Quyết định 1946/QĐ-UBND

Quyết định 1946/QĐ-UBND năm 2015 ủy quyền quản lý nhà nước đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện/thị xã/thành phố, xã/phường tại tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1946/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quản lý nhà nước quỹ xã hội quỹ từ thiện Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1946/QĐ-UBND

Khánh Hòa,ngày 20 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ, XÃ/PHƯỜNG TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Thông tư số 30/2012/NĐ-CP quỹ xã hội quỹ từ thiện">02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1269/SNV-TCBC ngày 13 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện/thị xã/thành phố, xã/phường tại tỉnh Khánh Hòa (trừ Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với tổ chức, cá nhân Việt Nam để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện/thị xã/thành phố, xã/phường).

Thời hạn ủy quyền được thực hiện kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến khi có Quyết định mới của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Thực hiện nội dung được ủy quyền theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Thông tư số 30/2012/NĐ-CP quỹ xã hội quỹ từ thiện">02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Thông báo nội dung ủy quyền đến UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý và hướng dẫn việc triển khai, thực hiện theo quy định.

3. Hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của các quỹ trên địa bàn cho Sở Nội vụ và Sở Tài chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lưu: VT, TmN, QP, HPN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1946/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1946/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/07/2015
Ngày hiệu lực 20/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1946/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1946/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quản lý nhà nước quỹ xã hội quỹ từ thiện Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1946/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quản lý nhà nước quỹ xã hội quỹ từ thiện Khánh Hòa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1946/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành 20/07/2015
Ngày hiệu lực 20/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1946/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quản lý nhà nước quỹ xã hội quỹ từ thiện Khánh Hòa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1946/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quản lý nhà nước quỹ xã hội quỹ từ thiện Khánh Hòa

  • 20/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực