Quyết định 1943/QĐ-TTg

Quyết định 1943/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản và một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại tỉnh Thái Bình” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1943/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư Dự án xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1943/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN VÀ MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN HUYỆN TẠI TỈNH THÁI BÌNH” SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vn htrợ phát triển chính thức (ODA) và vn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 7525/TTr-BKHĐT ngày 01 tháng 11 năm 2021 và 7524/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 11 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản và một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại tỉnh Thái Bình” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, với nội dung chính như sau:

- Mục tiêu Dự án: Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế nguy hại cho hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.

- Kết quả chính:

+ Đầu tư hệ thống xử lý tập trung chất thải rắn y tế nguy hại đặt tại Bệnh viện Phụ sản phục vụ cho Bệnh viện Phụ sản và các bệnh viện khác đóng trên địa bàn thành phố Thái Bình;

+ Đầu tư hệ thống xử lý tập trung chất thải rắn y tế nguy hại đặt tại Bệnh viện đa khoa Thái Thụy phục vụ cho Bệnh viện đa khoa Thái Thụy và các cơ sở y tế khác đóng trên địa bàn huyện Thái Thụy;

+ Cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ đạt quy chuẩn môi trường.

- Thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình:

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và các nội dung nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; tiến hành trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành đđiều chỉnh, bổ sung và bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hằng năm tương ứng cho Dự án sau điều chỉnh.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và kết thúc Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; sử dụng vn vay ODA của Chính phủ Đức theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;
- Như Điều 3;
- VPCP: BTCN,
PCN Nguyễn Xuân Thành,
các Vụ: TH, PL, KTTH;
- Lưu: VT, QHQT (2).NL

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1943/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1943/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2021
Ngày hiệu lực18/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(23/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1943/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1943/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư Dự án xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1943/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư Dự án xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1943/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành18/11/2021
        Ngày hiệu lực18/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (23/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1943/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư Dự án xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1943/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư Dự án xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản

              • 18/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực