Quyết định 1988/QĐ-UBND

Quyết định 1988/QĐ-UBND năm 2007 về ủy quyền cho Sở Tài chính tổng hợp và lập các thủ tục chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh hàng năm do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1988/QĐ-UBND 2007 lập các thủ tục chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh hàng năm Bắc Kạn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1988/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ TÀI CHÍNH TỔNG HỢP VÀ LẬP CÁC THỦ TỤC CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH HÀNG NĂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 06/6/20003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 06/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm;

Theo đề nghị của Sở Tài chính Bắc Kạn tại văn bản số 943/STC- QLNS ngày 12 tháng 10 năm 2007 về việc ủy quyền cho Sở Tài chính lập các thủ tục chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh hàng năm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý uỷ quyền cho Sở Tài chính tổng hợp các nhiệm vụ, các nguồn kinh phí thuộc niên độ ngân sách năm trước của các đơn vị dự toán cấp tỉnh chưa thực hiện, được phép chi chuyển nguồn sang năm sau và lập các thủ tục chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh hàng năm theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các Văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Ban KT&NS HĐND tỉnh;
- CVP, PVPTH;
- Lưu: VT, TH.&KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1988/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1988/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/10/2007
Ngày hiệu lực 16/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1988/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1988/QĐ-UBND 2007 lập các thủ tục chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh hàng năm Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1988/QĐ-UBND 2007 lập các thủ tục chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh hàng năm Bắc Kạn
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1988/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Hà Đức Toại
Ngày ban hành 16/10/2007
Ngày hiệu lực 16/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1988/QĐ-UBND 2007 lập các thủ tục chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh hàng năm Bắc Kạn

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1988/QĐ-UBND 2007 lập các thủ tục chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh hàng năm Bắc Kạn

  • 16/10/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/10/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực