Quyết định 199/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 199/QĐ-LĐTBXH năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 199/QĐ-LĐTBXH 2008 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Bộ đã được thay thế bởi Quyết định 989/QĐ-LĐTBXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu văn phòng Bộ và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 199/QĐ-LĐTBXH 2008 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Bộ


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG BỘ.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Văn phòng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (gọi tắt là Văn phòng Bộ) là đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động của Bộ.

Điều 2. Văn phòng Bộ có nhiệm vụ

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng tuần của Bộ; đôn đốc, theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được Bộ duyệt;

2. Giúp Bộ làm đầu mối tổ chức các hoạt động phối hợp với Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ;

3. Thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý về hoạt động chỉ đạo điều hành theo quy định;

4. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị hành chính; phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc hàng tuần, hàng ngày của Lãnh đạo Bộ.

5. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ, các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc trình Lãnh đạo Bộ duyệt, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính theo quy định của Nhà nước; quản lý và tổ chức hoạt động của thư viện Bộ.

6. Bảo đảm trật tự, kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của cơ quan: quản lý chế độ làm việc, sinh hoạt và hội nghị của Bộ theo quy định của Nhà nước và của Bộ.

7. Tổ chức thực hiện công tác phòng, chữa cháy nổ, phòng chống bão lụt; phòng chống dịch bệnh và công tác y tế đối với cơ quan Bộ, tổ chức công tác dân quân, tự vệ cơ quan Bộ. Thực hiện nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan Bộ.

8. Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, kinh phí hoạt động; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan Bộ theo quy định.

9. Về Thi đua – Khen thưởng

a) Trình Bộ và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng; xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động, Thương binh và xã hội; xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với đơn vị và cá nhân thuộc Bộ;

b) Trình Bộ xét đề nghị các Bộ, ngành và các cấp có thẩm quyền tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với đơn vị và cá nhân thuộc Bộ (kể cả khen thư­ởng thành tích kháng chiến);

c) Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Bộ và cơ quan Bộ.

10. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền của Bộ, ngành; giúp Bộ theo dõi và tổ chức cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức và cá nhân theo quy định của Nhà nước và của Bộ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử của Bộ.

11. Phối hợp với Công đoàn Bộ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ theo chế độ, chính sách của Nhà nước và của Bộ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

1. Văn phòng Bộ có Chánh văn phòng và các Phó văn phòng giúp việc.

2. Các phòng thuộc Văn phòng Bộ gồm:

a) Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh;

b) Phòng Hành chính;

c) Phòng Thư ký – Tổng hợp;

d) Phòng Tuyên truyền - Thi đua;

đ) Phòng Quản trị;

e) Phòng Tài vụ;

g) Phòng Quốc phòng- An ninh;

h) Đội xe;

i) Nhà khách;

k) Nhà khách Người có công (đơn vị sự nghiệp).

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và quan hệ công tác của Văn phòng Bộ; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị từ điểm a đến điểm i Điều 3; trình Bộ chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Nhà khách Người có công; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Bộ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Văn phòng Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định của Bộ trước đây trái với quyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 199/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu199/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực30/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 199/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 199/QĐ-LĐTBXH 2008 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 199/QĐ-LĐTBXH 2008 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu199/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành30/01/2008
        Ngày hiệu lực30/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 199/QĐ-LĐTBXH 2008 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Bộ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 199/QĐ-LĐTBXH 2008 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Bộ