Quyết định 1962/QĐ-UBND

Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2015 về giao thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại tỉnh Đắk Nông theo quy định tại Nghị định 75/2014/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Quyết định 1962/QĐ-UBND giao quyền quản lý người lao động cho tổ chức cá nhân nước ngoài Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1962/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG THEO QUY ĐỊNH TI NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2014/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015 của BLao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2245/TTr-LĐTBXH ngày 17 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông thực hiện đối với việc tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài và cá nhân nước ngoài đang làm việc cho tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và người nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú ti Vit Nam.

Điều 2. Trách nhiệm của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông trong việc tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại tỉnh Đắk Nông:

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động Việt Nam và văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Tổ chức tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

4. Phối hợp và cung cấp thông tin về người lao động Việt Nam làm việc tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại tỉnh Đắk Nông do đơn vị mình tuyển dụng cho các cơ quan chức năng liên quan khi có đề nghị.

5. Báo cáo định kỳ 06 (Sáu) tháng, hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

1. Thực hiện theo dõi quản lý nhà nước về tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

2. Giám sát và kiểm tra việc tuyển chọn, giới thiệu, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của địa phương 06 (sáu) tháng, hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

4. Tổ chức triển khai thực hiện khoản 3, Điều 3, Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương và đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 919/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc giao thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại tỉnh Đắk Nông theo quy định tại Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT
, NC, VX(V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tôn Thị Ngọc Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1962/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1962/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2015
Ngày hiệu lực04/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1962/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1962/QĐ-UBND giao quyền quản lý người lao động cho tổ chức cá nhân nước ngoài Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1962/QĐ-UBND giao quyền quản lý người lao động cho tổ chức cá nhân nước ngoài Đắk Nông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1962/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýTôn Thị Ngọc Hạnh
       Ngày ban hành04/12/2015
       Ngày hiệu lực04/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1962/QĐ-UBND giao quyền quản lý người lao động cho tổ chức cá nhân nước ngoài Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1962/QĐ-UBND giao quyền quản lý người lao động cho tổ chức cá nhân nước ngoài Đắk Nông

           • 04/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực