Quyết định 1973/QĐ-TCHQ

Quyết định 1973/QĐ-TCHQ năm 2014 về quy trình kiểm tra giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Quyết định 1973/QĐ-TCHQ 2014 quy trình kiểm tra giám sát hải quan hành lý xuất nhập cảnh Tân Sơn Nhất đã được thay thế bởi Quyết định 3280/QĐ-TCHQ thủ tục hải quan hành lý người xuất nhập cảng hàng không quốc tế 2016 và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1973/QĐ-TCHQ 2014 quy trình kiểm tra giám sát hải quan hành lý xuất nhập cảnh Tân Sơn Nhất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1973/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNH LÝ CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình kiểm tra giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.

Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
+ Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
+ Vụ PC, Vụ CST (để phối hợp);
- Bộ GTVT: Cục Hàng không VN (để phối hợp);
- Bộ Công an: Cục Quản lý XNC (để phối hợp);
- Bộ Quốc phòng: (để phối hợp);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

QUY TRÌNH

KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNH LÝ CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1973/QĐ-TCHQ ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này hướng dẫn kiểm tra giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh

1. Thủ tục hải quan thực hiện theo Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-TCHQ ngày 21 tháng 06 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

2. Kiểm tra giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện theo quy định tại Quy trình này

Điều 3. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý tại khu vực cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác quản lý như sau:

1. Phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để trao đổi, thu thập thông tin về chuyến bay, hành khách và hành lý nhằm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan.

2. Tổ chức lực lượng theo dõi, giám sát bằng camera quan sát khu vực nhận hành lý ký gửi, khu vực cách ly và thực hiện phân tích, đánh giá để phát hiện các dấu hiệu bất thường, nghi vấn liên quan đến hành khách và hành lý;

3. Tổ chức, phối hợp, bố trí lực lượng kiểm soát, và điều khiển chó nghiệp vụ tuần tra giám sát khu vực nhận hành lý ký gửi, khu vực cách ly trong thời gian có chuyến bay trọng điểm và/hoặc đối tượng trọng điểm.

Mục 2: KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNH LÝ CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH

Điều 4. Kiểm tra giám sát hải quan đối với hành lý xách tay, hành ký gửi cùng chuyến đi của người xuất cảnh

1. Đối với hành lý xách tay:

a) Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-TCHQ ngày 21 tháng 06 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; và

b) Công tác giám sát được thực hiện bằng các phương thức:

+ Theo dõi, giám sát bằng camera quan sát tại khu vực cách ly,

+ Triển khai chó nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát ma túy tại khu vực cách ly khi có yêu cầu.

+ Thực hiện kiểm tra phát hiện phóng xạ theo quy định của Tổng cục Hải quan khi đã được trang bị thiết bị kỹ thuật

+ Thực hiện các biện pháp và/hoặc các phương tiện kỹ thuật khác (nếu có)

c) Kiểm tra 100% hành lý xách tay của khách xuất cảnh qua máy soi đặt tại khu vực cách ly, trước khi hành khách xuất cảnh; và lưu hình ảnh kiểm tra trong máy soi, lưu hình ảnh theo quy định

Trường hợp máy soi ngừng hoạt động, hoặc có thông tin nghi vấn vi phạm hoặc kiểm tra qua máy soi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn thì thực hiện kiểm tra thủ công.

2. Đối với hành lý ký gửi

a) Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-TCHQ ngày 21 tháng 06 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

b) Trên cơ sở Quy chế soi chiếu phối hợp giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với An Ninh Hàng Không của Cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đối với hành lý ký gửi của hành khách xuất cảnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức bố trí lực lượng hiện có để tiến hành soi chiếu hành lý ký gửi của khách xuất cảnh

Điều 5. Kiểm tra giám sát hải quan đối với hành lý xách tay, hành ký gửi cùng chuyến đi của người nhập cảnh

1. Đối với hành lý xách tay,

a) Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-TCHQ ngày 21 tháng 06 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

b) Căn cứ vào thông tin liên quan đến chuyến bay (số hiệu chuyến bay, thời gian, nơi xuất phát, hành khách, hành lý, tổ bay) đã có, và căn cứ vào tình hình thực tế, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức lực lượng để triển khai các công việc cụ thể như sau:

b.1) Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro để xác định đối tượng trọng điểm cần kiểm tra giám sát hải quan;

b.2) Công tác kiểm tra giám sát hải quan thực hiện như sau:

+ Giám sát trực tiếp bằng công chức hải quan mặc thường phục tại các khu vực nhận hành lý, khu vực cách ly,

+ Theo dõi, giám sát bằng camera quan sát tại khu vực nhận hành lý, khu vực cách ly,

+ Triển khai chó nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát ma túy tại khu vực nhận hành lý, khu vực cách ly,

+ Thực hiện kiểm tra phát hiện phóng xạ theo quy định của Tổng cục Hải quan

+ Thực hiện các biện pháp hoặc các phương tiện kỹ thuật khác (nếu có)

b.3) Trường hợp phát hiện các nghi vấn đối với hành khách, hành lý thì công chức giám sát hải quan báo cáo Lãnh đạo chi cục để đưa hành khách cùng hành lý xách tay, hành lý ký gửi kiểm tra qua máy soi.

b.4) Việc kiểm tra hành lý xách tay phải đạt tỷ lệ từ 5-10% trở lên trên tổng số lượng hành khách nhập cảnh, tùy thuộc vào tình hình cụ thể.

b.5) Trường hợp qua kiểm tra máy soi phát hiện hình ảnh, thông tin nghi vấn vi phạm thì yêu cầu hành khách đưa hành lý (cả hành lý xách tay và hành lý ký gửi) đến địa điểm kiểm tra thủ công theo quy định

b.6) Đối với các chuyến bay trọng điểm, Chi cục trưởng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hàng không triển khai phân luồng hành khách, hành lý để kiểm tra giám sát.

2. Đối với hành lý ký gửi

a) Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-TCHQ ngày 21 tháng 06 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

b) Kiểm tra qua máy soi hành lý ký gửi đặt tại các băng chuyền (soi ngầm) thực hiện như sau:

b.1) Công chức vận hành máy soi kiểm tra 100% hành lý qua máy soi trước khi đưa vào băng chuyền trả cho hành khách;

b.2) Lưu hình ảnh kiểm tra trong máy soi thời gian 30 ngày

b.3) Trường hợp phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, cán bộ hải quan đánh dấu bằng phương tiện kỹ thuật vào kiện hành lý nghi vấn;

b.4) Để kiện hành lý nghi vấn đã được đánh dấu tiếp tục theo băng chuyền đến địa điểm tiến hành kiểm tra thủ công (cả hành lý ký gửi và xách tay) tại khu vực của hải quan.

b.5) Trường hợp hành lý quá khổ, Chi cục trưởng chỉ đạo, phối hợp với cơ quan hàng không để giám sát hành lý quá khổ và kiểm tra bằng máy soi của cơ quan hàng không;

c) Trường hợp máy soi ngầm ngừng hoạt động thì tiến hành kiểm tra qua máy soi hành lý ký gửi đặt tại khu vực làm thủ tục hành lý nhập cảnh thực hiện theo quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-TCHQ ngày 21 tháng 06 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Mục 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

1. Phân công, hướng dẫn, kiểm tra công chức hải quan thừa hành nhiệm vụ thực hiện đúng Quy trình này;

2. Bố trí công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc được phân công theo hướng chuyên sâu, không gây phiền hà sách nhiễu.

3. Chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước Pháp luật trong việc tổ chức thực hiện Quy trình tại đơn vị.

4. Trực tiếp xử lý các việc thuộc thẩm quyền của lãnh đạo Chi cục trong quy trình.

Điều 7. Trách nhiệm của công chức hải quan

1. Chấp hành sự phân công, chỉ đạo, kiểm tra của lãnh đạo phụ trách.

2. Chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước Pháp luật trong việc thực hiện các công việc được phân công trong quy trình và các quy định có liên quan.

3. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định được làm và không được làm đối với cán bộ, công chức hải quan./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1973/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1973/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2014
Ngày hiệu lực15/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1973/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 1973/QĐ-TCHQ 2014 quy trình kiểm tra giám sát hải quan hành lý xuất nhập cảnh Tân Sơn Nhất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1973/QĐ-TCHQ 2014 quy trình kiểm tra giám sát hải quan hành lý xuất nhập cảnh Tân Sơn Nhất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1973/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành04/07/2014
        Ngày hiệu lực15/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1973/QĐ-TCHQ 2014 quy trình kiểm tra giám sát hải quan hành lý xuất nhập cảnh Tân Sơn Nhất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1973/QĐ-TCHQ 2014 quy trình kiểm tra giám sát hải quan hành lý xuất nhập cảnh Tân Sơn Nhất