Quyết định 196/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 196/QĐ-LĐTBXH năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 196/QĐ-LĐTBXH năm 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Cục đã được thay thế bởi Quyết định 517/QĐ-LĐTBXH năm 2013 cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 196/QĐ-LĐTBXH năm 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Cục


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC VIỆC LÀM.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục Việc làm là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cục Việc làm có nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

a) Chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về việc làm, thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp;

c) Về việc làm và thị trường lao động:

- Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm mới;

- Chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân;

- Chính sách phát triển thị trường lao động;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chính sách việc làm cho đối tượng đặc thù (chưa thành niên, người tàn tật, người cao tuổi, phụ nữ, người có chuyên môn kỹ thuật cao...), lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển;

- Quy hoạch và hướng dẫn quy hoạch mạng lưới tổ chức giới thiệu việc làm;

- Điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

- Cơ chế thực hiện các dự án và các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm;

d) Về bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động

- Chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp;

- Hệ thống tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp;

- Tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Mẫu sổ lao động, quản lý và sử dụng sổ lao động;

2. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ về việc làm, thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp; hoạt động giao dịch việc làm, nghiệp vụ của các cơ sở giới thiệu việc làm; việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo phân công của Bộ.

3. Tổ chức hệ thống dự báo và thông tin thị trường lao động, thu thập, quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu thị trường lao động.

4. Tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổng kết, đánh giá các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về tạo việc làm, giải quyết việc làm, chương trình việc làm, bảo hiểm thất nghiệp theo sự phân công của Bộ.

5. Tham gia nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức trong lĩnh vực được phân công; tiêu chí xếp hạng, định mức biên chế đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ.

7. Tham gia nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về việc làm, phát triển thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp theo phân công của Bộ.

8. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về việc làm, phát triển thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp.

9. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm

1. Cục Việc làm có Cục trưởng, các Phó Cục trưởng giúp việc;

2. Các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc gồm:

- Phòng Việc làm và Thị trường lao động;

- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp và Quản lý lao động;

- Văn phòng;

- Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động (đơn vị sự nghiệp).

Điều 4. Cục trưởng Cục Việc làm có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và quan hệ công tác của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, văn phòng; trình Bộ đề án tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức trong Cục đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Cục Việc làm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và được mở tài khoản theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ trái với quyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Việc làm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 196/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu196/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực30/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 196/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 196/QĐ-LĐTBXH năm 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Cục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 196/QĐ-LĐTBXH năm 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Cục
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu196/QĐ-LĐTBXH
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
     Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
     Ngày ban hành30/01/2008
     Ngày hiệu lực30/01/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2013
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 196/QĐ-LĐTBXH năm 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Cục

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 196/QĐ-LĐTBXH năm 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Cục