Quyết định 198/QĐ-BNV

Quyết định 198/QĐ-BNV năm 2018 về Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Nội dung toàn văn Quyết định 198/QĐ-BNV 2018 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền quản lý nhà nước tín ngưỡng tôn giáo


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ ỦY QUYỀN CHO TRƯỞNG BAN BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được quy định tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể các nội dung công việc sau đây:

1. Cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

2. Chấp thuận đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; thay đổi quy chế tổ chức và hoạt động hoặc quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo tôn giáo; công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc, chức việc.

3. Chấp thuận đề nghị tổ chức hội nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tố nước ngoài; tổ chức đại hội theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 45 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo; mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung; người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam; chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài; thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; tổ chức tôn giáo ở nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử cho tín đồ của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam làm chức sắc, chức việc; phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan hướng dẫn chương trình, nội dung giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam.

5. Tiếp nhận thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật tín ngưỡng tôn giáo; hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; người được bổ nhiệm bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của cơ sở đào tạo tôn giáo; cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo; kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo; danh mục hoạt động tôn giáo hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; chấm dứt gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài của tổ chức tôn giáo Việt Nam; giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức; giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo.

Điều 2. Trách nhiệm của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Khi thực hiện thẩm quyền được ủy quyền quy định tại Điều 1 Quyết định này Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ có trách nhiệm:

1. Thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với các nội dung công việc được ủy quyền.

2. Gửi báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách các văn bản, quyết định liên quan đến quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo sau khi quyết định theo thẩm quyền được ủy quyền để quản lý, theo dõi.

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này.

4. Chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công chức tham mưu về tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo.

5. Chậm nhất vào ngày 25/12/2018, Ban Tôn giáo Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tình hình, kết quả thực hiện thẩm quyền đã được ủy quyền và gửi Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ để theo dõi.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo đột xuất về việc thực hiện thẩm quyền được ủy quyền.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các nội dung công việc được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện kể từ ngày Quyết định này ký ban hành cho đến khi có văn bản thay thế.

2. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về thẩm quyền được ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ theo quy định tại Quyết định này.

3. Căn cứ Quyết định này, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ có trách nhiệm triển khai thực hiện, ban hành các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện thống nhất tại các vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.

4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các vụ, đơn vị có liên quan thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc Trung ương;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Ban TGCP (15b).

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 198/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu198/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2018
Ngày hiệu lực31/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 198/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 198/QĐ-BNV 2018 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền quản lý nhà nước tín ngưỡng tôn giáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 198/QĐ-BNV 2018 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền quản lý nhà nước tín ngưỡng tôn giáo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu198/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành31/01/2018
        Ngày hiệu lực31/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 198/QĐ-BNV 2018 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền quản lý nhà nước tín ngưỡng tôn giáo

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 198/QĐ-BNV 2018 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền quản lý nhà nước tín ngưỡng tôn giáo

            • 31/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực