Quyết định 1991/QĐ-BTP

Quyết định 1991/QĐ-BTP năm 2013 về Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Bộ Tư pháp

Nội dung toàn văn Quyết định 1991/QĐ-BTP năm 2013 chi trả nhuận bút thù lao thông tin điện tử Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1991/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO VÀ TẠO LẬP THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Thông tin truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1690/QĐ-BTP ngày 17/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Quyết định số 547/QĐ-BTP ngày 12/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Cục kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, CNTT.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

QUY CHẾ

CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO VÀ TẠO LẬP THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1991/QĐ-BTP ngày 6 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mức chi trả cho tác giả, đồng tác giả (sau đây gọi tắt là tác giả) hoặc chủ sở hữu tác phẩm, đồng chủ sở hữu tác phẩm (sau đây gọi tắt là chủ sở hữu tác phẩm) khi tác phẩm được đăng trên Cổng/trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và cho những người sưu tầm, cung cấp tin bài và thực hiện các công việc liên quan đến biên tập tác phẩm, tạo lập thông tin điện tử trên Cổng/trang thông tin điện tử và các phần mềm nội bộ của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tất cả các đơn vị sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp để chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử cho Cổng/trang thông tin điện tử, phần mềm nội bộ của Bộ Tư pháp giao cho đơn vị quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối với các đơn vị không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp để chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử cho Cổng/trang thông tin điện tử, phần mềm nội bộ thì khuyến khích áp dụng các mức chi quy định tại Quy chế này, hoặc mức chi do Thủ trưởng đơn vị quyết định.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cổng/trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Cổng/trang thông tin điện tử) bao gồm Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và các trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ.

2. Phần mềm nội bộ là phần mềm được phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa theo các yêu cầu riêng của tổ chức hoặc người sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của tổ chức và được sử dụng trong nội bộ tổ chức đó.

3. Dịch xuôi là việc dịch các tin, bài từ tiếng nước ngoài và tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt. Dịch ngược là việc dịch tin, bài từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và tiếng dân tộc thiểu số.

4. Thù lao là khoản tiền được chi trả cho người sưu tầm, cung cấp tin bài và thực hiện các công việc liên quan đến việc biên tập tác phẩm trên Cổng/trang thông tin điện tử.

5. Tạo lập, chuyển đổi thông tin điện tử và số hoá thông tin (sau đây gọi chung là tạo lập thông tin điện tử) là cập nhật thông tin cho Cổng/trang thông tin điện tử và tạo ra thông tin, dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu điện tử trong các phần mềm nội bộ được sử dụng để cung cấp thông tin trên môi trường mạng, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị.

6. Chuyển đổi thông tin là việc sử dụng thiết bị ngoại vi để quét dữ liệu có sẵn trên giấy nhằm chuyển dữ liệu dạng văn bản in sang dữ liệu dạng văn bản điện tử (không hiệu đính), sau đó sử dụng phần mềm chuyên dụng để chuyển đổi thông tin từ dạng văn bản điện tử (không hiệu đính) sang thông tin dạng văn bản điện tử (có hiệu đính).

7. Số hóa thông tin là việc sử dụng thiết bị ngoại vi để tiến hành số hoá các bức ảnh và lưu giữ hình ảnh đó dưới dạng 1 tệp tin để có thể kết hợp sử dụng trong các văn bản hoặc siêu văn bản (bao gồm cả việc cập nhật các bức ảnh, tờ gấp, hình ảnh khác).

Điều 4. Nguyên tắc chi trả

1. Chỉ những tác phẩm được duyệt và cho đăng tải lên Cổng/trang thông tin điện tử mới được hưởng nhuận bút hoặc thù lao.

2. Mức nhuận bút chi trả cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm căn cứ vào thể loại, chất lượng và dung lượng của tác phẩm.

3. Tiền nhuận bút và thù lao sưu tầm, cung cấp thông tin được thanh toán hàng tháng cho đối tượng được hưởng. Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi tác phẩm được duyệt và đăng tải, bên sử dụng tác phẩm thực hiện chi trả tiền nhuận bút cho tác giả theo đúng quy định.

4. Tiền thù lao biên tập và chi tạo lập thông tin điện tử được thanh toán hàng quý cho đối tượng được hưởng.

Điều 5. Nguồn kinh phí chi trả

1. Nguồn kinh phí dùng để chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm và chi tạo lập thông tin điện tử (gọi tắt là nguồn kinh phí) thuộc nguồn ngân sách nhà nước (ngoại trừ nguồn vốn chi đầu tư phát triển), do Bộ Tư pháp giao các đơn vị quản lý Cổng/trang thông tin điện tử, phần mềm nội bộ theo dự toán được duyệt.

2. Hàng năm, căn cứ vào số chi nguồn kinh phí của năm trước và dự kiến kế hoạch hoạt động của năm sau, các đơn vị quản lý Cổng/trang thông tin điện tử, phần mềm nội bộ lập dự toán chi tiết kinh phí dùng để chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm và chi tạo lập thông tin điện tử gửi đơn vị dự toán cấp trên xem xét, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt.

3. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO VÀ TẠO LẬP THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Mục 1. CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO CHO CÁC TÁC PHẨM

Điều 6. Phân loại tác phẩm

1. Phân loại theo thể loại tác phẩm

Tác phẩm được phân loại theo các nhóm: tin; tin, bài dịch; tranh, ảnh minh họa; bài tổng hợp; bài phân tích, nghiên cứu; bài phỏng vấn; trả lời bạn đọc.

a) Tin: Phản ánh, tường thuật sự kiện; phân tích các báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật mới; có sự so sánh đánh giá các sự kiện; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.

b) Tin, bài dịch xuôi: Dịch tổng thuật từ một hay nhiều nguồn tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số liên quan sang tiếng Việt, có sự lựa chọn thông tin, tổng hợp, sắp xếp nội dung thông tin.

c) Tin, bài dịch ngược: Dịch tổng thuật từ một hay nhiều nguồn tin tiếng Việt liên quan sang tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số; có lựa chọn thông tin, tổng hợp, sắp xếp nội dung thông tin.

d) Tranh, ảnh minh họa: Là ảnh chụp, tranh vẽ có chất lượng, minh họa rõ nét cho tin bài.

e) Bài tổng hợp: Tổng hợp, tóm tắt từ các thông tin, tin bài, tài liệu được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan đơn vị và tổ chức.

g) Bài phân tích, nghiên cứu: Là các bài viết có tính thu thập thông tin về các vấn đề chuyên môn hoặc xã hội nhằm phân tích, giải thích các sự kiện, chia tách vấn đề thành các vấn đề nhỏ để nghiên cứu, giảng giải.

h) Bài phỏng vấn: Chủ đề bài phỏng vấn đề cập đến vấn đề xã hội đang quan tâm, nội dung câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn ngắn gọn, rõ ràng; thể hiện quan điểm chính thống, nhất quán của cá nhân, cơ quan nhà nước về vấn đề được phỏng vấn.

i) Trả lời bạn đọc: Trả lời những câu hỏi của bạn đọc về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực pháp luật hoặc những câu hỏi liên quan tới chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ, ngành. Các câu trả lời phải có nội dung cụ thể, rõ ràng và được đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử.

2. Phân loại theo chất lượng tác phẩm

Mỗi tác phẩm thuộc từng thể loại khác nhau được phân loại theo chất lượng như sau:

a) Đối với bài viết (bao gồm tin; trả lời bạn đọc; bài tổng hợp; bài phân tích, nghiên cứu; bài phỏng vấn)

- Bài viết loại A: bài viết có chất lượng cao; ngôn ngữ dễ hiểu, rõ ràng, súc tích; bố cục hợp lí; có tính thời sự cao; nội dung bài viết có nhiều thông tin hữu ích, cung cấp các số liệu chính xác, tình tiết sinh động, thuyết phục, được độc giả quan tâm.

- Bài viết loại B: bài viết có chất lượng tốt, ngôn ngữ dễ hiểu; có tính thời sự; nội dung bài viết đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, được độc giả quan tâm, nhưng vẫn phải thực hiện biên tập về kết cấu, ngôn từ.

- Bài viết loại C: bài viết có nội dung hữu ích, được độc giả quan tâm nhưng chất lượng chưa cao, cần phải biên tập nhiều về văn phong, bố cục, ngôn từ trước khi đăng tải; hoặc bài viết mang nhiều tính báo cáo, liệt kê, được đăng tải nhằm mục đích thông báo.

b) Đối với tranh, ảnh

- Tranh, ảnh loại A: những tác phẩm dùng để minh họa sắc nét cho bài viết, phản ánh chính xác nội dung sự kiện, có tính nghệ thuật cao, rõ nét về ánh sáng, bố cục, màu sắc, thể hiện sự sáng tạo cao của tác giả.

- Tranh, ảnh loại B: là những tác phẩm dùng để minh họa cho bài viết, phản ánh được nội dung sự kiện, có tính nghệ thuật, rõ nét về ánh sáng, bố cục, màu sắc, thể hiện sự sáng tạo của tác giả, không phải chỉnh sửa nhiều về mặt kỹ thuật.

- Tranh, ảnh loại C: là những tác phẩm dùng để minh họa cho bài viết nhưng cần phải biên tập, chỉnh sửa nhiều về bố cục, màu sắc, ánh sáng trước khi sử dụng.

Điều 7. Cách tính nhuận bút đối với tác phẩm

1. Áp dụng khung hệ số nhuận bút đối với từng loại tác phẩm như sau:

TT

Thể loại

Phân loại

Đơn vị độ dài tin

Hệ số giá trị tin bài

Mức hệ số nhuận bút tối đa

1

Tin

Loại A

½ trang A4

0,7

5

Loại B

0,5

Loại C

0,3

2

Tranh, ảnh minh họa

Loại A

1 tranh, ảnh

0,7

5

Loại B

0,5

Loại C

0,3

3

Trả lời bạn đọc

Loại A

½ trang A4

1

7

Loại B

0,7

Loại C

0,4

4

Bài tổng hợp, phân tích, nghiên cứu, phỏng vấn

Loại A

1 trang A4

2

15

Loại B

1,5

Loại C

1

2. Quy định về đơn vị độ dài tin

a) 1 trang A4 là một trang có số từ tương ứng với 500 từ

b) Cách tính số trang cụ thể:

N = Tổng số từ trong tác phẩm : 500 (trong đó N là số trang của tác phẩm)

Nếu phần thập phân của N ≤ 0,2 thì làm tròn là 0

Nếu 0,2 < phần thập phân của N ≤ 0,7 thì làm tròn là 0,5

Nếu 0,7 < phần thập phân của N < 1 thì làm tròn là 1

c) Ví dụ về cách tính số trang

Một tác phẩm có 680 từ thì được tính trang như sau: N = 680:500=1,36

Như vậy, tác phẩm này sẽ được tính là 1,5 trang (phần thập phân của N=0,36>0,2 nên được làm tròn là 0,5).

3. Tác giả là người Việt Nam viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, người Kinh viết trực tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số này viết trực tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số khác, được hưởng thêm khoản nhuận bút khuyến khích bằng 50% nhuận bút của tác phẩm đó.

4. Tác phẩm là bài viết đã được công bố ở các cuộc hội thảo, hội nghị được trả nhuận bút thấp hơn tác phẩm sử dụng lần đầu. Mức nhuận bút do Trưởng Ban Biên tập hoặc Thủ trưởng đơn vị quản lý Cổng/trang thông tin điện tử quyết định nhưng không quá 50% nhuận bút của thể loại tương ứng được đăng lần đầu trên Cổng/trang thông tin điện tử.

5. Đối với tác phẩm viết thông qua hình thức phỏng vấn (bài phỏng vấn) thì tỷ lệ hưởng nhuận bút giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn do hai bên tự thoả thuận.

6. Đối với tác phẩm không được quy định tại khoản 1 Điều này, Trưởng Ban Biên tập hoặc Thủ trưởng đơn vị quản lý Cổng/trang thông tin điện tử căn cứ vào tính chất, đặc trưng của tác phẩm quyết định hệ số nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

7. Cách tính nhuận bút của một tác phẩm

Nhuận bút = Hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút

Trong đó:

Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương tối thiểu

Hệ số nhuận bút = Số lượng độ dài tin bài x hệ số giá trị tin bài

Ví dụ về cách tính nhuận bút:

TT

Thể loại

Đơn vị độ dài tin

Độ dài thực tế

Số lượng độ dài tin bài

Hệ số giá trị tin bài

Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút

(đồng)

Nhuận bút được hưởng

(đồng)

a

b

c

d

e

g

h

i=e*g*h

1

Tin loại A

½ trang A4

1 trang A4

2

0,7

115.000

161.000

2

Trả lời bạn đọc loại B

½ trang A4

2 trang A4

4

0,7

115.000

322.000

3

Bài nghiên cứu loại A

1 trang A4

8 trang A4

8

2

115.000

1.725.000

4

Tranh, ảnh minh họa loại C

1 Ảnh

1 Ảnh

1

0,3

115.000

34.500

Trường hợp bài nghiên cứu ở ví dụ trên, vì số lượng độ dài tin bài x hệ số giá trị tin bài (bằng 16) vượt qua khung hệ số nhuận bút nên chỉ được thanh toán tối đa theo khung hệ số nhuận bút (bằng 15).

Điều 8. Cách tính thù lao đối với tác phẩm

1. Cách tính thù lao

Thù lao = Hệ số thù lao x Giá trị một đơn vị hệ số thù lao

Trong đó:

Giá trị một đơn vị hệ số thù lao bằng 10% mức tiền lương tối thiểu

Hệ số thù lao = Số lượng độ dài tin bài x Hệ số giá trị tin bài

Tuỳ theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Trưởng Ban Biên tập hoặc Thủ trưởng đơn vị quản lý Cổng/trang thông tin điện tử quyết định hệ số giá trị tin bài của tác phẩm không vượt quá Hệ số giá trị tin bài tối đa trong bảng dưới đây:

TT

Thể loại

Đơn vị độ dài tin

Hệ số giá trị tin bài tối đa

1

Tin (sưu tầm)

½ trang A4

0,2

2

Tranh, ảnh (sưu tầm)

1 Ảnh

0,2

3

Bài tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, phỏng vấn (sưu tầm)

1 trang A4

0,3

4

Tin dịch xuôi

½ trang A4

0,5

5

Bài dịch xuôi

1 trang A4

1

6

Tin dịch ngược

½ trang A4

1

7

Bài dịch ngược

1 trang A4

1,5

Các quy định về cách tính nhuận bút quy định tại Điều 7 được áp dụng cho việc tính thù lao sưu tầm, cung cấp tin bài tại Điều này.

2. Ví dụ về cách tính thù lao sưu tầm, cung cấp thông tin:

TT

Thể loại

Đơn vị độ dài tin

Độ dài thực tế

Số lượng độ dài tin bài

Hệ số giá trị tin bài

Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút

(đồng)

Thù lao được hưởng

(đồng)

a

b

c

d

e

g

h

i=e*g*h

1

Tin (sưu tầm)

½ trang A4

½ trang A4

1

0,2

115.000

23.000

2

Ảnh (sưu tầm)

1 Ảnh

1 Ảnh

1

0,2

115.000

23.000

3

Bài tổng hợp (sưu tầm)

1 trang A4

2 trang A4

2

0,3

115.000

69.000

4

Bài dịch xuôi

1 trang A4

1 trang A4

1

1

115.000

115.000

5

Tin dịch ngược

½ trang A4

1 trang A4

2

1

115.000

230.000

3. Cán bộ làm công tác biên tập tin, bài được hưởng mức thù lao bằng 20% mức nhuận bút, thù lao (nếu là cán bộ kiêm nhiệm).

Mục 2. CHI TRẢ TẠO LẬP THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 9. Nội dung chi

- Chi nhập dữ liệu (bao gồm nhập dữ liệu có cấu trúc và nhập dữ liệu phi cấu trúc);

- Chi tạo lập các trang siêu văn bản;

- Chi tạo lập thông tin điện tử từ các nguồn dữ liệu điện tử có sẵn;

- Chi chuyển đổi thông tin;

- Chi số hóa thông tin.

Điều 10. Mức chi

1. Mức chi cụ thể đối với việc tạo lập thông tin điện tử:

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi tối đa (đồng)

1

Chi nhập dữ liệu

 

 

1.1

Nhập dữ liệu có cấu trúc

 

 

 

- Trường dữ liệu có số lượng ký tự trong 1 trường (n) ≤ 15

1 trường

300

- Trường dữ liệu có số lượng ký tự trong 1 trường 15 < n ≤ 50

1 trường

375

- Trường dữ liệu có số lượng ký tự trong 1 trường (n) > 50

1 trường

450

1.2

Nhập dữ liệu phi cấu trúc

 

 

 

- Trang tài liệu chỉ gồm chữ cái, chữ số

1 trang

9.500

- Trang tài liệu có bảng biểu kèm theo

1 trang

11.700

- Trang tài liệu đặc biệt có nhiều công thức toán học, hoặc các ký tự đặc biệt

1 trang

14.000

2

Chi tạo lập các trang siêu văn bản

 

 

2.1

Trang siêu văn bản đơn giản

1 trang

12.000

2.2

Trang siêu văn bản phức tạp

1 trang

42.000

3.

Chi tạo lập thông tin điện tử từ các nguồn dữ liệu điện tử có sẵn

1 trang

1.400

4.

Chi chuyển đổi thông tin

1 trang

2.850

5.

Chi số hóa thông tin

1 ảnh, hình ảnh, tờ gấp

850

Đơn giá trên bao gồm cả việc kiểm tra hiệu đính thông tin; 1 trang văn bản tương ứng 46 dòng x 70 ký tự/dòng, tương đương bình quân.

Mức chi trên không bao gồm chi phí thiết kế giao diện, cấu trúc toàn trang.

2. Đối với công việc tạo lập thông tin điện tử bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số được phép tăng từ 10% đến 30% mức chi quy định tương ứng (không bao gồm chi phí thiết kế giao diện, cấu trúc toàn trang).

3. Mức chi cụ thể ở khoản 1 Điều 10 Quy chế này chỉ áp dụng trong việc tính toán chi phí để thuê các cá nhân, tổ chức bên ngoài. Trường hợp do yêu cầu an toàn thông tin hoặc yêu cầu đặc thù về chuyên môn nghiệp vụ mà không thể thuê ngoài tạo lập thông tin điện tử, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét lựa chọn hình thức thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoặc quyết định mức chi cụ thể nhưng tối đa không quá 50% mức chi áp dụng cho đối tượng thuê ngoài theo quy định ở trên đối với các công việc tương ứng để chi cho cán bộ, công chức trong đơn vị và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trên cơ sở nhiệm vụ cần thực hiện đồng thời không làm ảnh hưởng đến công việc chuyên môn và đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn, an ninh thông tin trong quá trình tạo lập thông tin điện tử.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị dự toán thuộc Bộ trong quá trình lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước chi trả tiền nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử theo quy định tại Quy chế này.

2. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của Quy chế này.

3. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng Cổng/trang thông tin điện tử và phần mềm nội bộ có trách nhiệm sử dụng kinh phí theo quy định của Quy chế này đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1991/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1991/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2013
Ngày hiệu lực06/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1991/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1991/QĐ-BTP năm 2013 chi trả nhuận bút thù lao thông tin điện tử Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1991/QĐ-BTP năm 2013 chi trả nhuận bút thù lao thông tin điện tử Bộ Tư pháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1991/QĐ-BTP
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýHà Hùng Cường
       Ngày ban hành06/08/2013
       Ngày hiệu lực06/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1991/QĐ-BTP năm 2013 chi trả nhuận bút thù lao thông tin điện tử Bộ Tư pháp

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1991/QĐ-BTP năm 2013 chi trả nhuận bút thù lao thông tin điện tử Bộ Tư pháp

        • 06/08/2013

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 06/08/2013

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực