Quyết định 1960/QĐ-UBND

Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2017 kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5) dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1960/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1960/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 5) DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3; Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tại Văn bản số 228/SKH-TĐ ngày 06/7/2017 và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 441/TTr-TTPTQĐ ngày 27/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5) dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 theo biểu đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt theo đúng các quy định của Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT;
- Lưu: VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Sỹ Đồng

 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 5)

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3
(Kèm theo Quyết định 1960/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT

n gói thu

Giá gói thầu (nghìn đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức la chn nhà thu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn kiểm toán

839.905

Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III/2017

Trọn gói

60 ngày

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1960/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1960/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2017
Ngày hiệu lực18/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1960/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1960/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1960/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1960/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýHà Sỹ Đồng
        Ngày ban hành18/07/2017
        Ngày hiệu lực18/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1960/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1960/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 Quảng Trị

            • 18/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực