Quyết định 1983/QĐ-UBND

Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2016 về mức thu dịch vụ cung cấp tài liệu, bản đồ và file số thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1983/QĐ-UBND mức thu dịch vụ cung cấp tài liệu bản đồ file số tài nguyên Quảng Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1983/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU DỊCH VỤ CUNG CẤP TÀI LIỆU, BẢN ĐỒ VÀ FILE SỐ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 09/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 304/TTr-STNMT ngày 23/6/2016 và của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1564/TC-GCS ngày 20/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu dịch vụ cung cấp tài liệu, bản đồ và file số thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh)

TT

Tên khoản mục cung cấp

Đơn vị tính

Mức thu dịch vụ

(Đồng)

1

In cung cấp các loại bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng, bản đồ đất, bản đồ địa hình và các loại bản đồ chuyên đề khác

 

 

-

Cỡ giấy A0

Đồng/tờ

320.000

-

Cỡ giấy A1

Đồng/tờ

160.000

-

Cỡ giấy A2

Đồng/tờ

80.000

-

Cỡ giấy A3

Đồng/tờ

45.000

-

Cỡ giấy A4

Đồng/tờ

30.000

2

Trích lục bản đồ địa chính

 

 

-

Cỡ giấy A3

Đồng/tờ

60.000

-

Cỡ giấy A4

Đồng/tờ

42.000

 

Từ tờ thứ 11 trở đi thu giá bằng 1/3 mức thu quy định

(làm tròn đến nghìn đồng)

3

Biên tập và in sơ đồ giới thiệu địa điểm

 

 

-

Cỡ giấy A0

Đồng/tờ

150.000

-

Cỡ giấy A1

Đồng/tờ

90.000

-

Cỡ giấy A2

Đồng/tờ

70.000

-

Cỡ giấy A3

Đồng/tờ

50.000

-

Cỡ giấy A4

Đồng/tờ

30.000

 

Từ tờ thứ 11 trở đi thu giá bằng 1/3 mức thu quy định

(làm tròn đến nghìn đồng)

4

Phô tô tài liệu, bản đồ

 

 

-

Cỡ giấy A0

Đồng/tờ

20.000

-

Cỡ giấy A1

Đồng/tờ

15.000

-

Cỡ giấy A2

Đồng/tờ

10.000

-

Cỡ giấy A3

Đồng/tờ

5.000

-

Cỡ giấy A4

Đồng/tờ

4.000

5

Quét tài liệu, bản đồ

 

 

-

Cỡ giấy A0

Đồng/tờ

50.000

-

Cỡ giấy A1

Đồng/tờ

40.000

-

Cỡ giấy A2

Đồng/tờ

30.000

-

Cỡ giấy A3

Đồng/tờ

20.000

-

Cỡ giấy A4

Đồng/tờ

10.000

6

In dịch vụ cung cấp bản đồ địa chính, bản trích đo, trích đo chỉnh lý địa chính các tỷ lệ

 

 

-

Cỡ giấy A0

Đồng/tờ

50.000

-

Cỡ giấy A1

Đồng/tờ

40.000

-

Cỡ giấy A2

Đồng/tờ

30.000

-

Cỡ giấy A3

Đồng/tờ

20.000

-

Cỡ giấy A4

Đồng/tờ

10.000

7

Cung cấp bản đồ số dạng vector

 

 

-

Bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các loại bản đồ chuyên đề khác cấp tỉnh

Đồng/mảnh

2.500.000

-

Bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các loại bản đồ chuyên đề khác cấp huyện

Đồng/mảnh

2.000.000

-

Bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các loại bản đồ chuyên đề khác cấp xã

Đồng/mảnh

1.500.000

-

Bản đồ hành chính cấp xã

Đồng/mảnh

750.000

-

Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000

Đồng/mảnh

440.000

8

Cung cấp bản đồ số dạng Raster

 

 

-

Bản đồ chuyên đề (không phân biệt tỷ lệ)

Đồng/mảnh

180.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1983/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1983/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2016
Ngày hiệu lực05/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1983/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1983/QĐ-UBND mức thu dịch vụ cung cấp tài liệu bản đồ file số tài nguyên Quảng Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1983/QĐ-UBND mức thu dịch vụ cung cấp tài liệu bản đồ file số tài nguyên Quảng Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1983/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành05/07/2016
        Ngày hiệu lực05/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1983/QĐ-UBND mức thu dịch vụ cung cấp tài liệu bản đồ file số tài nguyên Quảng Bình 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1983/QĐ-UBND mức thu dịch vụ cung cấp tài liệu bản đồ file số tài nguyên Quảng Bình 2016

            • 05/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực