Quyết định 1942/QĐ-UBND

Quyết định 1942/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 1942/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính Tài nguyên và Môi trường của Ủy ban Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1942/-UBND

Cần Thơ, ngày 01 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của y ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của y ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân thành phố.

2. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Điều 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
-
Cục KSTTHC-VPCP;
-
UBND TP (1AD);
-
VP UBND TP (2,3DG);
-
Cổng TTĐT thành phố;
-
Lưu: VT, QN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thực Hiện

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

1. Thủ tục đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1.1. Nội dung đơn giản hóa

Đề nghị: Rút ngắn thời gian kiểm tra, thẩm định hồ sơ từ 10 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc.

Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa để rút ngắn thời gian giải quyết, góp phn nâng cao hiệu quả cải cách thtục hành chính.

1.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi, bổ sung Khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ và Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.

1.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức và tạo điều kiện thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan nhanh hơn;

- Tỷ lệ cắt giảm: giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

2. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

2.1. Nội dung đơn giản hóa

Đề nghị: Rút ngắn thời gian kiểm tra, thẩm định hồ sơ từ 15 ngày làm việc xuống còn 13 ngày làm việc.

Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa để rút ngắn thời gian giải quyết, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.

2.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi, bổ sung Khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ và Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.

2.3. Lợi ích phương án đơn gin hóa

- Tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức và tạo điều kiện thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan nhanh hơn;

 - Tỷ lệ cắt giảm: giảm 13,33% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

3. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (cấp huyện)

3.1. Nội dung đơn giản hóa

Đề nghị: Quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Lý do: Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường không quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính này.

3.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể thời gian giải quyết hồ sơ đối với thủ tục này để tổ chức, cá nhân kiểm soát được thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính, tiết kiệm thời gian chờ đợi cho tổ chức, cá nhân.

Kiến nghị: Thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 15 ngày làm việc.

3.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân kiểm soát được thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính, tiết kiệm thời gian chờ đợi tổ chức cá nhân.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1942/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1942/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2021
Ngày hiệu lực01/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(11/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1942/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1942/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính Tài nguyên và Môi trường của Ủy ban Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1942/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính Tài nguyên và Môi trường của Ủy ban Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1942/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thực Hiện
        Ngày ban hành01/09/2021
        Ngày hiệu lực01/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (11/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1942/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính Tài nguyên và Môi trường của Ủy ban Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1942/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính Tài nguyên và Môi trường của Ủy ban Cần Thơ

              • 01/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực