Quyết định 197/QĐ-TTg

Quyết định 197/QĐ-TTg năm 2014 về kiện toàn Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 197/QĐ-TTg 2014 kiện toàn Ủy ban quốc gia người cao tuổi Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 910/QĐ-TTg 2019 kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 197/QĐ-TTg 2014 kiện toàn Ủy ban quốc gia người cao tuổi Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Ủy ban: Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Phó Chủ tịch Ủy ban:

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

3. Ủy viên Thường trực Ủy ban:

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Các Ủy viên:

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

- Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tham gia.

Điều 2. Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ:

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người cao tuổi, cụ thể:

1. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch 5 năm và hàng năm, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

2. Chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác người cao tuổi và Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi từng giai đoạn.

3. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực về người cao tuổi.

4. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật và các chính sách hỗ trợ người cao tuổi. Sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Điều 3.

1. Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia.

2. Tiếp tục duy trì Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Quốc gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Việc sử dụng con dấu của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 141/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN,các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban;

2. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban;

3. Bà Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban;

4. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban;

5. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

6. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

8. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

10. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

11. Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên;

12. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

13. Ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

14. Ông/bà Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;

15. Ông/bà Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên;

16. Ông Sơn Minh Thắng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy viên;

18. Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên;

19. Ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên;

20. Ông Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên;

21. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên;

22. Bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên;

23. Ông Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Ủy viên;

24. Ông Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy viên./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 197/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu197/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực25/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 197/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 197/QĐ-TTg 2014 kiện toàn Ủy ban quốc gia người cao tuổi Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 197/QĐ-TTg 2014 kiện toàn Ủy ban quốc gia người cao tuổi Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu197/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành25/01/2014
       Ngày hiệu lực25/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 197/QĐ-TTg 2014 kiện toàn Ủy ban quốc gia người cao tuổi Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 197/QĐ-TTg 2014 kiện toàn Ủy ban quốc gia người cao tuổi Việt Nam