Quyết định 1981/QĐ-UBND

Quyết định 1981/QĐ-UBND năm 2019 về thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn bức xạ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Quyết định 1981/QĐ-UBND 2019 đơn giản thủ tục hành chính về An toàn bức xạ Sở Khoa học Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1981/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIN HÓA 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TNH PHÚ TH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 ca Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 458/KHCN-VP ngày 30/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 04 thtục hành chính trong lĩnh vực An toàn bức xạ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ (Chi tiết Phụ lục đính kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

1. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thtục hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 3. Văn phòng UBND tnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đc sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các, sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục KSTTHC- VPCP;
- CT, các PCT;
- CVP, các PCVP;
- Trung tâm Phục vụ HCC;
- Lưu
: VT, VX1, NCKS, NC2 (Tr-20b).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1981/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

1. Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Kiến nghị rút ngắn thời hạn giải quyết từ 10 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Đối với thủ tục trên chỉ cần 07 ngày làm việc Sở Khoa học và Công nghệ vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy trình cấp giấy phép. Ngoài ra, việc cắt giảm 03 ngày tạo điu kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả nhanh hơn, đồng thời nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước.

1.2. Kiến nghị thực thi:

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời gian giải quyết của thủ tục hành chính (TTHC) Sửa đổi, bsung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ tại Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (từ 10 ngày xuống còn 07 ngày).

- Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 27 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện TTHC.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 30%.

2. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

2.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Kiến nghị rút ngắn thời hạn giải quyết từ 10 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Đối với thủ tục trên chỉ cần 07 ngày làm việc Sở Khoa học và Công nghệ vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy trình cấp giấy phép. Ngoài ra, việc ct giảm 03 ngày tạo điu kiện thuận lợi cho tchức, cá nhân nhận kết quả nhanh hơn, đồng thời nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước.

2.2. Kiến nghị thực thi:

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời gian giải quyết của TTHC Cp lại Giy phép tiến hành công việc bức xạ tại Quyết định s 1346/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (từ 10 ngày xuống còn 07 ngày).

- Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 28 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dn vviệc khai báo, cp giy phép tiến hành công việc bức xạ và cp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện TTHC.

- Tỷ lệ (%) thời gian ct giảm so với quy định hiện hành: 30%.

3. Thủ tục: Cấp mi và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ:

3.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Kiến nghị rút ngắn thời hạn giải quyết từ 10 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

- Lý do: Đối với thủ tục trên chỉ cần 07 ngày làm việc Sở Khoa học và Công nghệ vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy trình cấp giấy phép. Ngoài ra, việc cắt giảm 03 ngày tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả nhanh hơn, đồng thời nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước.

3.2. Kiến nghị thực thi:

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời gian giải quyết của TTHC Cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ tại Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (từ 10 ngày xuống còn 07 ngày).

- Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 24 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

3.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện TTHC.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 30%.

4. Thủ tục: Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự c bức xạ hạt nhân cấp cơ sở:

4.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Kiến nghị rút ngắn thời hạn giải quyết từ 10 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Đối với thủ tục trên chỉ cần 07 ngày làm việc Sở Khoa học và Công nghệ vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy trình cấp giấy phép. Ngoài ra, việc cắt giảm 03 ngày tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả nhanh hơn, đồng thời nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước.

4.2. Kiến nghị thực thi:

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời gian giải quyết của TTHC Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở tại Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (từ 10 ngày xuống còn 07 ngày).

- Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 32 Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

4.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện TTHC.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 30%.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1981/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1981/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2019
Ngày hiệu lực08/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1981/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1981/QĐ-UBND 2019 đơn giản thủ tục hành chính về An toàn bức xạ Sở Khoa học Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1981/QĐ-UBND 2019 đơn giản thủ tục hành chính về An toàn bức xạ Sở Khoa học Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1981/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Văn Quang
        Ngày ban hành08/08/2019
        Ngày hiệu lực08/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1981/QĐ-UBND 2019 đơn giản thủ tục hành chính về An toàn bức xạ Sở Khoa học Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1981/QĐ-UBND 2019 đơn giản thủ tục hành chính về An toàn bức xạ Sở Khoa học Phú Thọ

            • 08/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực