Quyết định 1965/QĐ-UBND

Quyết định 1965/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1965/QĐ-UBND thành lập chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão Thừa Thiên Huế 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 60/2015/QĐ-UBND thành lập chi cục thủy lợi Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 07/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1965/QĐ-UBND thành lập chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão Thừa Thiên Huế 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1965/QĐ-UBND

Huế, ngày 30 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC THUỶ LỢI VÀ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1505/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 893/TTr-SNV ngày 18 tháng 8 năm 2008 và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1031/TTr-NNPTNT ngày 06 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt, bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Vị trí, chức năng:

Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về quy hoạch thuỷ lợi, quản lý, khai thác và sử dụng các hệ thống thủy lợi; phát triển tổng hợp các dòng sông; phòng, chống úng, ngập, hạn hán; đê điều và phòng, chống lụt, bão trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt, bão chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Thủy lợi, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão có tư cách pháp nhân; có trụ sở, có tài khoản và con dấu riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Chi cục để trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc chuyên ngành thuỷ lợi, đê điều và phòng chống lụt, bão đã được phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và các văn bản qui phạm pháp luật về chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

c) Giúp Giám đốc Sở thẩm định các dự án, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán sửa chữa các công trình thủy lợi, đê điều bằng các nguồn vốn (ngân sách Trung ương, địa phương, ODA, vốn khác...); là thành viên hội đồng nghiệm thu, bàn giao cơ sở các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.

d) Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng thường trực phòng, chống lụt, bão của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

đ) Về quản lý thủy lợi:

- Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức xây dựng, thẩm định các dự án điều tra cơ bản, dự án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thuỷ lợi, các hệ thống công trình thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phục vụ đa mục tiêu gắn với các ngành kinh tế - xã hội, phòng chống tác hại do úng, ngập, hạn hán, xâm nhập mặn gây ra;

- Quản lý kết quả điều tra cơ bản thuỷ lợi theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thẩm định về quy hoạch, bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng hợp nguồn nước và phòng, chống tác hại do nước gây ra ở các vùng, liên vùng và quy hoạch hệ thống thuỷ lợi;

- Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển thuỷ lợi sau khi được phê duyệt;

- Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra trách nhiệm về xây dựng, khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình thủy lợi vừa và nhỏ;

- Thẩm định quy trình vận hành các hệ thống công trình thuỷ lợi theo sự phân cấp;

- Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, thực hiện các qui định về quản lý lưu vực sông, suối, khai thác sử dụng và phát triển tổng hợp các dòng sông. suối trên địa bàn tỉnh theo qui hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì tổ chức thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án nâng cấp, sửa chữa công trình thuỷ lợi theo phân công của Giám đốc Sở;

- Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì tổ chức thẩm định hoặc ký thoả thuận về kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi (nâng cấp, sửa chữa) đến nhóm B thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở do các địa phương, đơn vị thực hiện theo phân cấp của Sở;

- Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh về tổ chức, cơ chế hoạt động của các tổ chức dùng nước; hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức dùng nước hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quy định về cơ chế, chính sách khai thác tổng hợp các công trình thuỷ lợi; tiêu thụ và sử dụng nước phục vụ cho nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh và các ngành khác theo quy định của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Chủ trì xây dựng, trình Giám đốc Sở phương án bảo vệ nguồn nước, phòng chống suy thoái cạn kiệt nguồn nước; bảo đảm an toàn hồ chứa; xây dựng và bảo vệ công trình thuỷ lợi; phòng chống ô nhiễm nguồn nước; thực hiện khai thác, sử dụng tổng hợp, tiết kiệm, an toàn và có hiệu quả nguồn nước; giải quyết các tranh chấp phát sinh theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu Giám đốc Sở tổng kết việc xây dựng và thực hiện mô hình quản lý các công trình thuỷ lợi, cấp, thoát nước và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn;

- Tham mưu trình Giám đốc Sở các biện pháp huy động về nguồn lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, úng ngập, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi; xử lý sự cố công trình thuỷ lợi;

- Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, úng ngập, xâm nhập mặn và giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi;

- Chỉ đạo thực hiện việc lập, giao nộp, lưu trữ hồ sơ tài liệu công trình xây dựng thuỷ lợi theo quy định của nhà nước.

e) Về quản lý đê điều:

- Tham mưu Giám đốc Sở trong việc thực hiện các dự án điều tra cơ bản, dự án quy hoạch đê điều, quy hoạch phòng, chống lũ các hệ thống sông, thẩm định thiết kế quy hoạch về đê điều, phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai;

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đê điều của các vùng trình Giám đốc Sở;

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trong phạm vi của tỉnh;

- Tổ chức thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt việc đầu tư xây dựng, tu bổ, duy tu bão dưỡng, nâng cấp, kiên cố hoá đê điều; kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật về đê điều đã được ban hành;

- Tổ chức thẩm định trình Giám đốc Sở văn bản chấp thuận đối với việc xây dựng, cải tạo các công trình giao thông liên quan đến đê điều;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi về hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V; việc quyết định phân lũ, chậm lũ để hộ đê trong phạm vi của địa phương theo quy định;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở thoả thuận các phương án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển; dự án khai thác cát lòng sông theo yêu cầu;

- Chủ trì tổ chức thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt các giải pháp xử lý đột xuất về đê điều;

- Chỉ đạo công tác hộ đê, xử lý kỹ thuật các sự cố về đê điều. Chủ trì phối hợp với các ngành, các tổ chức, các địa phương kịp thời đề xuất phương án phòng tránh, xử lý, khắc phục hậu quả các sự cố về đê điều;

- Quản lý đầu tư các dự án tu bổ đê điều thường xuyên, duy tu bão dưỡng, sửa chữa, nâng cấp công trình đê điều và xây dựng mới các tuyến đê, các dự án chỉnh trị dòng sông, phòng, chống lụt, bão trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng và các địa phương để kịp thời đề xuất các giải pháp, phương án về huy động các nguồn lực để xử lý, khắc phục hậu quả các sự cố về đê điều trong trường hợp khẩn cấp.

g) Về công tác phòng, chống lụt, bão:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin về mưa, bão, lũ, lũ quét, tố, lốc, sạt lở bờ sông, bờ biển, động đất, sóng thần trong tỉnh; tổng hợp thiệt hại, đề xuất Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh các biện pháp khắc phục hậu quả do bão, lũ và thiên tai gây ra;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Trung ương và các địa phương, kịp thời tham mưu cho Giám đốc Sở đề xuất với UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phương án xử lý các sự cố về các công trình thuỷ lợi và xử lý tình huống, khắc phục hậu quả do thiên tai mưa, bão, lũ, lũ quét, tố, lốc, sạt lở bờ sông, bờ biển, động đất, sóng thần gây ra;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở và Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong việc tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định cụ thể về tình huống khẩn cấp cần phân lũ, chậm lũ, các biện pháp di dân an toàn, đảm bảo sản xuất và đời sống nhân dân, khắc phục hậu quả ngập lụt, trợ cấp cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng phân lũ, chậm lũ;

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống lụt, bão. Trường hợp cần thiết, tham mưu Giám đốc Sở trình cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, yêu cầu các Bộ, ngành trung ương huy động lực lượng, phương tiện để kịp thời phòng, chống lụt, bão, hộ đê, cứu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật;

- Kênh thông tin chính thức trong công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh cho các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh.

h) Quản lý việc đầu tư tu bổ thường xuyên và xây dựng mới về đê điều theo quy định của nhà nước. Khảo sát và thiết kế kỹ thuật các hạng mục tu bổ, sửa chữa hệ thống đê, kè, cống liên quan đến công tác phòng chống lụt bão; tổ chức thi công các hạng mục thuộc vốn duy tu, bảo dưỡng đê điều khi được cấp thẩm quyền giao.

i) Tổ chức chỉ đạo công tác điều tra, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về lĩnh vực thuỷ lợi, đê điều và phòng, chống lụt, bão theo quy định.

k) Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép cho các hoạt động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi; quy định tải trọng cho phép, quy định cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê theo quy định của pháp luật.

l) Về khoa học công nghệ:

- Đề xuất, trình Giám đốc Sở chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành;

- Chủ trì thẩm định đề cương, đề tài nghiên cứu; đặt hàng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện; nghiệm thu, quản lý kết quả và chỉ đạo triển khai kết quả nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;

- Quản lý thông tin khoa học công nghệ về chuyên ngành.

m) Về hợp tác quốc tế:

- Xây dựng, trình Giám đốc Sở chương trình, dự án hợp tác quốc tế về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;

- Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế, các chương trình, dự án quốc tế tài trợ theo phân cấp của Giám đốc Sở.

n) Hướng dẫn về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về chuyên ngành theo quy định; giải quyết hoặc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của Chi cục; tổ chức việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phân cấp quản lý về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục. Thanh tra chuyên ngành đê điều và phòng, chống lụt, bão và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

0) Trình Giám đốc Sở dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch ngân sách trung hạn, ngắn hạn của Chi cục; chịu trách nhiệm quyết toán các nguồn kinh phí do Chi cục trực tiếp quản lý; quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản của nhà nước giao cho Chi cục quản lý theo phân cấp của Sở và theo quy định của pháp luật.

p) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Điều 2. Tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo Chi cục:

a) Chi cục có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng;

b) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh về việc phân cấp công tác tổ chức bộ máy và công chức, viên chức.

2. Các tổ chức thuộc Chi cục:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Quản lý công trình thuỷ lợi, đê điều;

c) Phòng Kế hoạch Quy hoạch;

d) Phòng Quản lý phòng, chống lụt, bão;

đ) Thanh tra Chi cục.

Chi cục trưởng có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc, quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục trình Giám đốc Sở phê duyệt.

3. Biên chế của Chi cục là biên chế hành chính nhà nước được UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt, bão chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1965/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1965/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2008
Ngày hiệu lực30/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1965/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1965/QĐ-UBND thành lập chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão Thừa Thiên Huế 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1965/QĐ-UBND thành lập chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão Thừa Thiên Huế 2008
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1965/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành30/08/2008
       Ngày hiệu lực30/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1965/QĐ-UBND thành lập chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão Thừa Thiên Huế 2008

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1965/QĐ-UBND thành lập chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão Thừa Thiên Huế 2008