Quyết định 1966/QĐ-UBND

Quyết định 1966/QĐ-UBND năm 2015 về điều chỉnh tiêu chí Cánh đồng lớn lúa, nếp tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1966/QĐ-UBND điều chỉnh tiêu chí cánh đồng lớn lúa nếp An Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1966/QĐ-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TIÊU CHÍ CÁNH ĐỒNG LỚN LÚA, NẾP TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng Cánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư số 62/2013/QĐ-TTg phát triển hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản">15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Tiêu chí cánh đồng lớn lúa, nếp tỉnh An Giang;

Xét Đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 213/TTr-SNN&PTNT ngày 07/9/2015 về việc điều chỉnh Tiêu chí Cánh đồng lớn lúa, nếp tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung tại điểm e, mục 1, phần III của Tiêu chí Cánh đồng lớn lúa, nếp ban hành kèm theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

“Quy mô diện tích: Vùng cánh đồng lớn phải có diện tích tối thiểu 300 ha liền canh và trong từng tiểu vùng của cánh đồng lớn phải có ít nhất 100 ha chỉ được gieo từ 01 đến 02 loại giống trong vụ”, được điều chỉnh thành:

Quy mô diện tích: Trong giai đoạn 2015-2017, vùng cánh đồng lớn có diện tích tối thiểu 50 ha liền canh chỉ được gieo từ 01 đến 02 loại giống trong vụ. Sau giai đoạn 2015-2017, diện tích cánh đồng lớn sẽ được điều chỉnh quy mô diện tích tăng dần để đến năm 2020 xây dựng cánh đồng lớn có diện tích tối thiểu 300 ha liền canh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy mô diện tích cánh đồng lớn lúa, nếp phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1966/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1966/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/09/2015
Ngày hiệu lực 21/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1966/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1966/QĐ-UBND điều chỉnh tiêu chí cánh đồng lớn lúa nếp An Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1966/QĐ-UBND điều chỉnh tiêu chí cánh đồng lớn lúa nếp An Giang 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1966/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Lê Văn Nưng
Ngày ban hành 21/09/2015
Ngày hiệu lực 21/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1966/QĐ-UBND điều chỉnh tiêu chí cánh đồng lớn lúa nếp An Giang 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1966/QĐ-UBND điều chỉnh tiêu chí cánh đồng lớn lúa nếp An Giang 2015

  • 21/09/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/09/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực