Quyết định 1982/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1982/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí lập đề cương dự toán và đấu thầu “Dự án quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020” cho văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1982/QĐ-BNN-TC phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1982/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KINH PHÍ LẬP ĐỀ CƯƠNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU “DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020” CHO VĂN PHÒNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao dự toán NSNN năm 2011 (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí Dự án “Quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 483/KHCN ngày 22/09/2011 v/v đề nghị phê duyệt dự toán chi tiết;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí Lập đề cương dự toán và kế hoạch đấu thầu “Dự án quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020”, do Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được lấy từ nguồn không thường xuyên Loại 010-013, do Văn phòng Bộ quản lý (cụ thể: từ nguồn kinh phí của Dự án quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020), với tổng kinh phí 39.000.000 đồng (Ba mươi chín triệu đồng), chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng kinh phí được duyệt, Thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1982/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1982/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2011
Ngày hiệu lực20/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1982/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 1982/QĐ-BNN-TC phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1982/QĐ-BNN-TC phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1982/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhan Ngọc Thuỷ
        Ngày ban hành20/12/2011
        Ngày hiệu lực20/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1982/QĐ-BNN-TC phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1982/QĐ-BNN-TC phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí

            • 20/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực