Quyết định 1976/QĐ-UBND

Quyết định 1976/QĐ-UBND năm 2019 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 1976/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1976/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH BN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các ngh định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2023/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Phương án đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu dự thảo văn bản thực thi Phương án đơn giản hóa; sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân tỉnh Bến tre.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đ
u tư;
- Cục kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các Phó CT.
UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP.
UBND tỉnh;
- S
Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng KSTT, TTPVHCC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP; THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 1976/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

I. Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động ca doanh nghiệp

1. Nhóm 03 thủ tục: “Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên; Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên tr lên; Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn”.

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Kiến nghị giảm thời gian giải quyết TTHC từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc.

- Lý do: Công chức phụ trách Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công kiểm tra thành phần hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo, dõi h sơ, giao giy biên nhận. Chuyn giao h sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý và nhập dữ liệu thông tin đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, số hóa (scan) hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và trình lãnh đạo ký duyệt. Sau đó, gửi đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành chính công và trả kết quả cho doanh nghiệp. Do đó, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính này 3 ngày làm việc là phù hợp. Ngoài ra, việc cắt giảm thời hạn giải quyết này không những tạo thuận lợi và sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức mà còn còn góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

1.2. Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 197 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 198 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, k từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 199 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, k từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điu này”.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện TTHC;

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 40%.

II. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã:

Nhóm thủ tục: (15 TTHC) gồm:

1. Thủ tục: Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã;

2. Thủ tục: Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã;

3. Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã;

4. Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã;

5. Thủ tục: Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia;

6. Thủ tục: Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách;

7. Thủ tục: Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất;

8. Thủ tục: Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập;

9. Th tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng);

10. Thủ tục: Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã;

11. Thủ tục: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã;

12. Thủ tục: Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã;

13. Thủ tục: Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã;

14. Thủ tục: Chấm dứt hot đng của chi nhánh, văn phòng đi diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã;

15. Thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Mu đơn, mẫu tờ khai: “Kiến nghị bổ sung cụm từ “Liên hiệp hợp tác xã” vào phía sau cụm từ “hợp tác xã” tại tất cả các biểu mẫu từ phụ lục I-1 đến phụ lục I-19 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điu của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

- Lý do: Đây là thủ tục hành chính của “liên hiệp hp tác xã” nhưng tại tất cả các biểu mẫu từ phụ lục I-1 đến phụ lục I-19 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT chỉ dành cho hợp tác xã, không có quy định biểu mẫu dành cho “liên hiệp hợp tác xã”. Vì vậy gây khó khăn cho cá nhân, tchức khi thực hiện thủ tục hành chính liên hiệp hợp tác xã khi điền thông tin đăng ký vào mẫu đơn, tờ khai.

1.2. Kiến nghị thực thi:

Kiến nghị bổ sung cụm từ “/Liên hiệp hp tác xã” vào phía sau cụm từ “hợp tác xã” tại tt cả các biểu mẫu từ phụ lục I-1 đến phụ lục I-19 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa nhóm thủ tc:

Bổ sung biểu mẫu cho liên hiệp hợp tác xã, giúp liên hiệp hợp tác xã thuận lợi trong việc tra cứu điền thông tin vào mẫu đơn, mẫu tờ khai để thực hiện việc đăng ký các thủ tục hành chính ở lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1976/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1976/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2019
Ngày hiệu lực11/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1976/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1976/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1976/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1976/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành11/09/2019
        Ngày hiệu lực11/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1976/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch tỉnh Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1976/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch tỉnh Bến Tre

            • 11/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực