Quyết định 1958/QĐ-UBND

Quyết định 1958/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Quyết định 1958/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đầu tư Sở Kế hoạch Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 525/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch tỉnh Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 29/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1958/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đầu tư Sở Kế hoạch Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1958/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 77/TTr-SKHĐT ngày 26/11/2018 và Công văn số 2557/SKHĐT-VP ngày 28/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1. Thay thế Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

2. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh (STT 140, 141) tại phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (CSDLQGTTHC);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh (VIC);
- Sở Thông tin và Truyền thông (VIC);
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- KT, QHXD, CCHC (Đời178, VIC);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ SỬA ĐỔI, BSUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ văn bản quy định việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính

I.

Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 23/02/2018

1.

CMU-290790

Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

2.

CMU-290791

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của Nhà đầu tư

Tổng cộng có 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh bị sửa đổi, bổ sung./.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1958/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh

Không

Không

I

CẤP TỈNH

03

0

03

0

*

Lĩnh vực Đầu theo hình thức đối tác công tư (PPP)

 

 

 

 

1.

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất

X

 

X

 

2.

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất

X

 

X

 

3.

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất

X

 

X

 

Tổng cộng có 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh./.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1958/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, thủ tục hành chính trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau thông qua Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), sau đây viết tắt là “Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau”.

2. Hoặc nộp trực tuyến tại Trang Một cửa điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ website http://sokhdt.dvctt.camau.gov.vn, nếu đủ điều kiện và có giá trị như nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện, sau đây viết tắt là “Trực tuyến”.

3. Thời gian tiếp nhận vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

1

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất

Thời hạn giải quyết 25 ngày, trong đó:

- Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; gửi công văn lấy ý kiến; tổng hợp ý kiến; lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Trực tuyến.

Không

- Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội;

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Những bộ phận còn lại của thủ tục hành chính được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “BKH-272067” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất

Thời hạn giải quyết 25 ngày, trong đó:

- Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; gửi công văn lấy ý kiến; tổng hợp ý kiến; lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các đơn vị được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của mình, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định).

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Trực tuyến.

Không

- Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội;

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Những bộ phận còn lại của thủ tục hành chính được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “BKH-272065” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất

 

Thời hạn giải quyết 25 ngày, trong đó:

Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; gửi công văn lấy ý kiến; tổng hợp ý kiến; lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các đơn vị được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của mình, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định).

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định đề xuất dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Trực tuyến.

 

Không

 

- Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội;

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 

Những bộ phận còn lại của thủ tục hành chính được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “BKH-272066” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Tổng số có 01 thủ tục hành chính (STT 1) mới ban hành và 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (cấp tỉnh)./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1958/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1958/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2018
Ngày hiệu lực30/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/03/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1958/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1958/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đầu tư Sở Kế hoạch Cà Mau


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1958/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đầu tư Sở Kế hoạch Cà Mau
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1958/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
      Người kýLâm Văn Bi
      Ngày ban hành30/11/2018
      Ngày hiệu lực30/11/2018
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/03/2019
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1958/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đầu tư Sở Kế hoạch Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1958/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đầu tư Sở Kế hoạch Cà Mau