Quyết định 1964/QĐ-UBND

Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1964/QĐ-UBND thành lập chi cục nuôi trồng thuỷ sản Thừa Thiên Huế 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 59/2015/QĐ-UBND thành lập chi cục thủy sản Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 07/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1964/QĐ-UBND thành lập chi cục nuôi trồng thuỷ sản Thừa Thiên Huế 2008


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1964/QĐ-UBND

Huế, ngày 30 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1505/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 893/TTr-SNV ngày 18 tháng 8 năm 2008 và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1031/TTr-NNPTNT ngày 06 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Vị trí, chức năng:

Chi cục Nuôi trồng thủy sản tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản.

Chi cục Nuôi trồng thủy sản chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Nuôi trồng thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Nuôi trồng thủy sản có tư cách pháp nhân; có trụ sở, có tài khoản và con dấu riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Chi cục để trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Về nuôi trồng thủy sản:

- Tham mưu trình Giám đốc Sở về cơ chế, chính sách, quy chế quản lý phát triển và quy trình về nuôi trồng thủy sản;

- Chỉ đạo triển khai áp dụng các hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản và tổ chức kiểm tra, giám sát, công nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản theo quy định để đảm bảo an toàn vệ sinh sản phẩm thủy sản;

- Phối hợp với cơ quan chức năng quản lý việc cho thuê, gia hạn, thu hồi đất, mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp xây dựng, chỉ đạo kiểm tra việc nuôi trồng thủy sản hàng vụ, hàng năm và nhiều năm; quy hoạch phát triển vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, đảm bảo an toàn; chỉ đạo mùa vụ, đối tượng và cơ cấu nuôi trồng, điều hòa giống, quy trình kỹ thuật sản xuất, thu hoạch, điều phối nước phục vụ nuôi trồng; tổng kết và nhân rộng các mô hình tiên tiến trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

c) Quản lý giống thủy sản:

- Tham mưu, trình Giám đốc Sở về cơ chế chính sách, chương trình phát triển giống thủy sản và quy chế quản lý giống;

- Chỉ đạo thực hiện chương trình giống thủy sản, quản lý chất lượng giống thủy sản và các hoạt động kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống, khảo nghiệm và đề xuất công nhận giống thủy sản mới;

- Cấp, thu hồi giấy chứng nhận điều kiện sản xuất, kinh doanh vùng, cơ sở sản xuất giống, trứng, phôi giống, vật nuôi thủy sản; giấy chứng nhận về sản xuất kinh doanh giống thủy sản theo ủy quyền của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

d) Quản lý thức ăn, chế phẩm sinh học và vật tư thiết bị chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản:

- Quản lý và tổ chức kiểm nghiệm, khảo nghiệm thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học và vật tư thiết bị chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản;

- Cấp, thu hồi giấy chứng nhận điều kiện sản xuất kinh doanh thức ăn, chế phẩm sinh học và vật tư thiết bị chuyên dùng theo quy định.

đ) Quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản:

- Giám sát, kiểm tra và đánh giá điều kiện, chất lượng môi trường ở vùng, cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống, sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học; đề xuất giải pháp xử lý nguồn nước cấp, nước thải và cải tạo môi trường ao nuôi; quản lý, chỉ đạo việc quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản theo chương trình, kế hoạch;

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn kiểm tra và tổ chức chỉ đạo phòng, trừ bệnh thủy sản.

e) Tổ chức chỉ đạo công tác điều tra, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về sản xuất nuôi trồng thủy sản theo quy định.

g) Phối hợp tham gia công tác thú y thủy sản và kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn sản phẩm thủy sản theo sự phân công của Giám đốc Sở.

h) Về khoa học công nghệ:

- Đề xuất, trình Giám đốc Sở chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành;

- Tham gia thẩm định các nhiệm vụ khoa học về nuôi trồng thủy sản; chủ trì thẩm định đề cương, đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;

- Quản lý thông tin khoa học công nghệ về chuyên ngành.

i) Về kiểm tra, thanh tra:

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định;

- Giải quyết hoặc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của Chi cục; tổ chức việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phân cấp quản lý về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

k) Trình Giám đốc Sở dự toán ngân sách hàng năm và chịu trách nhiệm quyết toán các nguồn tài chính do Chi cục trực tiếp quản lý; quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản của nhà nước được giao cho Chi cục theo phân cấp của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

l) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo Chi cục:

a) Chi cục có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng;

b) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh về việc phân cấp công tác tổ chức bộ máy và công chức, viên chức.

2. Các tổ chức thuộc Chi cục:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản;

c) Phòng Quản lý giống thủy sản.

Chi cục trưởng có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc, quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục trình Giám đốc Sở phê duyệt.

3. Biên chế của Chi cục là biên chế hành chính nhà nước được UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh;
- UBND thành phố Huế và các huyện;
- Các PCVP và CV: NN;
- Lưu VT, NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1964/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1964/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2008
Ngày hiệu lực30/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1964/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1964/QĐ-UBND thành lập chi cục nuôi trồng thuỷ sản Thừa Thiên Huế 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1964/QĐ-UBND thành lập chi cục nuôi trồng thuỷ sản Thừa Thiên Huế 2008
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1964/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành30/08/2008
        Ngày hiệu lực30/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1964/QĐ-UBND thành lập chi cục nuôi trồng thuỷ sản Thừa Thiên Huế 2008

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1964/QĐ-UBND thành lập chi cục nuôi trồng thuỷ sản Thừa Thiên Huế 2008