Quyết định 199-QĐ

Quyết định 199-QĐ năm 1964 về việc thi công nhận trình độ tốt nghiệp đại học cho cán bộ kỹ thuật trung cấp đã giảng dạy lâu năm ở các trường đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 199-QĐ thi công nhận trình độ tốt nghiệp đại học cho cán bộ kỹ thuật trung cấp đã giảng dạy lâu năm ở trường đại học


BỘ GIÁO DỤC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 199-QĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THI CÔNG NHẬN TRÌNH ĐỘ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHO CÁN BỘ KỸ THUẬT TRUNG CẤP ĐÃ GIẢNG DẠY LÂU NĂM Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ nghị định số 198-CP ngày 07-11-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục;
Căn cứ quyết định số 285-QĐ ngày 12-06-1961 của Bộ Giáo dục ban hành thể lệ tạm thời về tổ chức thi tốt nghiệp ở các trưởng Đại học;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Đại học và Trung học chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở trong quý II năm 1964 một kỳ thi nhằm mục đích công nhận trình độ tốt nghiệp Đại học cho những cán bộ kỹ thuật trung cấp đã giảng dạy lâu năm ở các trường Đại học.

Những cán bộ kỹ thuật trung cấp giảng dạy ở các trường Đại học hiện đang theo học các lớp Đại học tại chức (học buổi tối hay bằng lối gửi thư) không nằm trong phạm vi kỳ thi này.

Điều 2. Những cán bộ có đủ các điều kiện sau đây sẽ được tham gia kỳ thi nói trên:

1. Có lập trường, tư tưởng, tư cách đạo đức tốt, được hiệu trưởng chứng nhận và đề nghị cho thi;

2. Có trình độ văn hóa tương đương trình độ tốt nghiệp cấp III phổ thông hay bổ túc văn hóa và đã tốt nghiệp một trường trung cấp kỹ thuật (trong nước hay ngoài nước);

3. Đã được phân công làm công tác giảng dạy ở bậc Đại học như một cán bộ tốt nghiệp Đại học trong một thời gian ít nhất là 5 năm tính đến ngày 31-12-1963;

4. Đã được bồi dưỡng hoặc tự bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình giảng dạy ở Đại học;

5. Đã đạt kết quả tốt trong công tác giảng dạy, được tập thể bộ môn, chủ nhiệm khoa và hiệu trưởng chứng nhận.

Điều 3. Những cán bộ có đủ các điều kiện quy định trên đây nếu đã được cử đi học bổ túc thêm ở một trường Đại học Liên xô hay Trung quốc, đã làm thiết kế tốt nghiệp đạt yêu cầu hoặc đã đạt yêu cầu của chương trình bổ túc, được trường Đại học đến bổ túc chứng nhận, có thể được xét công nhận trực tiếp không phải qua kỳ thi.

Điều 4. Danh sách những cán bộ được tham gia kỳ thi hay được đưa ra xét để công nhận trực tiếp không phải qua kỳ thi do hiệu trưởng mỗi trưởng Đại học đề nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục xét và quyết định.

Điều 5. Mỗi cán bộ được tham gia kỳ thi hay được đề nghị xét công nhận trực tiếp không phải thi phải nộp ở trường mình một hồ sơ để làm tài liệu xét duyệt tốt nghiệp. Mỗi hồ sơ gồm có:

1. Đơn xin thi;

2. Một bản sơ lược lý lịch ghi rõ quá trình học tập từ trung học phổ thông đến trung học chuyên nghiệp, quá trình hoạt động chính trị, quá trình công tác và bồi dưỡng, nhận xét của hiệu trưởng về tư cách đạo đức và nhận xét của bộ môn, chủ nhiệm khoa và hiệu trưởng về kết quả công tác;

3.Bản chính hay bản sao các văn bằng hay chứng chỉ tốt nghiệp trường trung cấp kỹ thuật (nếu là trường kỹ thuật ngoài nước thì nộp bản dịch ra tiếng Việt nam các văn bằng hay chứng chỉ đó);

4. Bản sao các giấy chứng nhận kết quả các đợt bổ túc ở Liên xô hay Trung quốc (đối với những người đã học bổ túc) có kèm theo bản dịch ra tiếng Việt nam;

5. Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học và các tài liệu, sách giáo khoa đã biên soạn nếu có.

Các bản dịch ra tiếng Việt nam các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bằng tiếng nước ngoài phải ghi rõ họ, tên, chức vụ của người dịch và có chữ ký của người dịch.

Điều 6. Cán bộ thuộc biên chế trường nào sẽ do trường ấy chịu trách nhiệm tổ chức cho thi.

Trường hợp một trường có rất ít cán bộ tham gia kỳ thi có thể tổ chức thi chung với trường Đại học khác và Bộ Giáo dục sẽ chỉ định trường chịu trách nhiệm chính về tổ chức thi.

Ngày thi thống nhất giữa các trường sẽ ấn định sau.

Hình thức thi là làm đồ án thiết kế tốt nghiệp hay báo cáo chuyên đề khoa học, theo đề nghị của hiệu trưởng và căn cứ vào khả năng của mỗi cán bộ.

Đầu đề thiết kế tốt nghiệp hay báo cáo chuyên đề khoa học do hiệu trưởng mỗi trường đề nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục duyệt.

Điều 7. Các hội đồng chấm thi do  hiệu trưởng trường chịu trách nhiệm tổ chức thi đề nghị và do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ra quyết định thành lập. Các hội đồng chấm thi sẽ được thành lập theo ngành chuyên nghiệp của thí sinh. Thành phần mỗi hội đồng gồm có:

- Chủ nhiệm khoa hoặc phó chủ nhiệm khoa có liên quan (nếu trường chưa có tổ chức khoa thì chủ tịch là hiệu trưởng hay hiệu phó).

Chủ tịch

- Một số cán bộ giảng dạy thuộc các bộ môn chuyên môn có liên quan

Ủy viên

- Một số cán bộ kỹ thuật của các ngành có liên quan ở các cơ sở sản xuất hay cơ quan nghiên cứu khoa học bên ngoài

Ủy viên

Hội đồng chấm thi có thể gồm có một số cán bộ giảng dạy ở các trường Đại học khác làm ủy viên.

Các hội đồng chấm thi nói trên có nhiệm vụ, quyền hạn như những hội đồng chấm thiết kế tốt nghiệp ở các trường Đại học.

Điều 8. Hội đồng xét duyệt tốt nghiệp chung cho tất cả các trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ra quyết định thành lập và gồm có:

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục hay đại diện

Chủ tịch

- Một trong các hiệu trưởng các trường Đại học có cán bộ tham gia kỳ thi

Phó chủ tịch

- Các hiệu trưởng các trường Đại học khác có cán bộ tham gia kỳ thi

Ủy viên

- Các chủ nhiệm các khoa có cán bộ tham gia kỳ thi

Ủy viên

- Các trưởng phòng giáo vụ và trưởng phòng tổ chức các trường có cán bộ tham gia kỳ thi

Ủy viên

- Một hoặc hai hiệu trưởng trường Đại học không có cán bộ tham gia kỳ thi

Ủy viên

Hội đồng xét duyệt tốt nghiệp có thể có thêm một Phó chủ tịch lấy trong những cán bộ kỹ thuật ở các Bộ khác hoặc ở các cơ sở sản xuất hay cơ quan nghiên cứu khoa học bên ngoài, và một hoặc hai ủy viên lấy trong những cán bộ này.

Hội đồng xét duyệt tốt nghiệp lập danh sách những cán bộ đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp Đại học, trình Bộ Giáo dục ra quyết định công nhận và tặng danh hiệu kỹ sư.

Điều 9. Các ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ Đại học và Trung học chuyên nghiệp,  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng các trường Đại học có cán bộ kỹ thuật trung cấp làm công tác giảng dạy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Toàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 199-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu199-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/1964
Ngày hiệu lực12/05/1964
Ngày công báo27/05/1964
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 199-QĐ thi công nhận trình độ tốt nghiệp đại học cho cán bộ kỹ thuật trung cấp đã giảng dạy lâu năm ở trường đại học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 199-QĐ thi công nhận trình độ tốt nghiệp đại học cho cán bộ kỹ thuật trung cấp đã giảng dạy lâu năm ở trường đại học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu199-QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục
        Người kýNguyễn Khánh Toàn
        Ngày ban hành27/04/1964
        Ngày hiệu lực12/05/1964
        Ngày công báo27/05/1964
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 199-QĐ thi công nhận trình độ tốt nghiệp đại học cho cán bộ kỹ thuật trung cấp đã giảng dạy lâu năm ở trường đại học

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 199-QĐ thi công nhận trình độ tốt nghiệp đại học cho cán bộ kỹ thuật trung cấp đã giảng dạy lâu năm ở trường đại học

              • 27/04/1964

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/05/1964

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/05/1964

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực