Quyết định 1970/QĐ-UBND

Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm toán độc lập thuộc công trình: Xây dựng hoàn trả hệ thống điện chiếu sáng đô thị qua thành phố và các thị trấn trên QL1 tỉnh Quảng Trị thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1

Nội dung toàn văn Quyết định 1970/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Kiểm toán độc lập điện chiếu sáng đô thị Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1970/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THUỘC CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG HOÀN TRẢ HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ QUA THÀNH PHỐ VÀ CÁC THỊ TRẤN TRÊN QL1 TỈNH QUẢNG TRỊ THUỘC DỰ ÁN MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng hoàn trả hệ thng điện chiếu sáng đô thị qua thành phố và các thị trn trên QL1 tỉnh Quảng Trị thuộc Dự án m rộng Quốc lộ 1; Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đu tư tại Báo cáo thẩm định số 239/BC-SKH-CT ngày 13 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán độc lập thuộc công trình: Xây dựng hoàn trả hệ thống điện chiếu sáng đô thị qua thành phố và các thị trấn trên QL1 tỉnh Quảng Trị thuộc dự án mrộng Quốc lộ 1 như Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu đính kèm.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thu được phê duyệt đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án 6; Giám đốc Công ty TNHH BOT Quảng Trị và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quân Chính

 

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU: KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THUỘC CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG HOÀN TRẢ HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ QUA THÀNH PHỐ VÀ CÁC THỊ TRẤN TRÊN QL1 TỈNH QUẢNG TRỊ THUỘC DỰ ÁN MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1;
(Kèm theo Quyết định số: 1970/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh)

STT

n gói thu

Giá gói thầu (1.000 đồng Việt Nam)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thc hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn kiểm toán độc lập

203.965

Giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 1

Chđịnh thầu rút gọn

Quý III năm 2017

Trọn gói

10 ngày

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1970/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1970/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2017
Ngày hiệu lực18/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1970/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1970/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Kiểm toán độc lập điện chiếu sáng đô thị Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1970/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Kiểm toán độc lập điện chiếu sáng đô thị Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1970/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Quân Chính
        Ngày ban hành18/07/2017
        Ngày hiệu lực18/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1970/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Kiểm toán độc lập điện chiếu sáng đô thị Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1970/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Kiểm toán độc lập điện chiếu sáng đô thị Quảng Trị

            • 18/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực