Quyết định 1976/QĐ-UBND

Quyết định 1976/QĐ-UBND năm 2011 công nhận đô thị Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Nội dung toàn văn Quyết định 1976/QĐ-UBND 2011 công nhận Tân Khai đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1976/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 26 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN ĐÔ THỊ TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg ngày 24/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 – 2020;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 26/07/2011 của HĐND khóa VIII - kỳ họp thứ hai Thông qua Đề án phân loại đô thị Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn của đô thị loại V;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 595/TTr-SXD ngày 18/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận đô thị Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ; Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1976/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1976/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/08/2011
Ngày hiệu lực 26/08/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1976/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1976/QĐ-UBND 2011 công nhận Tân Khai đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1976/QĐ-UBND 2011 công nhận Tân Khai đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Bình Phước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1976/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành 26/08/2011
Ngày hiệu lực 26/08/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1976/QĐ-UBND 2011 công nhận Tân Khai đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Bình Phước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1976/QĐ-UBND 2011 công nhận Tân Khai đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Bình Phước

  • 26/08/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/08/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực