Quyết định 1945/QĐ-UBND

Quyết định 1945/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1945/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính thể dục thể thao Sở Văn hóa Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1945/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1061/TTr-SVHTTDL ngày 10/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Lưu:
HC.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SÓC TRĂNG

(Ban hành theo Quyết định s 1945/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

PHN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SÓC TRĂNG

Số TT

Tên thủ tc hành chính

Số trang

1.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

4

2.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

8

3.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

13

4.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

16

5.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Yoga

19

6.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Golf

24

7.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Cầu lông

30

8.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo

35

9.

Cp Giy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Karate

40

10.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn

45

11.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker

51

12.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Bóng bàn

56

13.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay

61

14.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao

67

15.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ

72

16.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo

77

17.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

82

18.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Lân Sư Rồng

88

19.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí

94

20.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh

100

21.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam

106

22.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Mô tô nước trên biển

111

23.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Bóng đá

117

24.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Quần vợt

122

25.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Patin

127

26.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí

133

27.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Bắn súng thể thao

139

28.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Bóng ném

145

29.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Wushu

151

30.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Leo núi thể thao

156

31.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Bóng rổ

162

32.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

168

 

Tổng số 32 thủ tục

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1945/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1945/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2019
Ngày hiệu lực16/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1945/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1945/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính thể dục thể thao Sở Văn hóa Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1945/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính thể dục thể thao Sở Văn hóa Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1945/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Văn Chuyện
        Ngày ban hành16/07/2019
        Ngày hiệu lực16/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1945/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính thể dục thể thao Sở Văn hóa Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1945/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính thể dục thể thao Sở Văn hóa Sóc Trăng

            • 16/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực