Quyết định 195/QĐ-UBND

Quyết định 195/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và quy định hiện hành cho cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 195/QĐ-UBND 2018 xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 07 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VỀ XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ, CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀ CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CHO CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thng hành chính Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 19/2014/QĐ-TTg áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng">26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thng quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Tiếp theo Kế hoạch số 2822/KH-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 3790/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 120/TTr-SKHCN ngày 26/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và các quy định hiện hành cho các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2018 đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ để chi cho hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Điều 3. Căn cứ Quyết định này, các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch đào tạo có trách nhiệm sắp xếp, bố trí nhân lực tham dự các khóa đào tạo theo đúng đối tượng, thời gian quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX
(NNT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

VỀ XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ, CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (HTQLCL) THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2008 VÀ CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CHO CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của UBND tnh Điện Biên)

TT

Tên khóa đào tạo

Đối tượng

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian dự kiến

1

Đánh giá viên nội bộ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Thành viên Ban Chỉ đạo ISO/Thư ký Ban Chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức đào tạo

Quí II năm 2018

2

Nhận thức về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Đại diện lãnh đạo, công chức UBND cấp xã

Sở Khoa học và Công nghệ

UBND các huyện, thị xã

Quí II, III năm 2018

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 195/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 195/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/03/2018
Ngày hiệu lực 07/03/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 195/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 195/QĐ-UBND 2018 xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 195/QĐ-UBND 2018 xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia Điện Biên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 195/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Lê Văn Quý
Ngày ban hành 07/03/2018
Ngày hiệu lực 07/03/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 195/QĐ-UBND 2018 xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia Điện Biên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 195/QĐ-UBND 2018 xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia Điện Biên

  • 07/03/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/03/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực