Quyết định 197/QĐ-UBND.HC

Quyết định 197/QĐ-UBND.HC năm 2014 phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây dựng Đền Thờ Thiên Hộ Dương thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 197/QĐ-UBND.HC kế hoạch đấu thầu gói thầu xây dựng Đền Thờ Thiên Hộ Dương Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU XÂY DỰNG ĐỀN THỜ THIÊN HỘ DƯƠNG THUỘC DỰ ÁN BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ GÒ THÁP, TỈNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Xét Báo cáo số 251/SKH-ĐT/TĐ ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định và đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây dựng Đền Thờ Thiên Hộ Dương thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây dựng Đền Thờ Thiên Hộ Dương thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp; với những nội dung như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

STT

Nội dung công việc hoặc tên gói thầu

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện

(tr. đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện

Văn bản phê duyệt

1

Tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự toán xây dựng công trình

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng CD12

295,572

Chỉ định thầu

Đã thực hiện xong

Quyết định số 28A/QĐ-BQL.GT ngày 23/10/2013 của Ban Quản lý KDT Gò Tháp

2

Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán công trình

Sở Xây dựng

30,847

Chỉ định thầu

Đã thực hiện xong

 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 326,419 triệu đồng

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện

(tr.đồng)

1

Chi phí QLDA

Ban QL KDT Gò Tháp

231,367

2

Chi phí TVĐT và khác (không kể phần 1 và 3)

 

92,933

3

Chi phí dự phòng

 

472,739

Tổng cộng giá trị thực hiện: 797,039 triệu đồng

3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(tr. đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I. Dịch vụ tư vấn: 248,725 triệu đồng

1

Gói thầu 1:

Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT

28,440

Ngân sách Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2014

Chỉ định thầu

 

Năm 2014

Theo tỷ lệ %

90 ngày

2

Gói thầu 2:

Chi phí giám sát thi công

220,285

Như trên

Chỉ định thầu

 

Năm 2014

Theo tỷ lệ %

Theo gói thầu xây lắp

II. Mua sắm hàng hoá: 18,199 triệu đồng

3

Gói thầu 3:

Bảo hiểm công trình

18,199

Như trên

Chỉ định thầu

 

Năm 2014

Trọn gói

Theo gói thầu xây lắp

III. Xây lắp: 8.537,134 triệu đồng

4

Gói thầu 4:

Xây dựng đền thờ Thiên Hộ Dương

8.537,134

Như trên

Đấu thầu rộng rãi

 

Năm 2014

Theo đơn giá cố định

300 ngày

Tổng cộng giá gói thầu: 8.804,058 triệu đồng

4. Khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư phải thực hiện theo tinh thần Công văn số 72/UBND-KTN ngày 13 tháng 02 năm 2012; Công văn số 184/UBND-KTN ngày 16 tháng 4 năm 2013 và Công văn số 538/UBND-KTN ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

- Khi có quyết định bố trí vốn cụ thể, chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu, thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp tổ chức thực hiện tốt các gói thầu nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KTN (mqv).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 197/QĐ-UBND.HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu197/QĐ-UBND.HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 197/QĐ-UBND.HC

Lược đồ Quyết định 197/QĐ-UBND.HC kế hoạch đấu thầu gói thầu xây dựng Đền Thờ Thiên Hộ Dương Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 197/QĐ-UBND.HC kế hoạch đấu thầu gói thầu xây dựng Đền Thờ Thiên Hộ Dương Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu197/QĐ-UBND.HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrần Thị Thái
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 197/QĐ-UBND.HC kế hoạch đấu thầu gói thầu xây dựng Đền Thờ Thiên Hộ Dương Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 197/QĐ-UBND.HC kế hoạch đấu thầu gói thầu xây dựng Đền Thờ Thiên Hộ Dương Đồng Tháp

            • 12/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực