Quyết định 1987/QĐ-UBND

Quyết định 1987/QĐ-UBND năm 2019 quy định về đơn giá dịch vụ tang lễ phía Tây thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1987/QĐ-UBND 2019 đơn giá dịch vụ tang lễ phía Tây thành phố Hạ Long Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1987/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ TANG LỄ NHÀ TANG LỄ PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HẠ LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định: Số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; s 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 V/v sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 1353/TTr-STC ngày 11/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đơn giá dịch vụ tang lễ phía Tây thành phố Hạ Long như sau (áp dụng thu đối với thân nhân người chết):

- Đơn giá công tác chuẩn bị bảo quản thi hài: 410.000 đồng/xác;

- Đơn giá bảo quản tử thi bằng tủ bảo quản: 44.000 đồng/giờ/ xác;

- Đơn giá công tác tổ chức lễ tang: 1.960.000 đồng/đám.

Điều 2. UBND thành phố Hạ Long thẩm định dự toán, cấp kinh phí và phê duyệt quyết toán chi phí quản lý, vận hành nhà tang lễ hằng năm theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT,P
1,P2,P5;
- V0,V1-4,VX1,XD,TH;
- Lưu: VT, TM3.
10 bản,
QĐ195

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1987/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1987/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1987/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1987/QĐ-UBND 2019 đơn giá dịch vụ tang lễ phía Tây thành phố Hạ Long Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1987/QĐ-UBND 2019 đơn giá dịch vụ tang lễ phía Tây thành phố Hạ Long Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1987/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Thắng
        Ngày ban hành14/05/2019
        Ngày hiệu lực14/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1987/QĐ-UBND 2019 đơn giá dịch vụ tang lễ phía Tây thành phố Hạ Long Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1987/QĐ-UBND 2019 đơn giá dịch vụ tang lễ phía Tây thành phố Hạ Long Quảng Ninh

            • 14/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực