Quyết định 1972/QĐ-BTP

Quyết định 1972/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch của ngành Tư pháp tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1972/QĐ-BTP 2020 tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 -2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-BKHĐT ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045;

Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-BTP ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Quyết định số 312/QĐ-TTg và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của ngành Tư pháp tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ, Thủ trưởng tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Kế hoạch - Đầu tư (TCTK) - để theo dõi, phối hợp;
- Lưu: VT, Cục KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Mai Lương Khôi

 

KẾ HOẠCH

CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Ban hành kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-BTP ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp.

1.2. Kiến nghị, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần phát triển công tác thống kê Việt Nam.

2. Yêu cầu

2.1. Đánh giá cụ thể, khách quan kết quả thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của ngành Tư pháp;

2.2. Việc tổ chức tổng kết thực hiện Chiến lược thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao của Bộ, ngành Tư pháp phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế Bộ, ngành và các Sở Tư pháp.

II. NỘI DUNG

1. Các nhiệm vụ về tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của ngành Tư pháp

1.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện các văn bản QPPL điều chỉnh công tác thống kê trong ngành Tư pháp.

1.2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp

1.3. Đánh giá việc hoàn thiện các chế độ báo cáo thống kê của ngành Tư pháp (đồng thời lồng ghép đánh giá việc xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê).

1.4. Đánh giá kết quả ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê.

1.5. Tổng kết, đánh giá công tác tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác thống kê trong ngành Tư pháp.

1.6. Đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, tuyên truyền pháp luật về công tác thống kê; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê; xây dựng danh mục các cuộc điều tra thống kê; triển khai các hoạt động phân tích và dự báo thống kê v.v..

1.7. Xây dựng Báo cáo của ngành Tư pháp tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Các nhiệm vụ khác theo nội dung Quyết định số 1122/QĐ-BKHĐT ngày 13/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2.1. Xây dựng Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Chiến lược thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trong phạm vi nhiệm vụ được giao cho Bộ, ngành Tư pháp.

2.2. Đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

(Nội dung chi tiết các nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan đơn vị phối hợp; nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được trình bày trong Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác thuộc Bộ, tổ chức pháp chế bộ, ngành và các Sở Tư pháp triển khai thực hiện kế hoạch; bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch này.

2. Các đơn vị khác thuộc Bộ, tổ chức pháp chế Bộ, ngành và Sở Tư pháp thực hiện việc tổng kết, đánh giá các nhiệm vụ được giao theo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và địa phương./.

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số: 1972/QĐ-BTP ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Tiến độ thực hiện

Sản phẩm chính

Nguồn kinh phí đảm bảo

Ghi chú

I

Các nhiệm vụ về tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của ngành Tư pháp

1

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện các văn bản QPPL điều chỉnh công tác thống kê (các VBQPPL về thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp và các văn bản QPPL do Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện)

Cục KHTC

Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bồi thường nhà nước và các đơn vị khác thuộc Bộ

Tháng 9- 10/2020

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện các VBQPPL về thống kê

Kinh phí thực hiện công tác thống kê ngành năm 2020

 

2

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp

Cục KHTC

Các đơn vị khác thuộc Bộ

Tháng 9- 10/2020

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (Bao gồm: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp; Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp)

Kinh phí thực hiện công tác thống kê ngành năm 2020

 

3

Đánh giá việc hoàn thiện các chế độ báo cáo thống kê của ngành Tư pháp (đồng thời lồng ghép đánh giá việc xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê)

Cục KHTC

Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bồi thường; nhà nước và các đơn vị khác thuộc Bộ

Tháng 9-10/2020

Báo cáo tổng hợp đánh giá về các chế độ báo cáo thống kê của ngành Tư pháp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 và các chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành của Bộ, ngành Tư pháp

Kinh phí thực hiện công tác thống kê ngành năm 2020

 

4

Đánh giá kết quả ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê

Cục KHTC

Cục Công nghệ thông; tin, Cục Hộ tịch, quốc tịch chứng thực. Cục Trợ giúp pháp lý, Trung tâm LLTPQG, Vụ PBGDPL và các đơn vị khác thuộc Bộ

Tháng 9- 10/2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Kinh phí thực hiện công tác thống kê ngành năm 2020

 

5

Tổng kết, đánh giá công tác tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác thống kê trong ngành Tư pháp

Cục KHTC

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

Tháng 9- 10/2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Kinh phí thực hiện công tác thống kê ngành năm 2020

 

6

Đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, tuyên truyền pháp luật về công tác thống kê; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê; xây dựng danh mục các cuộc điều tra thống kê; triển khai các hoạt động phân tích và dự báo thống kê v.v..

Cục KHTC

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ và các đơn vị khác thuộc bộ

Tháng 9- 10/2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Kinh phí thực hiện công tác thống kê ngành năm 2020

 

7

Xây dựng Báo cáo của ngành Tư pháp tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Cục KHTC

Các đơn vị khác thuộc Bộ

Trước 15/12/2020

Báo cáo tổng kết (gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Kinh phí thực hiện công tác thống kê ngành năm 2020

 

II

Các nhiệm vụ khác theo nội dung Quyết định số 1122/QĐ-BKHĐT ngày 13/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

8

Xây dựng Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Chiến lược thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong phạm vi nhiệm vụ được giao cho Bộ, ngành tư pháp

Cục KHTC

Các đơn vị khác thuộc Bộ

Tháng 8- 9/2020

Kế hoạch tổng kết

Kinh phí thực hiện công tác thống kê ngành năm 2020

Đã thực hiện

9

Đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Cục KHTC

Vụ Thi đua khen thưởng và các đơn vị khác thuộc Bộ tổ chức pháp chế Bộ, ngành, các Sở Tư pháp

Trước 15/12/2020

Công văn của Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khen thưởng cá nhân, tập thể trong thực hiện Chiến lược thống kê

 

- Nghiên cứu đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong ngành Tư pháp;

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khen thưởng tập thể Cục Kế hoạch - Tài chính.

Các đơn vị nhận Kế hoạch của ngành Tư pháp tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030

I. 63 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố;

II. Các đơn vị thuộc Bộ:

1. Văn phòng Bộ

2. Vụ Tổ chức cán bộ

3. Vụ Thi đua khen thưởng

4. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

5. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

6. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

7. Vụ Pháp luật quốc tế

8. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

9. Cục Công nghệ thông tin

10. Cục Con nuôi

11. Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch có bảo đảm

12. Tổng cục Thi hành án dân sự

13. Cục Bồi thường nhà nước

14. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

15. Cục Bổ trợ tư pháp

16. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

17. Trung tâm LLTP quốc gia

18. Cục TGPL

19. Vụ PBGDPL

20. Vụ Hợp tác quốc tế

III. Pháp chế Bộ, ngành:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

* Cục Kế hoạch - Tài chính: 5 bản

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1972/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1972/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2020
Ngày hiệu lực22/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(24/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1972/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1972/QĐ-BTP 2020 tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1972/QĐ-BTP 2020 tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1972/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýMai Lương Khôi
        Ngày ban hành22/09/2020
        Ngày hiệu lực22/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (24/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1972/QĐ-BTP 2020 tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1972/QĐ-BTP 2020 tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam

           • 22/09/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/09/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực