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 3: Phân công xử lý hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh và phân công xử lý hồ sơ

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng và Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

01 ngày làm việc

- Mẫu số 02

- Mẫu số 03

- Hồ sơ

Bước 5: Dự thảo văn bản

Dự thảo Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

04 giờ làm việc

- Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 6: Xem xét dự thảo văn bản và trình Lãnh đạo Sở ký văn bản

- Xem xét Dự thảo Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Trình Lãnh đạo Sở ký Dự thảo Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

04 giờ làm việc

- Dự thảo Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 7: Ký văn bản và chuyển văn thư Sở phát hành văn bản

- Ký Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Chuyển văn thư Sở vào số phát hành văn bản

Phó Giám đốc Sở phụ trách bộ phận

01 ngày làm việc

- Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 8: Phát hành văn bản

- Vào số văn bản.

- Gửi Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh để trả kết quả giải quyết cho công dân.

- Lưu trữ hồ sơ.

Văn thư Sở Tư pháp/Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

04 giờ làm việc

Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Bước 9: Trả kết quả cho công dân

- Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức của Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ-Kiểm soát TTHC tỉnh.

04 giờ làm việc

- Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 05

7. Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm

- Thực hiện quét và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Cá nhân, Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

Bước 2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (bản giấy/điện tử) về Sở Tư pháp xử lý.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 3: Phân công xử lý hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh và phân công xử lý hồ sơ

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng và Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

02 ngày

- Mẫu số 02

- Mẫu số 03

- Hồ sơ

Bước 5: Dự thảo văn bản

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

02 ngày

- Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 6: Xem xét dự thảo văn bản và trình Lãnh đạo Sở ký văn bản

- Xem xét Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Trình Lãnh đạo Sở ký Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

02 ngày

- Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 7: Ký văn bản và chuyển văn thư Sở phát hành văn bản

- Ký Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Chuyển văn thư Sở vào số phát hành văn bản

Phó Giám đốc Sở phụ trách bộ phận

02 ngày

- Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 8: Phát hành văn bản

- Vào số văn bản.

- Gửi Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh để trả kết quả giải quyết cho công dân.

- Lưu trữ hồ sơ.

Văn thư Sở Tư pháp/Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

04 giờ

Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Bước 9: Trả kết quả cho công dân

- Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức của Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

04 giờ

- Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 05

8. Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chi nhánh

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm

- Thực hiện quét và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Cá nhân, Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

Bước 2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (bản giấy/điện tử) về Sở Tư pháp xử lý.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 3: Phân công xử lý hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh và phân công xử lý hồ sơ

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

04 giờ làm việc

- Mẫu số 0l

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng và Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

02 ngày làm việc

- Mẫu số 02

- Mẫu số 03

- Hồ sơ

Bước 5: Dự thảo văn bản

Dự thảo Quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

01 ngày làm việc

- Dự thảo Quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 6: Xem xét dự thảo văn bản và trình Lãnh đạo Sở ký văn bản

- Xem xét Dự thảo Quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Trình Lãnh đạo Sở ký Dự thảo Quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

01 ngày làm việc

- Dự thảo Quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 7: Ký văn bản và chuyển văn thư Sở phát hành văn bản

- Ký Quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Chuyển văn thư Sở vào số phát hành văn bản

Phó Giám đốc Sở phụ trách bộ phận

01 ngày làm việc

- Quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 8: Phát hành văn bản

- Vào số văn bản.

- Gửi Quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh để trả kết quả giải quyết cho công dân.

- Lưu trữ hồ sơ.

Văn thư Sở Tư pháp/Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

04 giờ làm việc

Quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Bước 9: Trả kết quả cho công dân

- Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức của Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

04 giờ làm việc

- Quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 05

9. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo của chi nhánh

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm

- Thực hiện quét và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Cá nhân, Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

Bước 2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (bản giấy/điện tử) về Sở Tư pháp xử lý.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 3: Phân công xử lý hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh và phân công xử lý hồ sơ

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

04 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng và Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

02 ngày làm việc

- Mẫu số 02

- Mẫu số 03

- Hồ sơ

Bước 5: Dự thảo văn bản

Dự thảo Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

01 ngày làm việc

- Dự thảo Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 6: Xem xét dự thảo văn bản và trình Lãnh đạo Sở ký văn bản

- Xem xét Dự thảo Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Trình Lãnh đạo Sở ký Dự thảo Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

01 ngày làm việc

- Dự thảo Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 7: Ký văn bản và chuyển văn thư Sở phát hành văn bản

- Ký Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Chuyển văn thư Sở vào số phát hành văn bản

Phó Giám đốc Sở phụ trách bộ phận

01 ngày làm việc

- Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Hồ sơ

Bước 8: Phát hành văn bản

- Vào số văn bản.

- Gửi Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh để trả kết quả giải quyết cho công dân.

- Lưu trữ hồ sơ.

Văn thư Sở Tư pháp/Công chức Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

04 giờ làm việc

Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Bước 9: Trả kết quả cho công dân

- Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần); cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức của Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh.

04 giờ làm việc

- Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 05

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1941/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1941/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(23/05/2024)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1941/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1941/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hòa giải thương mại Sở Tư pháp Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1941/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hòa giải thương mại Sở Tư pháp Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1941/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành26/12/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (23/05/2024)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1941/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hòa giải thương mại Sở Tư pháp Quảng Ngãi

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1941/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hòa giải thương mại Sở Tư pháp Quảng Ngãi

              • 26/12/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực