Quyết định 196/QĐ-TTg

Quyết định 196/QĐ-TTg năm 2016 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII

Nội dung toàn văn Quyết định 196/QĐ-TTg danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHOÁ XIII

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bàn quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Điều 2.

1. Bộ trưng các Bộ chủ trì soạn thảo phải trực tiếp chđạo, ưu tiên tập trung btrí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này; đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động nghiên cứu xây dựng, ban hành các thông tư quy định chi tiết thi hành các vấn đề được luật giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ, để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

2. Căn cứ từng trường hợp cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đi với việc xây dựng, ban hành các văn bn theo Quyết định này.

3. Các cơ quan chủ trì soạn thảo phi hợp chặt chẽ vi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch nghiên cứu, soạn tho, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với từng văn bản; phân công trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc xây dựng, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn.

4. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử người tham gia việc soạn thảo, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình xây dựng, trình ban hành; ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các văn bản.

5. Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực.

6. Định kỳ ngày 20 hàng tháng, các cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo tình hình xây dựng văn bản được phân công về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.

 


Nơi nhận:

- TTg, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, PL(3b). XĐ

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA XIII

(Kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên luật, ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Thời hạn trình

1

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 01/7/2016

1. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Bộ Công an

Tháng 4/2016

2. Nghị định của Chính phủ quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

Bộ Công an

Tháng 4/2016

2

Luật tchức cơ quan điều tra hình sự 01/7/2016

3. Nghị định của Chính phủ quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa

Bộ Quc phòng

Tháng 4/2016

4. Nghị định của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự

Bộ Công an

Tháng 4/2016

3

Bộ luật ttụng hình sự 01/7/2016

5. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản

Bộ Tài chính

Tháng 4/2016

6. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

Bộ Tư pháp

Tháng 4/2016

7. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Bộ Công an

Tháng 4/2016

4

Luật phí và lệ phí, 01/01/2017

8. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phí và lệ phí

Bộ Tài chính

Tháng 6/2016

9. Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

Bộ Tài chính

Tháng 6/2016

10. Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ

Bộ Tài chính

Tháng 7/2016

11. Nghị định của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Bộ Tài chính

Tháng 7/2016

12. Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

Bộ Tài chính

Tháng 7/2016

13. Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền và hình thức định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

Bộ Tài chính

Tháng 7/2016

5

Luật kế toán 01/01/2017

14. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Bộ Tài chính

Tháng 9/2016

15. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

Bộ Tài chính

Tháng 9/2016

16. Nghị định của Chính phủ quy định về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Bộ Tài chính

Tháng 9/2016

6

Luật khí tượng thủy văn 01/7/2016

17. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 4/2016

7

Luật an toàn thông tin mạng 01/7/2016

18. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 4/2016

19. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án ứng cứu thảm họa thông tin quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 4/2016

20. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 4/2016

21. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 4/2016

22. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật an toàn thông tin mạng về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép kèm theo Nghị định).

Bộ Quốc phòng

Tháng 4/2016

23. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

Bộ Quốc phòng

Tháng 4/2016

24. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trách nhiệm và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố

Bộ Công an

Tháng 4/2016

8

Bộ luật hàng hải Việt Nam 01/7/2017

25. Nghị định của Chính phủ vviệc niêm yết giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 7/2016

26. Nghị định quy định điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải và sửa chữa phục hồi tàu biển

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 8/2016

27. Nghị định của Chính phủ vcông bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

(Thay thế Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 07 năm 2004 và Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 9/2016

28. Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vn tải và dịch vụ htrợ vận tải

(Thay thế Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014 của Chính phủ)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 9/2016

29. Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng biển

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 9/2016

30. Nghị định của Chính phủ quy định về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam

(Thay thế Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013.)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 10/2016

31. Nghị định của Chính phủ vđăng ký và mua, bán tàu biển (Thay thế Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 10/2016

32. Nghị định của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển

(Thay thế Nghị định số 46/2006/NĐ-CP của Chính phủ)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 10/2016

33. Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 11/2016

34. Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 11/2016

35. Nghị định của Chính phủ vquản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải

(Thay thế Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012; Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 11/2016

36. Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 11/2016

37. Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 12/2016

9

Luật thng kê 01/7/2016

38. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4/2016

39. Nghị định của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4/2016

40. Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4/2016

10

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc, phòng 01/7/2016

41. Nghị định của Chính phủ quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt

Bộ Quốc phòng

Tháng 4/2016

42. Nghị định của Chính phủ quy định chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Bộ Quốc phòng

Tháng 4/2016

43. Nghị định của Chính phủ quy định bậc trình độ kỹ thuật nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng

Bộ Quốc phòng

Tháng 4/2016

44. Nghị định của Chính phủ quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nâng lương đi với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Bộ Quốc phòng

Tháng 4/2016

45. Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ; thôi phục vụ trong Quân đội; QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác hy sinh, từ trần và bảo him y tế đối với thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng

Bộ Quốc phòng

Tháng 4/2016

11

Bộ luật ttụng hành chính 01/7/2016

46. Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

Bộ Tư pháp

Tháng 4/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 196/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu196/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2016
Ngày hiệu lực01/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 196/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 196/QĐ-TTg danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 196/QĐ-TTg danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu196/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành01/02/2016
        Ngày hiệu lực01/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 196/QĐ-TTg danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 196/QĐ-TTg danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ

         • 01/02/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/02/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực