Quyết định 1969/QĐ-UBND

Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh, bổ sung danh sách, hình thức hỗ trợ và điều chuyến nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg triển khai đợt 1/2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1969/QĐ-UBND 2018 hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1969/QĐ-UBND

An Giang, ngày 14 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH SÁCH, HÌNH THỨC HỖ TRỢ VÀ ĐIỀU CHUYỂN NGUỒN VỐN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2015/QĐ-TTG TRIỂN KHAI ĐỢT 1/2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2);

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 (đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015) trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-NHCS ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018 cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang để thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang Đợt 1 năm 2018.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2339/TTr-SXD ngày 02 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung danh sách và hình thức hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg triển khai Đợt 1/2018 trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

1. Điều chỉnh danh sách hộ nghèo trong đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015 do sai tên, sai chữ lót, nơi cư trú đối với 06 hộ trên địa bàn huyện Tri Tôn (theo phụ lục 1);

2. Điều chỉnh hình thức hỗ trợ từ sửa chữa sang cất mới đối với 05 hộ nghèo đã có tên trong Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015 trên địa bàn huyện Tri Tôn (theo phụ lục 2)

3. Phê duyệt bổ sung 08 hộ nghèo (theo chuẩn nghèo 2011 - 2015) có nhu cầu vay vốn xây dựng nhà ở theo quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu vào danh sách Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015 (theo phụ lục 3).

Điều 2. Điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ vốn và đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở tại mục II Quyết định 786/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 với các nội dung sau:

a. Tổng số hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh đợt I/2018 là 335 hộ (xây dựng mới: 311 hộ, sửa chữa: 24 hộ).

b. Tổng vốn thực hiện Đợt 1/2018 là 11.458 triệu đồng, gồm vốn vay tín dụng 8.375 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, ngân sách tỉnh hỗ trợ 3.110 triệu đồng, cụ thể như sau:

Số TT

Đơn vị hành chính

Điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ vốn và Đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ Đợt I/2018

Tổng số hộ

Nhu cầu kinh phí

Tổng số

Trong đó:

Tổng vốn

Trong đó:

Cất mới

Sửa chữa

Vốn vay

NS hỗ trợ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Tổng cộng

335

311

24

11.485

8.375

3.110

1

Thị xã Tân Châu

17

10

7

525

425

100

2

Huyện An Phú

21

21

0

735

525

210

3

Huyện Phú Tân

5

5

0

175

125

50

4

Huyện Châu Phú

4

4

0

140

100

40

5

Huyện Tịnh Biên

191

178

13

6.555

4.775

1.780

6

Huyện Tri Tôn

81

77

4

2.795

2.025

770

7

Huyện Chợ Mới

9

9

0

315

225

90

8

Huyện Châu Thành

7

7

0

245

175

70

(Biểu điều chỉnh chi tiết theo phụ lục 4)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính thực hiện điều chuyển nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ (10 triệu đồng/hộ cho các hộ xây dựng mới) cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã theo chỉ tiêu phân bổ tại Quyết định này.

2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã khẩn trương triển khai hỗ trợ hoàn thành Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo Đợt I/2018 chậm nhất đến 30/9/2018 và báo cáo tình hình triển khai về cho Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời theo dõi, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyên, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND. UBND tỉnh;
- Sở: XD, TC, LĐTB&XH;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Ngân hàng CSXH tỉnh;
- UBND huyện, thị xã;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC 1

ĐIỀU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2015/QĐ-TTG NGÀY 10/8/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(ban hành kèm theo Quyêt định số 1969/QĐ-UBND ngày 14 /8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Hộ nghèo theo Danh sách được phê duyệt tại Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh An Giang

Nhu cầu hỗ trợ

Đề xuất điều chỉnh

Lý do điều chỉnh

Họ tên chủ hộ

Địa chỉ

Xây dựng mới

Sửa chữa

Họ tên chủ hộ

Địa chỉ

 

HUYỆN TRI TÔN

 

 

 

 

 

I

Xã Châu Lăng

 

1

0

 

 

 

1

Nguyễn Văn Dũng

An Lộc

x

 

Nguyễn Quang Dũng

An Lộc

điều chỉnh do sai chữ lót

II

Xã Núi Tô

 

3

0

 

 

 

1

Chau Sóc Kóp

Ấp Tô Hạ

x

 

Chau Sóc Cóp

Ấp Tô Hạ

điều chỉnh do sai tên

2

Chau Bun Thi

Ấp Tô Hạ

x

 

Chau Bunh Thi

Ấp Tô Hạ

điều chỉnh do sai chữ lót

3

Chau Sóc Mon

Ấp Tô Thuận

x

 

Chau Sóc Monne

Ấp Tô Thuận

điều chỉnh do sai tên

III

Xã Tân Tuyến

 

1

0

 

 

 

1

Danh Dẹm

Ấp Tân Lợi

x

 

Danh Dẹn

Ấp Tân Lợi

điều chỉnh do sai tên

IV

Xã Cô Tô

 

0

1

 

 

 

1

Nesang Chau Thu

Ấp Sóc Triết

 

x

Nesang Chanh Thu

Ấp Sóc Triết

điều chỉnh do sai chữ lót

 

Tổng số

06 hộ

5

1

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

ĐIỀU CHỈNH HỘ NGHÈO CÓ NHU CẦU HỖ TRỢ TỪ SỬA CHỮA SANG CẤT MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2015/QĐ-TTG NGÀY 10/8/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(ban hành kèm theo Quyêt định số 1969/QĐ-UBND ngày 14 /8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Hộ nghèo theo DS được phê duyệt tại Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Lý do điều chỉnh

Họ và tên hộ nghèo

Năm Sinh

Địa chỉ

 

HUYỆN TRI TÔN

 

 

 

I

Xã An Tức

 

 

 

1

Huỳnh Thị Dung

1964

Ấp Ninh Thạnh

nhà hư hỏng nặng, nguy cơ sụp đổ

2

Nguyễn Văn Go

1949

Ấp Ninh Thạnh

nhà hư hỏng nặng, nguy cơ sụp đổ

II

Thị trấn Ba Chúc

 

 

 

1

Trần Ngọc Sang

1977

Khóm An Hòa A

nhà hư hỏng nặng, nguy cơ sụp đổ

2

Trần Thị Thuê

1931

Khóm Thanh Lương

nhà hư hỏng nặng, nguy cơ sụp đổ

3

Huỳnh Thị Phỉ

1964

khóm Thanh Lương

nhà hư hỏng nặng, nguy cơ sụp đổ

 

Tổng cộng: 5 hộ

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH BỔ SUNG SỐ HỘ THUỘC DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2015/QĐ-TTG NGÀY 10/8/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(ban hành kèm theo Quyêt định số 1969/QĐ-UBND ngày 14 /8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Họ tên chủ hộ Đơn vị hành chính

Địa chỉ (Khóm, ấp)

Tổng số hộ nghèo theo quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ- TTg

Xây dựng mới

Sửa chữa

Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật)

Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số

Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai

Hộ gia đình đang sinh sống tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị HC thuộc vùng khó khăn

Hộ gia đình cư trú tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ- CP

Hộ gia đình còn lại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

THỊ XÃ TÂN CHÂU

 

6

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Phường Long Châu

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở LĐTB&XH đã rà soát đối tượng tại VB 2644/SLĐTBXH- BTXH ngày 25/12/2017

1

Cù Văn Chầu

Long Thạnh

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Phường Long Sơn

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

1

Lê Văn Sén

Long hưng 2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

2

Trần Thị Liên

Long Thạnh 1

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Thị Xậy

Long Thạnh 1

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

III

Xã Lê Chánh

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trương Thị Phấn

Vĩnh Thạnh 1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Xã Vĩnh Xương

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lê Thị Hồng Thủy

Ấp 4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

B

HUYỆN PHÚ TÂN

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Xã Phú Thạnh

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở LĐTB&XH đã rà soát đối tượng tại VB 1687/SLĐTBXH- BTXH ngày 31/7/2018

1

Châu Văn Thảo

Phú Đức A

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

II

Xã Hòa Lạc

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huỳnh Thị Kim Chung

Hòa Hưng 2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Tổng số

 

08 hộ

05

03

 

 

 

 

 

 

 

7

PHỤ LỤC 4

BIỂU RÀ SOÁT VÀ ĐIỀU CHỈNH TỔNG SỐ HỘ VÀ NHU CẦU KINH PHÍ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO ĐỢT I/2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(ban hành kèm theo Quyêt định số 1969/QĐ-UBND ngày 14 /8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Đơn vị hành chính

Kế hoạch hỗ trợ (theo QĐ 317/QĐ-UBND , ngày 08/02/2018)

Tổng số hộ thực tế đủ điều kiện hỗ trợ

Đề nghị bổ sung

Tổng số hộ và kinh phí triển khai sau điều chỉnh

Tổng số hộ

Nhu cầu kinh phí

Bổ sung thêm đối tượng

Chuyển đổi hình thức hỗ trợ

Tổng số hộ

Nhu cầu kinh phí

Tổng số

Trong đó:

Tổng vốn

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng vốn

Trong đó:

Cất mới

Sửa chữa

Vốn vay

NS hỗ trợ

Cất mới

Sửa chữa

Cất mới

Sửa chữa

Chuyển SC-CM

Chuyển CM-SC

Cất mới

Sửa chữa

Vốn vay

NS hỗ trợ

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

400

317

83

13.170

10.000

3.170

249

223

26

86

83

3

5

5

0

335

311

24

11.485

8.375

3.110

1

Thị xã. Tân Châu

22

13

9

680

550

130

11

7

4

6

3

3

 

 

 

17

10

7

525

425

100

2

Huyện An Phú

56

56

 

1.960

1.400

560

21

21

0

 

 

 

 

 

 

21

21

0

735

525

210

3

Huyện Phú Tân

5

5

 

175

125

50

3

3

 

2

2

0

 

 

 

5

5

0

175

125

50

4

Huyện Châu Phú

18

14

4

590

450

140

4

4

0

 

 

 

 

 

 

4

4

0

140

100

40

5

Huyện Tịnh Biên

124

100

24

4.100

3.100

1.000

113

100

13

78

78

0

 

 

 

191

178

13

6.555

4.775

1.780

6

Huyện Tri Tôn

157

111

46

5.035

3.925

1.110

81

72

9

 

 

 

5

5

 

81

77

4

2.795

2.025

770

7

Huyện Chợ Mới

9

9

 

315

225

90

9

9

0

 

 

 

 

 

 

9

9

0

315

225

90

8

Huyện Châu Thành

9

9

 

315

225

90

7

7

0

 

 

 

 

 

 

7

7

0

245

175

70

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1969/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1969/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2018
Ngày hiệu lực14/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1969/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1969/QĐ-UBND 2018 hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh An Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1969/QĐ-UBND 2018 hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh An Giang
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1969/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
     Người kýNguyễn Thanh Bình
     Ngày ban hành14/08/2018
     Ngày hiệu lực14/08/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 1969/QĐ-UBND 2018 hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh An Giang

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 1969/QĐ-UBND 2018 hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh An Giang

      • 14/08/2018

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 14/08/2018

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực