Quyết định 1944/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1944/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đầu tư bằng vốn ODA Sở Kế hoạch Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1944/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 25 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 10/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 58/TTr-SKHĐT ngày 21/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (01 thủ tục cấp tỉnh), thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung ( 04 thủ tục cấp tỉnh) và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.

(Chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo)

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình (địa chỉ: http://sokehoach.hoabinh.gov.vn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Đồng bộ đầy đủ, kịp thời dữ liệu TTHC tại Quyết định này từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan căn cứ quy trình tại Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh theo quy định. Thời gian chậm nhất ngày 30/8/2023.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TH&CB tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, NVK (Th.H,05b).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

PHỤ LỤC I

DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên TTHC/Mã TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

TTHC liên thông

1

Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

2.002551.000.00.00.H28

Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chương trình, dự án kể từ ngày cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Không quá 45 ngày.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

Không

- Luật Đầu tư công

- Nghị định số 114/2021/NĐ- CP

- Nghị định số 20/2023/NĐ- CP

- Cơ quan chủ quản/Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ dự án

TTHC liên thông cấp tỉnh,

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Sửa đổi, bổ sung 04 thủ tục cấp tỉnh công bố tại Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên TTHC/Mã TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

TTHC liên thông

1

Quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản.

1.008423.000.00.00.H28

Thời gian quyết định đầu tư chương trình, dự án kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

- Chương trình đầu tư công: Không quá 20 ngày;

- Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày;

- Dự án nhóm B, C: Không quá 10 ngày.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

Không

- Luật Đầu tư công

- Luật Xây dựng

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP -CP

- UBND tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ dự án

TTHC liên thông cấp tỉnh

2

Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đề chuẩn bị dự án đầu tư).

2.001991.000.00.00.H28

Không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

Không

- Luật Đầu tư công

- Luật Xây dựng Nghị định số 114/2021/NĐ-CP , Nghị định số 20/2023/NĐ-CP

- UBND tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ dự án

TTHC liên thông cấp tỉnh

3

Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

2.002053.000.00.00.H28

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký kết điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

Không

- Luật Đầu tư công

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP

- UBND tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ dự án

TTHC liên thông cấp tỉnh

4

Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm

2.002050.000.00.00.H28

Không có

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

Không

- Luật Đầu tư công

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP

- UBND tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ dự án

TTHC liên thông cấp tỉnh

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Tên TTHC/Mã hồ sơ

Tổng số ngày
(ngày)

Trình tự thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông

Trong đó

Thời gian thực hiện tại cơ quan chủ trì

Thời gian thực hiện tại cơ quan phối hợp
(UBND tỉnh xem xét, quyết định)

Thời gian giải quyết

Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Sở KH&ĐT đánh giá sơ bộ hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan liên quan

Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến

Sở KH&ĐT lập báo cáo hoặc thông báo kết quả thẩm định

Văn thư chuyển hồ sơ liên thông hoặc phát hành thông báo kết quả thẩm định

1

Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

2.002551.000.00.00.H 28

Không quá 45 ngày

30

0.5

03

13

13

0.5

15

2

Quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản.

1.008423.000.00.00.H 28

Chương trình đầu tư công không quá 20 ngày, Dự án nhóm A: 15 ngày, nhóm B, C là 10 ngày

Không quy định

Chương trình đầu tư công không quá 20 ngày, Dự án nhóm A: 15 ngày, nhóm B, C là 10 ngày

3

Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đề chuẩn bị dự án đầu tư).

2.001991.000.00.00.H 28

Không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

14

0,5

01

06

06

0,5

06

4

Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng.

2.002053.000.00.00.H 28

Trong th

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1944/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1944/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(30/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1944/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1944/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đầu tư bằng vốn ODA Sở Kế hoạch Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1944/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đầu tư bằng vốn ODA Sở Kế hoạch Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1944/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành25/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (30/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1944/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đầu tư bằng vốn ODA Sở Kế hoạch Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1944/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đầu tư bằng vốn ODA Sở Kế hoạch Hòa Bình

              • 25/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực