Quyết định 1991/2011/QĐ-UBND

Quyết định 1991/2011/QĐ-UBND ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 1991/2011/QĐ-UBND ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý KKT đã được thay thế bởi Quyết định 929/2014/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1991/2011/QĐ-UBND ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý KKT


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1991/2011/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày 16/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 407/KKT-QHXD ngày 18/5/2011; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1587/KHĐT-KCHTĐT ngày 15/6/2011; nội dung thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 177/BC-STP ngày 29/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành chức năng và địa phương có liên quan đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế (sau đây viết tắt là các KCN, KKT) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh:

1.1. Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư trong KCN, KKT trên cơ sở phù hợp với quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm tổ chức thẩm định, lấy ý kiến tham gia, thỏa thuận của các Sở, ngành và địa phương liên quan theo quy định trước khi phê duyệt.

1.2. Quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với các dự án nhóm B, C sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KKT; Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình.

1.3. Ký hợp đồng BOT, BTO, BT các dự án nhóm B, C đầu tư vào KKT.

1.4. Cấp, gia hạn giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong các KCN theo quy định phải có giấy phép xây dựng;

1.5. Cấp, gia hạn giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong KKT theo quy định phải có giấy phép xây dựng, trừ các công trình quy định tại Khoản 2, 3 Điều 23 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

1.6. Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trong KCN, KKT.

2. Giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:

2.1. Chủ trì lấy ý kiến các ngành, địa phương liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận địa điểm và quy mô xây dựng của các dự án đầu tư vào KKT.

2.2. Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trong KCN, KKT thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung được ủy quyền và giao nhiệm vụ tại Quyết định này;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Giám đốc các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển các KCN, KKT đảm bảo đúng quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Ban quản lý Khu kinh tế kịp thời tổng hợp và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1991/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1991/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2011
Ngày hiệu lực04/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1991/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1991/2011/QĐ-UBND ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý KKT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1991/2011/QĐ-UBND ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý KKT
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1991/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành24/06/2011
        Ngày hiệu lực04/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1991/2011/QĐ-UBND ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý KKT

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1991/2011/QĐ-UBND ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý KKT