Quyết định 1980/QĐ-UBND

Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia - tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2011 hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1980/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA - TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2311/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia - tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 713/TTr-SKHĐT ngày 09/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia - tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 83/2001/QĐ-UB ngày 17/10/2001; Quyết định số 133/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 và những quy định khác trước đây của UBND tỉnh trái với quy định này đều không còn hiệu lực.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Văn hóa Thể thao & Du lịch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị và các ông, bà có tên tại Điều 1 của Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH và ĐT; Bộ TC;
- Các Bộ quản lý CTMTQG;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như điều 3;
- LĐVP, Phòng: KTN, VX, KTTH, NC-NgV;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2015 - TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia - tỉnh Bình Phước (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo).

Đối tượng áp dụng là các thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia - tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015 (sau đây viết tắt là Chương trình MTQG).

Điều 2. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh là tổ chức kiêm nhiệm, chịu sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, quản lý của UBND tỉnh, có chức năng giúp UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý và điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo đúng Quy chế quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn các Ban chỉ đạo, Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương và các quy định của Nhà nước, của UBND tỉnh có liên quan.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh giai đoạn 2011-2015. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Chuyên viên giúp việc do Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Trong quá trình chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh được sử dụng tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Trưởng Ban Chỉ đạo và các Phó Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm điều hành công việc theo Quy chế và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo được UBND tỉnh phê duyệt. Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Trưởng ban thường trực Chương trình có quyền chỉ đạo công việc phát sinh và đột xuất và sau đó báo cáo tập thể Ban Chỉ đạo xem xét quyết định.

Điều 3. Ban Chỉ đạo có Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm theo Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia vào các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện những nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 5. Mỗi Chương trình MTQG được thành lập một Ban quản lý Chương trình để giúp Thủ trưởng đơn vị quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình. Ban Quản lý Chương trình do Thủ trưởng cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đó ra quyết định thành lập. Trưởng Ban Quản lý là một đồng chí lãnh đạo cơ quan, các thành viên là đại diện các bộ phận có liên quan trực tiếp trong cơ quan. Quy chế hoạt động, số lượng thành viên Ban quản lý chương trình do thủ trưởng cơ quan quản lý Chương trình quyết định. Ban quản lý chương trình giải thể khi chương trình kết thúc. Ban quản lý, thực hiện chương trình chịu trách nhiệm sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, sơ kết giữa kỳ và kết thúc kỳ kế hoạch 5 năm, phục vụ công tác kiểm toán của từng chương trình MTQG.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 6. Phân công nhiệm vụ cụ thể Ban Chỉ đạo

1. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban Ban Chỉ đạo

Trưởng ban Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì các cuộc họp, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo thực hiện các văn bản, kế hoạch, Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

- Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo;

2. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo

Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Giúp Trưởng ban điều hành, giải quyết các công việc cụ thể của Ban Chỉ đạo, thay mặt Trưởng ban điều hành các cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban đi vắng hoặc khi được ủy quyền.

- Chỉ đạo cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch, phân khai kế hoạch, lồng ghép chương trình, điều hành thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn;

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia định kỳ 6 tháng, cả năm, thực hiện giữa kỳ và kết thúc 5 năm, kết thúc Chương trình MTQG;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan, tổ chức thẩm định, phê duyệt các Dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia do địa phương quản lý theo các quy định hiện hành.

3. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn):

- Có trách nhiệm chủ trì, quản lý, điều hành và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình MTQG sau:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch & VSMTNT gồm 04 dự án thành phần (Dự án 1: Cấp nước sinh hoạt nông thôn (Cấp nước sinh hoạt tập trung; Hỗ trợ giếng đào; Cấp nước sinh hoạt tại các trường học, trạm y tế xã); Dự án 2: Vệ sinh nông thôn (Nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình; Nhà vệ sinh tại các trường học, trạm y tế xã); Dự án 3: Cải thiện môi trường nông thôn; Dự án 4: Nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực, thể chế và phát triển công nghệ về cấp nước và vệ sinh nông thôn.

+ Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 để triển khai tổ chức thực hiện.

+ Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm gồm dự án thành phần Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm thủy sản.

- Đề xuất với Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh giải quyết các công việc định kỳ và đột xuất thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị các nội dung báo cáo các Chương trình, Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do Sở là cơ quan chủ quản theo yêu cầu của cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Trưởng ban Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG.

- Định kỳ lập kế hoạch hàng năm xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia do ngành mình chủ trì gửi Bộ chủ quản, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh) để tổng hợp. Phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

4. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo (Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội):

- Có trách nhiệm chủ trì, quản lý, điều hành và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình MTQG sau:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo gồm 02 dự án thành phần (Dự án 1: Nhân rộng mô hình giảm nghèo; Dự án 2: Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình).

+ Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm gồm 6 dự án thành phần (Dự án 1: Đổi mới và phát triển dạy nghề; Dự án 2: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Dự án 3: Vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia việc làm; Dự án 4: Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; Dự án 5: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động; Dự án 6: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình).

- Đề xuất với Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh giải quyết các công việc định kỳ và đột xuất thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị các nội dung báo cáo các Chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do Sở là cơ quan chủ quản theo yêu cầu của cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Trưởng ban Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Định kỳ lập kế hoạch hàng năm xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG do ngành mình chủ trì gửi Bộ chủ quản, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh) để tổng hợp. Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệm vụ của các Thành viên Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ chung

- Các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Lãnh đạo các sở, ngành và là các chủ Chương trình có trách nhiệm cùng lãnh đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức triển khai các chủ trương, kế hoạch của tỉnh để thực hiện các Nghị quyết, Đề án, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các chương trình mục tiêu của ngành quản lý;

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt những công việc được phân công. Thông qua việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra giám sát, chủ động bàn bạc thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; nghiên cứu đề xuất với Ban Chỉ đạo trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề phức tạp, phát sinh trên từng địa bàn, lĩnh vực liên quan đến chương trình mục tiêu phụ trách;

- Lập Kế hoạch chương trình, Dự án của ngành trực tiếp quản lý hoặc tham gia lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung các kỳ họp sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo. Đóng góp ý kiến trong quá trình tổ chức chỉ đạo, quản lý điều hành các mặt công tác của Ban Chỉ đạo.

Thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả các chương trình mục tiêu theo quy định;

- Trong 15 Chương trình MTQG, có một số nội dung, dự án của sở, ngành này nằm trong chương trình MTQG do sở, ngành khác làm chủ chương trình, khi xây dựng và phân khai kế hoạch vốn, các sở, ngành phải phối hợp, thống nhất cụ thể và báo cáo về cơ sở thường trực (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để làm cơ sở ghi kế hoạch giao cho các đơn vị.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên Ban chỉ đạo

a) Công an tỉnh

- Có trách nhiệm chủ trì, quản lý, điều hành và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình MTQG sau:

+ Chương trình MTQG Phòng, chống tội phạm gồm 7 đề án thành phần (Đề án 1: Thông tin, tuyên truyền toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; Đề án 2: Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính chất quốc tế; Đề án 3: Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên; Đề án 4: Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao; Đề án 5: Xây dựng trung tâm thông tin về tội phạm; Đề án 6: Tăng cường năng lực cơ quan quản lý Chương trình và cơ quan điều tra các cấp trong điều tra khám phá các loại án hình sự về kinh tế và trật tự xã hội; Đề án 7: Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường).

+ Chương trình MTQG về phòng chống ma túy gồm 8 đề án thành phần (Đề án 1: Tăng cường năng lực đấu trang phòng, chống tội phạm về ma túy; Đề án 2: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, thẩm định triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy; Đề án 3: Phòng, chống ma túy trong trường học; Đề án 4: Tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất; Đề án 5: Xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma túy; Đề án 6: Xóa bỏ việc trồng và tái trồng cây có chất ma túy; Đề án 7: Thu thập, quản lý hệ thống dữ liệu và xử lý thông tin về tình hình ma túy trong công tác phòng, chống ma túy; Điều 8: Thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế; quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình).

- Đề xuất với Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh giải quyết các công việc định kỳ và đột xuất thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị các nội dung báo cáo các Chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do Sở là cơ quan chủ quản theo yêu cầu của cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

- Định kỳ lập kế hoạch hàng năm xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG do ngành mình chủ trì gửi Bộ chủ quản, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực các Chương trình MTQG của tỉnh) để tổng hợp. Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Chương trình MTQG;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

b) Sở Y tế

- Có trách nhiệm chủ trì, quản lý, điều hành và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình MTQG sau:

+ Chương trình MTQG Y tế gồm 7 dự án thành phần (Dự án 1: Phòng, chống các bệnh lây nhiễm (bệnh lao, bệnh phong, bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết); Dự án 2: Phòng, chống các bệnh không lây nhiễm (bệnh ung thư, bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, bệnh phổi tắc nghẽn và mãn tính); Dự án 3: Tiêm chủng mở rộng; Dự án 4: Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; Dự án 5: Quân dân y kết hợp; Dự án 6: Y tế học đường; Dự án 7: An toàn truyền máu).

+ Chương trình MTQG phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS gồm 4 dự án thành phần (Dự án 1: Thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS; Dự án 2: Giám sát dịch vụ HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; Dự án 3: Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Dự án 4: Tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS).

+ Chương trình MTQG về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình gồm 4 dự án thành phần (Dự án 1: Truyền thông chuyển đổi hành vi; Dự án 2: Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình; Dự án 3: nâng cao chất lượng giống nòi; Dự án 4: Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình).

+ Chương trình MTQG vệ sinh an toàn thực phẩm gồm 6 dự án thành phần (Dự án 1: Nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Dự án 2: Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm; Dự án 3: Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Dự án 4: Phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; Dự án 5: Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản; Dự án 6: Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương).

+ Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT gồm 2 dự án thành phần (Dự án 1: Cấp nước sinh hoạt nông thôn (Cấp nước sinh hoạt tại trạm y tế xã); Dự án 2: Vệ sinh nông thôn (Nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình; Nhà vệ sinh tại các trạm y tế xã).

- Đề xuất với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh giải quyết các công việc định kỳ và đột xuất thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị các nội dung báo cáo các Chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do Sở là cơ quan chủ quản theo yêu cầu của cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

- Định kỳ lập kế hoạch hàng năm xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG do ngành mình chủ trì gửi Bộ chủ quản, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực các Chương trình MTQG của tỉnh) để tổng hợp. Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

c) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Có trách nhiệm chủ trì, quản lý, điều hành và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình MTQG sau:

+ Chương trình MTQG về Văn hoá gồm 6 dự án thành phần (Dự án 1: Chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích; Dự án 2: Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc; Dự án 3: Bảo tồn một số làng, bản tiêu biểu và lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc ít người; Dự án 4: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát huy hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới; Dự án 5: Cấp các trang bị thiết bị và sản phẩm văn hoá cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyến biên giới; Dự án 6: Hỗ trợ phát triển điện ảnh) thuộc Chương trình MTQG về Văn hoá.

- Đề xuất với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh giải quyết các công việc định kỳ và đột xuất thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị các nội dung báo cáo các Chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do Sở và cơ quan chủ quản theo yêu cầu của cơ quan Trung ương, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

- Định kỳ lập kế hoạch hàng năm xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG do ngành mình chủ trì gửi Bộ chủ quản, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực các Chương trình MTQG của tỉnh) để tổng hợp. Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Có trách nhiệm chủ trì, quản lý, điều hành và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình MTQG sau:

+ Chương trình MTQG Giáo dục - Đào tạo gồm 5 dự án thành phần (Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học; Dự án 2: Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục; Dự án 3: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; Dự án 4: Tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục; Dự án 5: Tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục).

+ Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT gồm 2 dự án thành phần (Dự án 1: Cấp nước sinh hoạt nông thôn (Cấp nước sinh hoạt tại các trường học); Dự án 2: Vệ sinh nông thôn (Nhà vệ sinh tại các trường học).

- Đề xuất với Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh giải quyết các công việc định kỳ và đột xuất thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị các nội dung báo cáo các Chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do Sở là cơ quan chủ quản theo yêu cầu của cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

- Định kỳ lập kế hoạch hàng năm xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG do ngành mình chủ trì gửi Bộ chủ quản, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực các Chương trình MTQG của tỉnh) để tổng hợp. Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

đ) Sở Công Thương

- Có trách nhiệm chủ trì, quản lý, điều hành và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình MTQG sau:

+ Chương trình MTQG sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gồm 5 dự án thành phần (Dự án 1: Tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường; Dự án 2: Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; Dự án 3: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; Dự án 4: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà; Dự án 5: Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải).

+ Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm gồm 1 dự án thành phần Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương.

- Đề xuất với Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh giải quyết các công việc định kỳ và đột xuất thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị các nội dung báo cáo các Chương trình, dự án thuộc Chương trình MTQG do Sở là cơ quan chủ quản theo yêu cầu của cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

- Định kỳ lập kế hoạch hàng năm xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG do ngành mình chủ trì gửi Bộ chủ quản, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực các Chương trình MTQG của tỉnh) để tổng hợp. Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Chương trình MTQG.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Có trách nhiệm chủ trì, quản lý, điều hành và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình MTQG sau:

+ Chương trình MTQG Ứng phó biến đổi khí hậu gồm 5 dự án thành phần (Dự án 1: Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu, xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Dự án 2: Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ  về biến đổi khí hậu; Dự án 3: Tăng cường năng lực cho các hoạt động liên ngành về biến đổi khí hậu; Dự án 4: Nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực; Dự án 5: Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu).

- Đề xuất với Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh giải quyết các công việc định kỳ và đột xuất thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị các nội dung báo cáo các Chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do Sở là cơ quan chủ quản theo yêu cầu của cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

- Định kỳ lập kế hoạch hàng năm xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG do ngành mình chủ trì gửi Bộ chủ quản, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực các Chương trình MTQG của tỉnh) để tổng hợp. Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Chương trình MTQG.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

f) Sở Thông tin và Truyền thông

- Có trách nhiệm chủ trì, quản lý, điều hành và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình MTQG sau:

+ Chương trình MTQG Đưa thông tin về cơ sở miền núi, các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới 3 dự án thành phần (Dự án 1: tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; Dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo).

- Đề xuất với Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh giải quyết các công việc định kỳ và đột xuất thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị các nội dung báo cáo các Chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do Sở là cơ quan chủ quản theo yêu cầu của cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

- Định kỳ lập kế hoạch hàng năm xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG do ngành mình chủ trì gửi Bộ chủ quản, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực các Chương trình MTQG của tỉnh) để tổng hợp. Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Chương trình MTQG.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

g) Sở Tài chính

- Có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn cụ thể về công tác quản lý tài chính đối với các chương trình MTQG để việc thực hiện đạt kết quả tốt. Tổng hợp quyết toán hàng năm và kết thúc 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia để báo cáo Ban Chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính;

- Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cân đối nguồn vốn sự nghiệp hàng năm báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí đảm bảo nguồn kinh phí cho việc thực hiện Chương trình MTQG, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Cấp phát kinh phí thực hiện các nội dung của quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo tiến độ và kế hoạch vốn được bố trí; chỉ đạo quản lý chặt chẽ, hướng dẫn chế độ chi tiêu, việc thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật.

h) Kho bạc Nhà nước tỉnh

- Hàng năm căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh phê duyệt có trách nhiệm quản lý, cấp phát và thanh toán vốn cho các đơn vị theo đúng quy định của Nhà nước. Tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân vốn hàng tháng, quý, năm của các chương trình mục tiêu quốc gia để báo cáo Ban Chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

- Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

i) Thành viên là Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Dân tộc (HĐND tỉnh)

- Trên từng lĩnh vực phụ trách thường xuyên theo dõi tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo, góp ý Ban Chỉ đạo để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất các cơ quan Trung ương bổ sung các chính sách cho phù hợp với thực tế.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cấp Đoàn thể phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện tuyên truyền, phổ biến và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Tổ Chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo

Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo gồm một số cán bộ công chức các ngành thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Tổng hợp chương trình, kế hoạch và các đề xuất về chủ trương, biện pháp chung và các nội dung chương trình khác trình Ban Chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền;

- Theo dõi, xây dựng báo cáo tổng hợp chung về kết quả thực hiện, hiệu quả sử dụng kinh phí, dự kiến phân bổ kinh phí để Ban Chỉ đạo báo cáo UBND tỉnh;

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch chung của các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng hằng năm; theo dõi tổng hợp đề xuất BCĐ tỉnh về công tác thi đua khen thưởng định kỳ hàng năm và đột xuất đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Chương 3.

NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 9. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo:

- Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo căn cứ vào ý kiến của các thành viên trong Ban Chỉ đạo đưa ra quyết định.

- Ban Chỉ đạo gồm các thành viên từ các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, mỗi thành viên có trách nhiệm giải quyết những nội dung công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

- Những công việc phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch công tác nếu vượt quá thẩm quyền giải quyết của một đơn vị sẽ được thảo luận tập thể dân chủ trong các kỳ họp của Ban Chỉ đạo hoặc báo cáo trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

Điều 10. Chế độ làm việc

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền. Những vấn đề về xây dựng kế hoạch, phân khai kế hoạch, lồng ghép các chương trình, giải quyết các khó khăn vướng mắc ở các chương trình mục tiêu quốc gia được thảo luận dân chủ rộng rãi và thống nhất trước khi trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 11. Chế độ họp, báo cáo

1. Chế độ họp

- Ban Chỉ đạo họp sơ kết 6 tháng và tổng kết năm để đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch các chương trình MTQG và hoạt động của Ban Chỉ đạo; họp góp ý, bổ sung vào việc xây dựng kế hoạch, phân khai chi tiết kế hoạch của các cơ quan quản lý chương trình trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh.

- Ban Chỉ đạo họp giữa kỳ kế hoạch 5 năm và tổng kết 5 năm để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và xây dựng kế hoạch 5 năm tiếp theo.

- Ban Chỉ đạo họp bất thường để thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu đột xuất của Nhà nước và địa phương.

- Trong một số trường hợp không nhất thiết phải tổ chức họp, Ban Chỉ đạo có thể lấy ý kiến của các thành viên thông qua hình thức gửi văn bản, các thành viên tham gia ý kiến trực tiếp vào văn bản để Ban Chỉ đạo tổng hợp.

- Các kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo, hoặc Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo (được ủy quyền tại các phiên họp) để thể hiện bằng Thông báo của Ban Chỉ đạo.

2. Chế độ báo cáo

- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, các Thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị được giao trực tiếp quản lý và là chủ Chương trình MTQG báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Ban Chỉ đạo (qua Thường trực Ban Chỉ đạo - Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp) trước ngày 25 của tháng cuối quý; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp, định kỳ báo cáo 6 tháng, cả năm kết quả thực hiện các chương trình MTQG với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương khi có yêu cầu.

3. Chế độ khen thưởng

Hàng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức họp đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công theo Quy chế này kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Trong quá trình tổ chức triển khai, nếu có vướng mắc hoặc cần bổ sung, điều chỉnh, Ban Chỉ đạo chủ động báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 13. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm chủ trì triển khai tổ chức thực hiện Quy chế này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1980/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1980/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2011
Ngày hiệu lực29/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1980/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2011 hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2011 hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1980/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýTrương Tấn Thiệu
       Ngày ban hành29/08/2011
       Ngày hiệu lực29/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2011 hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2011 hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu

          • 29/08/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/08/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực