Quyết định 1971/QĐ-UBND

Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1971/QĐ-UBND 2018 vị trí việc làm Trung tâm Công nghệ thông tin Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1971/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 7 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 749/STTTT-VP ngày 04/5/2018 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1515/SNV-TCBC ngày 28/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04 vị trí

- Giám đốc

- Phó Giám đốc

- Trưởng phòng

- Phó trưởng phòng

2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 07 vị trí

- Biên tập nội dung

- Hỗ trợ dịch vụ trực tuyến

- Kiểm soát hồ sơ một cửa

- Quản trị phần mềm

- Quản trị cơ sở dữ liệu

- Quản lý quy hoạch và phần cứng

- Quản lý an toàn thông tin và ứng cứu sự cố

3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 07 vị trí

- Tổ chức nhân sự

- Kế toán

- Hành chính quản trị - Tổng hợp

- Dịch vụ - Đào tạo

- Văn thư - Thủ quỹ

- Bảo vệ

- Phục vụ

Tổng cộng: 18 vị trí

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa xây dựng bản mô tả cụ thể về vị trí việc làm: Năng lực và kỹ năng, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, văn bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng, lý luận chính trị, trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Sắp xếp, bố trí nhân sự và thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, SNV, MN, HP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1971/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1971/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2018
Ngày hiệu lực 09/07/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1971/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1971/QĐ-UBND 2018 vị trí việc làm Trung tâm Công nghệ thông tin Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1971/QĐ-UBND 2018 vị trí việc làm Trung tâm Công nghệ thông tin Khánh Hòa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1971/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Lê Đức Vinh
Ngày ban hành 09/07/2018
Ngày hiệu lực 09/07/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1971/QĐ-UBND 2018 vị trí việc làm Trung tâm Công nghệ thông tin Khánh Hòa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1971/QĐ-UBND 2018 vị trí việc làm Trung tâm Công nghệ thông tin Khánh Hòa

  • 09/07/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/07/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực