Quyết định 1948/QĐ-UBND

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1948/QĐ-UBND 2017 danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1948/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4878/TTr-STNMT ngày 11/10/2017 về việc đề nghị phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2582/STC-HCSN ngày 28/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), KT, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak
1032.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. HOẠT ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

1. Đo đạc lưới địa chính, đo đạc thành lập bản đồ địa chính, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, số hóa bản đồ.

2. Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán đo lưới tọa độ địa chính, đo đạc thành lập bản đồ địa chính; giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm về đo lưới địa chính, đo bản đồ địa chính.

II. HOT ĐNG THUC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh.

2. Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể.

3. Thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

4. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, thoái hóa đất.

5. Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

6. Lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; quản lý vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.

7. Lập, thẩm định, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

8. Lập phương án thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

9. Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

III. HOẠT ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

1. Lập, điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

2. Thăm dò, đánh giá trữ lượng, lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

IV. HOẠT ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước cấp tỉnh.

2. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước; điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

V. HOẠT ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Quan trắc, giám sát, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường.

2. Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường.

VI. HOẠT ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

2. Thu thập, chỉnh lý, cập nhật dữ liệu tài nguyên và môi trường; bảo quản, lưu trữ dữ liệu tài nguyên và môi trường.

3. Quản trị, vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; quản trị, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan.

4. Quản lý, vận hành hệ thống văn bản điện tử eOffice của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Số hóa tài liệu lưu trữ, hình thành tài liệu lưu trữ điện tử./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1948/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1948/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2017
Ngày hiệu lực23/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1948/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1948/QĐ-UBND 2017 danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1948/QĐ-UBND 2017 danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1948/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành23/10/2017
        Ngày hiệu lực23/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1948/QĐ-UBND 2017 danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1948/QĐ-UBND 2017 danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Quảng Ngãi

            • 23/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực