Quyết định 1983/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1983/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm Sở Giao thông Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1983/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 10 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM THỰC HIỆN TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thực hiện tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiệp

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM THỰC HIỆN TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

1. Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới. Mã TTHC 1.001322.H36

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1

Tiếp nhận, kiểm tra số lượng và thành phần hồ sơ; nếu đạt viết biên nhận trao người nộp, chưa đạt thì hướng dẫn bổ sung

Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

B2

Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái kiểm chuẩn và trình Lãnh đạo Sở ký

Sở Giao thông Vận tải

4,5 ngày làm việc

B3

Trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

2. Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới. Mã TTHC 1.001296.H36

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1

Tiếp nhận, kiểm tra số lượng và thành phần hồ sơ; nếu đạt viết biên nhận trao người nộp, chưa đạt thì hướng dẫn bổ sung

Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

B2

Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái kiểm chuẩn và trình Lãnh đạo Sở ký

Sở Giao thông vận tải

4,5 ngày làm việc

B3

Trả kết quả

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1983/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1983/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(20/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1983/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1983/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm Sở Giao thông Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1983/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm Sở Giao thông Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1983/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Văn Hiệp
        Ngày ban hành16/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (20/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1983/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm Sở Giao thông Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1983/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm Sở Giao thông Lâm Đồng

              • 16/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực