Quyết định 1988/QĐ-UBND

Quyết định 1988/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi, bổ sung Quyết định 2045/2014/QĐ-UBND về giá tối thiểu đối với nhà, tài sản khác để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 1988/QĐ-UBND giá tối thiểu nhà tài sản khác để tính lệ phí trước bạ Hải Phòng 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 10/2018/QĐ-UBND bảng giá nhà để tính lệ phí trước bạ Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1988/QĐ-UBND giá tối thiểu nhà tài sản khác để tính lệ phí trước bạ Hải Phòng 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1988/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2045/2014/QĐ-UBND NGÀY 26/09/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH GIÁ TỐI THIỂU ĐỐI VỚI NHÀ, TÀI SẢN KHÁC ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều ca Nghị định số 45/2011/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư s 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-BXĐ ngày 26/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tng hp bộ phận kết cấu công trình năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2045/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của y ban nhân dân thành phố về ban hành giá tối thiu đối với nhà, tài sản khác đ tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1233/STC-GCS ngày 20/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 Quyết định số 2045/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của y ban nhân dân thành phố cụ thể như sau:

d. Đối vi nhà gồm phần móng nhà và phần kết cấu nhà (nhà chưa hoàn thiện)

Tỷ trọng chi phí đơn giá nhà gồm phần móng và phn kết cấu nhà (nhà chưa hoàn thiện) so với đơn giá nhà xây mới quy định tại điểm a, khoản này là 55% để tính lệ phí trước bạ.

Các nội dung khác trong Quyết định số 2045/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của y ban nhân dân thành phố không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở:Tài chính, Tư pháp, Xây dựng; Cục trưng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết đnh này có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT HĐND TP;
- Ch tịch, các PCT UBND TP;
-
Như Điều 2;
-
CVP;
-
CV: ĐC2, ĐC1, XD, TC;
-
Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Trung Thoại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1988/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1988/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1988/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1988/QĐ-UBND giá tối thiểu nhà tài sản khác để tính lệ phí trước bạ Hải Phòng 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1988/QĐ-UBND giá tối thiểu nhà tài sản khác để tính lệ phí trước bạ Hải Phòng 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1988/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýĐỗ Trung Thoại
       Ngày ban hành31/08/2015
       Ngày hiệu lực31/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1988/QĐ-UBND giá tối thiểu nhà tài sản khác để tính lệ phí trước bạ Hải Phòng 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1988/QĐ-UBND giá tối thiểu nhà tài sản khác để tính lệ phí trước bạ Hải Phòng 2015