Quyết định 1954/QĐ-UBND

Quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

Nội dung toàn văn Quyết định 1954/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Lao động Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1954/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG ĐÃ CHUẨN HÓA VỀ NỘI DUNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã chun hóa về nội dung (lĩnh vực Việc làm) (Nội dung các thủ tục hành chính được chuyn qua Văn phòng điện tử).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- S
Tư pháp (P. KSTTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC(S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp

T-TGG-287172-TT

2

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

T-TGG-287173-TT

3

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

T-TGG-287174-TT

4

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

T-TGG-287175-TT

5

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

T-TGG-287176-TT

6

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

T-TGG-287177-TT

7

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

T-TGG-287178-TT

8

Giải quyết hỗ trợ học nghề

T-TGG-287179-TT

9

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

T-TGG-287180-TT

10

Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng

T-TGG-287181-TT

11

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

T-TGG-287182-TT

12

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

T-TGG-287183-TT

13

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

T-TGG-287184-TT

14

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

T-TGG-287185-TT

15

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

T-TGG-287186-TT

16

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

T-TGG-287149-TT

17

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

T-TGG-287150-TT

18

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

T-TGG-287151-TT

19

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

T-TGG-287152-TT

20

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

T-TGG-287153-TT

21

Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập

T-TGG-287254-TT

22

Tổ chức lại, giải thTrung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định

T-TGG-287154-TT

Tổng cộng: 22 thủ tục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1954/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1954/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2017
Ngày hiệu lực21/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1954/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1954/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Lao động Tiền Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1954/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Lao động Tiền Giang
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1954/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
     Người kýLê Văn Nghĩa
     Ngày ban hành21/06/2017
     Ngày hiệu lực21/06/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 tháng trước
     (07/01/2020)

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1954/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Lao động Tiền Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1954/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Lao động Tiền Giang