Quyết định 1951/QĐ-UBND

Quyết định 1951/QĐ-UBND năm 2011 sửa đổi, bổ sung Quyết định 2361/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1951/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung 2361/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 45/2015/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức sở khoa học công nghệ Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 15/10/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1951/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung 2361/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1951/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2361/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2008 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3, Điều 1 tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:

"b) Cơ cấu tổ chức:

- Các tổ chức chuyên môn:

+ Văn phòng

+ Thanh tra,

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính,

+ Phòng Quản lý Khoa học,

+ Phòng Quản lý Công nghệ,

+ Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ,

- Chi cục trực thuộc Sở:

+ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng: Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

- Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở:

+ Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ,

+ Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển,

+ Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

- Ngoài các đơn vị nêu trên, căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển ở địa phương, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phi hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh quyết định thành lập thêm một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

- Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Sở thực hiện theo quyết định phân cấp công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của UBND tnh".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- Các PCVP và CV: CN, VX, TH;

- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1951/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1951/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2011
Ngày hiệu lực21/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1951/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1951/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung 2361/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1951/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung 2361/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1951/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành21/09/2011
       Ngày hiệu lực21/09/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1951/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung 2361/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1951/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung 2361/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế