Quyết định 1968/QĐ-UBND

Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1968/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Thông tin tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1968/-UBND

Hòa Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ Quyết định số 2504/QĐ-TTg ngày 23/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Thông tin và Truyền thông tỉnh tại Tờ trình số 696/TTr-STTTT ngày 26/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình,

(Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu cho các đơn vị sự nghiệp công.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tnh;
- Chánh, Phó VPUBND t
nh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, TCTM. LT (55b)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

Biểu Số 01

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Kèm theo Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN

Ghi chú

I

Lĩnh vực công nghệ thông tin

 

1

Vận hành, bảo trì, bảo dưng hạ tầng mạng thông tin trụ sở của các S, ban, ngành

 

2

Vận hành, bảo trì, bảo dưng hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu ca tnh

 

3

Vận hành, bo trì, bảo dưng hệ thống các phần mềm dùng chung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tnh

 

4

Dịch vụ tư vấn, định giá, kiểm thử, thẩm định phần mềm đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh

 

5

Dịch vụ bảo trì, bảo dưng ứng dụng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh

 

6

Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

 

7

Dịch vụ điều tra khảo sát phân tích sơ liệu về thông tin truyền thông

 

8

Kiểm định kthuật mua sm tài sản, thanh lý công nghệ thông tin đi với cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh

 

9

Dịch vụ lưu trữ cơ sở dliệu chuyên ngành, cơ s dliệu dùng chung của tnh

 

10

Dịch vụ s hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dliệu dùng chung của tnh

 

II

Lĩnh vực Bưu chính viễn thông

 

1

Thẩm định, quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp

 

2

Xác nhận việc đầu tư hạ tầng mạng lưới viễn thông phù hợp quy hoạch hạ tầng vin thông địa phương

 

3

Khảo sát, đánh giá hiện trạng, việc chấp hành các quy định của pháp luật bưu chính, vin thông Internet và các tần số vô tuyến điện ca các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tnh

 

III

Lĩnh vực khác

 

1

Dịch vụ hội nghị truyền hình trực tuyến

 

2

Dịch vụ hội trường, phòng họp có trang thiết bị hoặc dịch vụ công nghệ thông tin đi kèm

 

3

Dịch vụ tuyên truyền, điểm tin, điểm báo

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1968/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1968/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2019
Ngày hiệu lực13/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1968/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1968/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Thông tin tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1968/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Thông tin tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1968/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành13/09/2019
        Ngày hiệu lực13/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1968/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Thông tin tỉnh Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1968/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Thông tin tỉnh Hòa Bình

            • 13/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực