Quyết định 1992/QĐ-BTC

Quyết định 1992/QĐ-BTC năm 2012 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 1992/QĐ-BTC năm 2012 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân đã được thay thế bởi Quyết định 155/QĐ-BTC năm 2013 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân và được áp dụng kể từ ngày 22/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1992/QĐ-BTC năm 2012 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1992/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ GIÁ BÁN ĐIỆN THƯƠNG PHẨM BÌNH QUÂN ÁP DỤNG LÀM GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC THIÊN NHIÊN SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/07/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế Tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29/06/2012 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện đối với các cơ sở sản xuất thủy điện áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2012 là 1.369đ/KWh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 284/QĐ-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Quản lý giá, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; TCT (VT, DNL(5b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1992/QĐ-BTC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1992/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/08/2012
Ngày hiệu lực 09/08/2012
Ngày công báo 27/08/2012
Số công báo Từ số 571 đến số 572
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/01/2013
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1992/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1992/QĐ-BTC năm 2012 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1992/QĐ-BTC năm 2012 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1992/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 09/08/2012
Ngày hiệu lực 09/08/2012
Ngày công báo 27/08/2012
Số công báo Từ số 571 đến số 572
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/01/2013
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1992/QĐ-BTC năm 2012 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1992/QĐ-BTC năm 2012 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân