Quyết định 1975/QĐ-UBND

Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1975/QĐ-UBND 2019 Chỉ số cải cách hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1975/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH; UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương”;

Xét đề nghị của Giám đốc ở Nội vụ tại Công văn số 1346/NV-CCHC ngày 27/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 03 (ba) Bộ Chỉ số cải cách hành chính, gồm:

- Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh;

- Bộ Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện;

- Bộ Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, áp dụng đánh giá công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (trừ Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh) và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2. Bộ Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện, áp dụng đánh giá công tác cải cách hành chính của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Bộ Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã, áp dụng đánh giá công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc ở Nội vụ tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, công bố kết quả chỉ số Cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, địa phương theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

3. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn. Tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Điều 4. Kinh phí triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương được đảm bảo bằng nguồn ngân sách nhà nước và thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Bộ Chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Vụ CCHC (Bộ Nội vụ);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh;
- Lưu: VT, SNV, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1975/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1975/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2019
Ngày hiệu lực03/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1975/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1975/QĐ-UBND 2019 Chỉ số cải cách hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1975/QĐ-UBND 2019 Chỉ số cải cách hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1975/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýTrần Hữu Thế
       Ngày ban hành03/12/2019
       Ngày hiệu lực03/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1975/QĐ-UBND 2019 Chỉ số cải cách hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1975/QĐ-UBND 2019 Chỉ số cải cách hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Yên

           • 03/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực