Quyết định 1985/QĐ-UBND

Quyết định 1985/QĐ-UBND năm 2012 công bố các danh mục văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành liên quan đến dịch vụ công trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và đất đai trên địa bàn tỉnh đã qua rà soát

Nội dung toàn văn Quyết định 1985/QĐ-UBND 2012 rà soát văn bản Đắk Lắk đã ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1985/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CÁC DANH MỤC VĂN BẢN DO UBND TỈNH BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG, ĐẦU TƯ VÀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐÃ QUA RÀ SOÁT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của Tổ Rà soát văn bản của tỉnh tại Tờ trình số 50/TTr-TRS ngày 06 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này các Danh mục văn bn do UBND tỉnh ban hành liên quan đến dịch vụ công trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và đất đai được ban hành đến ngày 30/6/2012 đã qua rà soát, gồm:

1. Danh mục văn bản hiện hành liên quan đến dịch vụ công trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và đất đai: 134 văn bản.

2. Danh mục văn bản bãi b liên quan đến dịch vụ công trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và đất đai: 04 văn bản.

3. Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành liên quan đến dịch vụ công trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và đất đai: 16 văn bản.

Điều 2. Căn cứ các Danh mục văn bản được công bkèm theo Quyết định này, các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm:

1. Chậm nhất đến hết ngày 30/12/2012, tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời sửa đi, bsung hoặc ban hành văn bản mới đthay thế đi với các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc Danh mục được nêu tại khoản 1, Điều 1, Quyết định này (xem đây là một phần bsung của Chương trình ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh trong năm 2012).

2. Không áp dụng các văn bản thuộc các Danh mục được nêu tại các khoản 2 và 3, Điều 1, Quyết định này để giải quyết các vấn đề phát sinh kể từ ngày các văn bản thuộc các Danh mục này hết hiệu lực thi hành hoặc bị bãi bỏ trở về sau.

Điều 3. Giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan ở tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- n phòng Chính phủ (thay báo cáo);
- Bộ Tư pháp (thay báo cáo);
- TTr. Tnh ủy (thay báo cáo);
- TTr. HĐND tnh (thay báo cáo);
- CT, PCT UBND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- UBMTTQVN tnh;
- Các sở, ban, ngành của tnh;
- TTr HĐND, UBND các H,TX,TP;
- Báo Đắk Lắk (để đăng báo);
- Công báo tnh;
-
Đài PT-TH tnh;
- Website tnh;
- Văn phòng UBND tnh: Lãnh đạo VP, Các P, TTTHCB;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG, ĐẦU TƯ VÀ ĐẤT ĐAI
(Kèm theo Quyết định số
1985/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND tnh)

STT

Tên loại

Số - Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Ghi chú

1

Quyết định

511/QĐ-UB

05/7/1994

Về việc quy định thời gian xây dựng cơ bản của một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

2

Chỉ thị

19/CT-UB

11/7/1995

Về việc cấm các cơ quan, đơn vị đập tường, hàng rào để xây dựng nhà, ki ốt cho thuê kinh doanh hoặc để ở

Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

3

Quyết định

2156/QĐ-UBND

04/11/1996

Quy định thời điểm kết thúc vụ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp của từng vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung tại gạch đầu dòng thứ hai, khoản 2 và khon 3, Điều 1 đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1, Quyết định số 3190/QĐ-UB ngày 19/10/2001.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chtrì, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản mới thay thế

4

Quyết định

1826/QĐ- UBND

12/9/1997

Về việc quy định năng suất xét giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

5

Quyết định

801/1998/QĐ-UBND

15/5/1998

Về việc quy định mức giá tối thiểu tính thuế nhà ở và công trình gắn liền cho ngưi nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Giao Sở Tài chính ch trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bn mới thay thế

6

Quyết định

2344/1999/QĐ-UB

18/9/1999

Ban hành bản Quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê

 

7

Quyết định

664/QĐ-UBND

18/4/2000

Về việc ban hành quy định thời gian bắt đu và kết thúc thu thuế sử dụng, đt nông nghiệp

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản mới thay thế

8

Quyết định

3190/QĐ-UBND

19/10/2001

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2156/QĐ-UB ngày 04/11/1996 và Quyết định s664/QĐ-UB ngày 18/4/2000 của UBND tỉnh

Giao S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chtrì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bn mới thay thế

9

Quyết định

49/2002/QĐ-UBND

10/4/2002

Vviệc ủy quyn cho UBND các huyện, thành phố quyết định miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản mới thay thế

10

Quyết định

67/2004/QĐ-UBND

08/11/2004

Về việc phê duyệt đơn giá điều tra xây dựng bản đồ đất, đánh giá phân hạng đất

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bn mới thay thế

11

Chỉ thị

21/2004/CT-UB

29/11/2004

Về việc tăng cường quản lý, tổ chức lại hoạt động sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Giao Sở Xây dựng ch trì tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bn mới thay thế.

12

Quyết định

74/2004/QĐ-UB

07/12/2004

Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn các công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tnh

 

13

Quyết định

213/QĐ-UBND

02/2/2005

Về việc ban hành chính sách phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản mới thay thế

14

Quyết định

54/2005/QĐ-UBND

09/9/2005

Ban hành Quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 118/1996/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

15

Chỉ thị

24/2005/CT-UBND

30/12/2005

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng

 

16

Chỉ thị

01/CT-UBND

06/1/2006

Về việc thu thuế giá trị gia tăng và thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

 

17

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND

25/4/2006

Về việc quy định qun lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu cho UBND tnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

18

Quyết định

1037/QĐ-UBND

19/5/2006

Về việc ban hành Quy chế qun lý an táng và xây dng m ti Nghĩa trang cán bộ tỉnh

 

19

Quyết định

1331/QĐ-UBND

05/7/2006

Về cơ chế sdụng Ngân sách địa phương đầu tư trong các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tnh

 

20

Quyết định

32/2006/QĐ-UBND

02/8/2006

Về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu cho UBND tnh ban hành văn bn mới thay thế

21

Quyết định

49/2006/QĐ-UBND

06/11/2006

Về việc ban hành "Quy định mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn, buôn được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thtướng Chính pháp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk"

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh sửa đi, bsung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

22

Quyết định

06/2007/QĐ-UBND

30/1/2007

Về việc quy định cơ chế đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tnh

 

23

Quyết định

26/2007/QĐ- UBND

13/8/2007

Về việc ban hành quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản mới thay thế

24

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND

24/8/2007

Ban nh Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức công nhận đất ở đối với các trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 

25

Quyết định

38/2007/QĐ-UBND

26/9/2007

Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tnh

Giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản mới thay thế.

26

Quyết định

43/2007/QĐ- UBND

08/11/2007

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh đu tư bổ sung một số hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp

 

27

Quyết định

44/2007/QĐ-UBND

15/11/2007

Ban hành Quy định về qun lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu cho UBND tnh ban hành văn bản mới thay thế

28

Quyết định

49/2007/QĐ-UBND

07/12/2007

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu cho UBND tnh ban hành văn bn mới thay thế

29

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND

03/1/2008

Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất; diện tích đất nông nghiệp, đất vườn, ao được tính để hỗ trợ bng tiền đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 43 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ

Điều 4, bản Quy định được ban hành kèm theo Quyết định này đã được bãi bỏ tại Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk lắk

30

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND

03/4/2008

Về việc tăng cường quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tnh

 

31

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND

15/5/2008

Về việc miễn thu các khoản phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tưng Chính phủ

Giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế.

32

Chỉ thị

07/2008/CT-UBND

23/5/2008

Về việc quản lý bo vệ rừng những vùng quy hoạch trồng cao su, trồng rừng, trồng cây công nghiệp

 

33

Chỉ thị

10/2008/CT-UBND

10/7/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản mới thay thế

34

Quyết định

39/2008/QĐ-UBND

30/10/2008

Về việc điều chnh định mức ca máy ủi 170 CV trong công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày của định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị, tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

35

Quyết định

43/2008/QĐ-UBND

24/11/2008

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Giao Sở Xây dựng chtrì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bn mới thay thế

36

Quyết định

44/2008/QĐ-UBND

24/11/2008

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản mới thay thế

37

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND

24/11/2008

Về việc công bBộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng trên địa bàn tnh Đắk Lk

Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu cho UBND tnh ban hành văn bn mới thay thế

38

Quyết định

702/QĐ-UBND

24/3/2009

Về việc phê duyệt Đán cải cách thtục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong dịch vụ hành chính công tại SKế hoạch và Đầu tư

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ch trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản mới thay thế.

39

Quyết định

17/2009/QĐ- UBND

12/5/2009

Ban hành Quy định khu vực phải xin phép xây dựng và thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trong đô thị trên địa bàn tnh Đắk Lắk

 

40

Quyết định

18/2009/QĐ- UBND

12/5/2009

Về việc ban hành Quy định về liên kết đầu tư trồng rừng, trồng cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

41

Quyết định

1600/QĐ-UBND

25/6/2009

Vviệc ban hành một schính sách tài chính hỗ trợ cho việc di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột vào các khu, cụm công nghiệp, các địa điểm theo quy hoạch

Giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh sửa đi, bổ sung hoặc ban hành văn bn mới thay thế.

42

Quyết định

1820b/QĐ-UBND

16/7/2009

Về việc công bố bộ thtục hành chính chung áp dụng tại huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) trên địa bàn tnh Đắk Lắk

Giao Văn phòng UBND tnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

43

Quyết định

1821b/QĐ- UBND

16/7/2009

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

44

Chỉ thị

03/2009/CT-UBND

12/8/2009

Về việc tăng cường, quản lý công tác thí nghiệm - kiểm định chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tnh Đắk Lắk

Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu cho UBND tnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế.

45

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND

12/8/2009

Ban hành Quy định quản lý nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

46

Quyết định

2178/QĐ-UBND

19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tnh Đắk Lắk

Trong Bộ TTHC được ban hành kèm theo Quyết định này, có 100 thủ tục đã được sửa đổi, bổ sung và 07 thủ tục đã được bãi bỏ tại Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh

47

Quyết định

2183/QĐ-UBND

19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của S Kế hoạch và Đầu tư tnh Đắk Lắk

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh sửa đi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

48

Quyết định

2184/QĐ-UBND

19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tnh Đắk Lắk

 

49

Quyết định

2190/QĐ-UBND

19/8/2009

Về việc công bbộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tnh Đắk Lắk

Nhiu thủ tục đã được sửa đi toàn bộ tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 và Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh. Giao SCông thương chủ trì tham mưu cho UBND tnh ban hành văn bản mới thay thế.

50

Quyết định

2191/QĐ-UBND

19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thm quyền gii quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Các nội dung thtục hành chính được UBND tnh công btại điểm 5, 6, 7, 8, mục I, phần thứ II, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này đã bị thay thế tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND tỉnh.

Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

51

Quyết định

2195/QĐ-UBND

19/8/2009

Về việc công bố Bộ thtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chtrì tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

52

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND

21/8/2009

Ban hành quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp nhận giải quyết hồ sơ thtục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tại Điu 8, 9 và khoản 2 Điu 10, Quy định được ban hành kèm theo Quyết định này đã được bãi bỏ tại Quyết định s 18/2011/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gn liền với đất của cấp huyện trên địa bàn tnh Đắk Lắk.

Giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bsung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

53

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND

21/8/2009

Ban hành quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tnh.

Nội dung tại Điều 15, 16, Quy định được ban hành kèm theo Quyết định này đã được bãi bỏ tại Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bn mới thay thế

54

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND

16/9/2009

Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá áp dụng trên địa bàn tnh

 

55

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND

04/11/2009

Về tăng cường quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tnh Đắk Lắk

 

56

Chthị

07/2009/CT-UBND

09/11/2009

Về việc tăng cường công tác bo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

 

57

Quyết định

3213/QĐ-UBND

13/11/2009

Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất tại thành phBuôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Păk cho các Phòng Công chứng thực hiện

 

58

Quyết định

3604/QĐ-UBND

09/12/2009

Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Ban quản lý các khu công nghiệp

Giao Ban quản lý các khu công nghiệp tnh chủ trì tham mưu cho UBND tnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

59

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc công bố định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

60

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tnh Đk Lắk

 

61

Quyết định

37/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ: thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

62

Quyết định

38/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tnh Đắk Lắk

 

63

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc công bố Bộ đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát ớc thi trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đk Lắk

 

64

Quyết định

40/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc Công hố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa cha hệ thng đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tnh Đk Lắk

 

65

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Đk Lắk

 

66

Quyết định

3757/QĐ-UBND

23/12/2009

Công bbổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền gii quyết của các s, ban ngành cấp tỉnh và các thtục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

67

Quyết định

3758/QĐ-UBND

23/12/2009

Về việc công bố sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương được ban hành kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 ca UBND tỉnh

Giao Sở Công thương chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản mới thay thế

68

Chthị

13/2009/CT-UBND

31/12/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rn đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

69

Quyết định

02/2010/QĐ- UBND

22/1/2010

Về việc ban hành quy định về bi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đk Lắk

 

70

Chỉ thị

02/2010/CT- UBND

28/1/2010

Vviệc tăng cường công tác quản lý nhà nước vgiao đất lâm nghiệp, giao rừng, cho thuê rừng trên đa bàn tnh Đắk Lắk

 

71

Quyết định

06/2010/QĐ- UBND

08/2/2010

Về việc ban hành Quy định chỉ giới đường đ, kích thước mặt cắt ngang, quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Một số nội dung tại bản Quy định này đã được sửa đổi tại Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh

72

Quyết định

644/QĐ-UBND

19/3/2010

Về việc công bố sửa đổi, bổ sung một s thtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk

Giao Sở Công thương chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản mới thay thế

73

Quyết định

07/2010/QĐ- UBND

29/3/2010

Quy định về mức thu cấp đất an táng, cải táng đầu tư có cơ sở hạ tầng tại nghĩa trang TP Buôn Ma Thuột

Giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

74

Quyết định

09/2010/QĐ- UBND

29/3/2010

Ban hành Quy định về thẩm quyền và Quy trình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tnh Đắk Lắk.

 

75

Quyết định

10/2010/QĐ- UBND

29/3/2010

Về việc phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 

76

Quyết định

11/2010/QĐ- UBND

19/4/2010

Về việc điều chnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

77

Quyết định

1536/QĐ-UBND

26/6/2010

Về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lk

 

78

Quyết định

18/2010/QĐ- UBND

30/6/2010

Ban hành "Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân Robusta"

 

79

Quyết định

19/2010/QĐ- UBND

07/7/2010

Về việc ban hành Quy định về đấu nối hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phBuôn Ma Thut

 

80

Quyết định

20/2010/QĐ- UBND

22/7/2010

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tnh Đắk Lk

 

81

Quyết định

24/2010/QĐ- UBND

26/8/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một snội dung tại Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh

 

82

Quyết định

25/2010/QĐ- UBND

22/9/2010

Vviệc ban hành Quy định v đánh svà gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

83

Quyết định

28/2010/QĐ- UBND

14/10/2010

Về việc công bBộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm điện đường dây và Trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

84

Quyết định

29/2010/QĐ- UBND

14/10/2010

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

85

Quyết định

30/2010/QĐ- UBND

15/10/2010

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

86

Chỉ thị

09/2010/CT- UBND

06/12/2010

Về việc tăng cường công tác qun lý vđo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

87

Quyết định

01/2011/QĐ- UBND

07/1/2011

Về việc ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

 

88

Quyết định

03/2011/QĐ- UBND

20/1/2011

Ban hành các Biểu mẫu Hợp đồng sử dụng trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

89

Chỉ thị

04/2011/CT- UBND

20/1/2011

Tăng cường công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tnh

 

90

Quyết định

04/2011/QĐ- UBND

20/1/2011

Về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

91

Quyết định

06/2011/QĐ- UBND

01/4/2011

Ban hành Quy định về việc thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông" trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đi với tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Giao S Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

92

Quyết định

10/2011/QĐ- UBND

01/6/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Qun lý các khu công nghiệp và các cơ quan thuộc UBND tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ qun lý Nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tnh Đắk Lắk.

 

93

Quyết định

11/2011/QĐ- UBND

07/6/2011

Vviệc phân cp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lk

 

94

Quyết định

12/2011/QĐ- UBND

07/6/2011

Về việc ban hành Quy định Phân cấp qun lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

95

Quyết định

13/2011/QĐ- UBND

07/6/2011

Ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyt quy hoch đô th trên đa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

96

Quyết định

15/2011/QĐ- UBND

10/6/2011

Về việc ban hành Quy định phân cấp về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang và Cơ sxử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

97

Quyết định

16/2011/QĐ- UBND

11/7/2011

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tnh Đắk Lk

 

98

Quyết định

17/2011/QĐ- UBND

20/7/2011

Về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.

 

99

Quyết định

18/2011/QĐ- UBND

04/8/2011

Ban hành Quy định về cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của cấp huyện trên địa bàn tnh Đắk Lắk.

 

100

Chỉ thị

09/2011/CT- UBND

08/8/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

 

101

Quyết định

2028/QĐ-UBND

10/8/2011

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tnh Đắk Lắk

 

102

Quyết định

20/2011/CT- UBND

16/8/2011

Ban hành hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

103

Quyết định

23/2011/QĐ- UBND

07/9/2011

Ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tnh Đắk Lắk

Giao SXây dựng chủ trì tham mưu cho UBND tnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

104

Quyết định

2351/QĐ-UBND

12/9/2011

Về việc công bố thtục hành chính được điều chnh, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Đắk Lắk

 

105

Quyết định

26/2011/QĐ- UBND

28/9/2011

Về việc ban hành Quy định về giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

106

Quyết định

27/2011/QĐ- UBND

06/10/2011

Về việc quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

107

Quyết định

28/2011/QĐ- UBND

07/10/2011

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

108

Quyết định

29/2011/QĐ- UBND

17/10/2011

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

 

109

Quyết định

30/2011/QĐ- UBND

17/10/2011

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

 

110

Quyết định

35/2011/QĐ- UBND

28/10/2011

Về việc sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán d án hoàn thành

 

111

Quyết định

37/2011/QĐ- UBND

01/11/2011

Về việc phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ tại khu vực chợ A thành phố Buôn Ma Thuột.

 

112

Quyết định

40/2011/QĐ- UBND

19/12/2011

Về việc công bố Bng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

113

Quyết định

41/2011/QĐ- UBND

19/12/2011

Về việc điều chnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

114

Quyết định

42/2011/QĐ- UBND

19/12/2011

Về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sdụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

115

Quyết định

44/2011/QĐ- UBND

21/12/2011

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

116

Chỉ thị

15/2011/CT- UBND

30/12/2011

Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền shữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

 

117

Quyết định

01/2012/QĐ- UBND

12/1/2012

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tnh năm 2012

Giao Sở Công thương chủ trì tham mưu cho UBND tnh ban hành văn bản mới thay thế

118

Quyết định

224/QĐ-UBND

20/1/2012

Về việc bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công nghiệp giải quyết theo cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Sở Công thương

Giao Sở Công thương chủ trì tham mưu cho UBND tnh ban hành văn bản mới thay thế

119

Quyết định

428/QĐ-UBND

23/2/2012

Về việc công bố thtục hành chính mới ban hành; thtục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền, giải quyết của Sở Công thương

 

120

Quyết định

03/2012/QĐ- UBND

15/3/2012

Về việc quy định hệ số điều chnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh.

 

121

Quyết định

05/2012/QĐ- UBND

15/3/2012

Về việc Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý

 

122

Quyết định

06/2012/QĐ- UBND

15/3/2012

Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

 

123

Quyết định

07/2012/QĐ- UBND

21/3/2012

Ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 

124

Quyết định

09/2012/QĐ- UBND

12/4/2012

Ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý sở dữ liệu công trình ngầm đô thị trên địa bàn tnh Đắk Lắk

Giao SCông thương chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bn mới thay thế

125

Quyết định

892/QĐ-UBND

19/4/2012

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thm quyền giải quyết của Sở Công thương

 

126

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

24/4/2012

Về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tnh

 

127

Quyết định

13/2012/QĐ- UBND

22/5/2012

Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu cho UBND tnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế

128

Quyết định

14/2012/QĐ- UBND

25/5/2012

Ban hành Quy chế phối hợp qun lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

129

Quyết định

1182/QĐ-UBND

31/5/2012

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

 

130

Quyết định

17/2012/QĐ- UBND

20/6/2012

Về việc ban hành Quy chế tự cam kết kê khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xin chuyển mục đích sử dụng đất không phải đất ở sang đất ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

131

Quyết định

20/2012/QĐ- UBND

26/6/2012

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015

 

132

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

26/6/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đi với hoạt động đầu tư nước ngoài ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

133

Quyết định

1370/QĐ-UBND

27/6/2012

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

134

Quyết định

1372/QĐ-UBND

27/6/2012

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thm quyền gii quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tnh Đắk Lắk

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BÃI BỎ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG, ĐẦU TƯ VÀ ĐẤT ĐAI
(Kèm theo Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND tnh)

STT

Tên loại

Số - Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do bãi bỏ

1

Chthị

11/2003/CT-UB

23/6/2003

Về chấn chnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Văn bản này được ban hành chủ yếu nhm triển khai thực hiện Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 của Chính phvề công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay Nghị định này đã bị thay thế bng Nghị định s86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thanh tra.

2

Chỉ thị

04/2009/CT-UBND

12/8/2009

Về việc đẩy mạnh công tác thực hiện kiểm tra, chứng nhận đđiều kiện đm bo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Văn bản này được ban hành nhằm triển khai thực hiện Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11/09/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; tuy nhiên hiện nay Thông tư này đã bị thay thế bằng Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hp về chất lượng công trình xây dựng

3

Quyết định

2287/QĐ-UBND

28/8/2009

Về việc ban hành định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng từ Nguồn kinh phí htrợ của ngân sách Trung ương thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng

Văn bản này không còn được áp dụng trên thực tế. Hiện nay, định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng được thực hiện theo quy định (văn bản) của các cơ quan trung ương.

4

Quyết định

3128/QĐ-UBND

06/12/2010

Về việc thay thế một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tnh Đắk Lắk

Hiện nay các thủ tục trong Quyết định này đã được UBND tỉnh công blại tại Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 về việc công bố thtục hành chính được điều chỉnh, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Đắk Lắk

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG, ĐẦU TƯ VÀ ĐẤT ĐAI
(Kèm theo Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 31/08/2012 của UBND tnh)

STT

Tên loại

Số - Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

1539/QĐ-UB

15/9/2004

Về việc quy định sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh về việc sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

2

Quyết định

1147/QĐ-UBND

12/6/2006

Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa" tại S Xây dựng

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Sở Xây dng tỉnh Đắk Lắk

3

Chỉ thị

06/CT-UB

13/4/2007

Về việc triển khai thực hiện Chiến lược ci cách thuế đến năm 2010

Hết hiệu lực theo thời hạn được xác định trong văn bản

4

Quyết định

1158/QĐ-UBND

04/6/2007

Về định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng năm thứ 2, 3, 4 và giao khoán quản lý bo vệ rừng từ nguồn ngân sách Trung ương (thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng)

Được thay thế bng Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 03/10/2007 của UBND tỉnh về mức htrợ đầu tư trồng rng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng giao khoán quản lý bảo vệ rng; khoanh nuôi tái sinh và bo vệ rừng tnhiên - Nguồn kinh phí htrợ của ngân sách Trung ương (thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng)

5

Quyết định

2497/QĐ-UBND

3/10/2007

Về mức hỗ trợ đu tư trồng rừng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng giao khoán qun lý bo vệ rừng; khoanh nuôi tái sinh và bo vệ rừng tự nhiên - Nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách Trung ương (thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng)

Được thay thế bằng Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 ca UBND tỉnh về việc ban hành định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng từ Nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách Trung ương thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng

6

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND

16/5/2008

Về việc ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, tài sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tnh

Các quy định về việc bồi thường cây trồng, hoa màu, giá bồi thường cây trồng, hoa màu tại các mục I, mục II và mục III phần I, phần II, phần III của Quy định ban hành kèm theo Quyết định này đã được thay thế bi Quyết định s 01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 và Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh

7

Chthị

06/2008/CT- UBND

21/5/2008

Về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất trên địa bàn tnh

Được thay thế bng Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ s dliệu đất đai

8

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND

20/6/2008

Về việc phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

9

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND

08/7/2008

Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tnh Đắk Lắk

Được thay thế bng Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10

Quyết định

38/2008/QĐ-UBND

30/10/2008

Về việc quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tnh Đắk Lắk

Được thay thế bng Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 về việc quy định tlệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND

18/2/2009

Về việc ban hành quy định bổ sung giá bồi thường cây trồng, tài sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 1, Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12

Quyết định

31/2009/-UBND

21/10/2009

Ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bng Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

13

Quyết định

16/2010/QĐ- UBND

18/5/2010

Về việc ban hành hệ số quy đổi chi phí xây dựng năm 2009 theo các loại công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lk.

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Hệ squy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14

Quyết định

32/2010/QĐ-UBND

28/10/2010

Về việc quy định giá thóc tẻ dùng đtính thuế sử dụng đất nông nghiệp

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tnh về việc quy định giá thóc tẻ dùng đtính thuế sử dụng đt nông nghiệp trên địa bàn tnh

15

Quyết định

37/2010/QĐ- UBND

31/12/2010

Ban hành bng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định s 01/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tnh năm 2012

16

Quyết định

08/2011/QĐ- UBND

29/4/2011

Về việc điều chnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bằng Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tnh Đắk Lắk

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1985/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1985/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2012
Ngày hiệu lực31/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1985/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1985/QĐ-UBND 2012 rà soát văn bản Đắk Lắk đã ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1985/QĐ-UBND 2012 rà soát văn bản Đắk Lắk đã ban hành
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1985/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýLữ Ngọc Cư
       Ngày ban hành31/08/2012
       Ngày hiệu lực31/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1985/QĐ-UBND 2012 rà soát văn bản Đắk Lắk đã ban hành

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1985/QĐ-UBND 2012 rà soát văn bản Đắk Lắk đã ban hành

           • 31/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực